FAQ: Veelgestelde vragen en antwoorden

Vragen over de brugklas en de aanmelding

1. Welke types brugklassen zijn er?
Er zijn 3 soorten brugklassen:

  1. Havo/vwo
  2. Vwo
  3. vwo-plus

Kinderen kunnen bij ons op school komen met een havo-advies, havo/vwo-advies en vwo-advies. Leerlingen die meer aankunnen dan vwo kunnen zich voor de plusklas inschrijven. Normaal gesproken zijn er intakegesprekken voordat we leerlingen in een plusklas plaatsen. De laatste jaren hebben we alle leerlingen die zich hadden aangemeld voor de plusklas in een plusklas kunnen plaatsen. Mocht dat niet kunnen, dan bespreken we dat met de betreffende ouders en heeft de leerling sowieso een plaats op het reguliere vwo.

2. Wat is de procedure van aanmelding?
Van zaterdag 6 februari tot en met 5 maart kunnen leerlingen worden aangemeld. Vul het aanmeldformulier in en lever het in bij onze school. Opsturen kan ook, via de mail of per post.
Het formulier kunt u downloaden van onze site en is te verkrijgen bij onze administratie.
Leerlingen van basisscholen van BOVO Haaglanden kunnen zich inschrijven van 13 februari t/m 5 maart.
Als u uw kind op tijd aanmeldt en hij/zij heeft minimaal een havo-advies dan kunnen wij hem/haar gegarandeerd plaatsen. Er wordt niet geloot en er vindt ook geen andere manier van selectie plaats.

3. Wat is belangrijk bij plaatsing?
Het advies van de basisschool en het onderwijskundig rapport dat we automatisch krijgen van de basisschool. Voor leerlingen van basisscholen die onder het Delftse Samenwerkingsverband vallen geldt dat het formulier met de unieke code ook ingeleverd moet worden.
Voor leerlingen van basisscholen die onder BOVO Haaglanden vallen, geldt dat wij alleen een aanmeldformulier nodig hebben. De overige gegevens van de basisschool krijgen we in een later stadium automatisch.
Voor toelating in de plusklas is, indien nodig, contact met de basisschool en vindt er een intake-gesprek plaats met zowel leerling als ouders.

4. Is er een stop?
Nee, er is dit jaar geen stop.

5. Wat doen jullie met de uitslag van de eindtoets (Cito, e.d.)?
De uitslag van de eindcito is pas in mei. Basisscholen mogen hun advies bijstellen als de uitslag hoger uitvalt dan verwacht. Dit is echter niet verplicht. Naar beneden bijstellen mag niet. Als een basisschool het advies aanpast, gaan wij kijken of we ruimte hebben om de leerling in een brugklas die bij het advies past te plaatsen. Als bijv. een havo/vwo-advies wijzigt in vwo, dan gaan wij een leerling in een vwo-klas proberen te plaatsen. Als blijkt dat daar helemaal geen ruimte meer is, dan nemen we contact op met de ouders en bespreken we samen wat we gaan doen.

Vragen over het onderwijs

1. Hoe zit het met de doorstroming naar de tweede klas?
Vanuit iedere brugklas kan worden doorgestroomd naar alle afdelingen. Een leerling uit de havo/vwo-brugklas heeft dus net zoveel kans om alsnog atheneum/gymnasium te doen als een leerling uit de vwo-brugklas. Vanuit een havo/vwo-klas gaat gemiddeld een derde naar het vwo, twee derde naar de havo. De afstroom naar de mavo is zeer gering.

2. Wat doen ze in de Plusklas?
Deze klas is voor leerlingen waarvan al op de basisschool duidelijk is dat zij meer aankunnen. In deze klas wordt de lesstof gecompact, waardoor er ruimte komt om andere vakken aan te bieden. Dit wordt een combinatie van vaste vakken en modules. Bijzonder is dat we ook in het tweede en derde leerjaar een plusklas hebben en dat de ‘opleiding’ wordt afgesloten met een certificaat.
Vakken in de plusbrugklas: klassieke cultuur, denklessen. Modules: Chinese cultuur, Engels (Historic Heroes), scheikunde en handvaardigheid.

3. Wat is de Zachte Landing?
De Zachte Landing is de eerste periode tot en met de eerste toetsweek en is speciaal voor brugklassers. Hierin wennen ze zonder prestatiedruk aan school, aan elkaar en aan leren leren. Eerste schoolweek: geen vaklessen maar introductieactiviteiten. Daarna in vaklessen aandacht voor leren, hoe pak je een vak aan, hoe plan je. Er is een tussentijdse toets voor ieder vak die gericht is op verbeteren en leren van je fouten en van wat goed ging. In de eerste toetsweek tellen de cijfers maar één keer mee zodat het nog niet zo erg is als een cijfer tegenvalt.

4. Hoe zit het met de Chromebooks?
Ook volgend schooljaar krijgen alle leerlingen uit de brugklas een Chromebook. Dit lichte en dunne device wordt tijdens de lessen gebruikt, vaak naast boek en schrift. Het is een verrijking; docenten kunnen beter inspelen op verschillen tussen leerlingen en kunnen met het Chromebook hun lessen nog gevarieerder maken.Het Chromebook wordt bekostigd vanuit het boekenfonds van de school en worden gratis verstrekt aan de leerling. 

5. Wat wordt er gedaan met tussenuren als een docent bijv. ziek is?
Meestal komt er  een onderwijs-assistent in de klas. Leerlingen mogen het lokaal niet uit. Pas in de bovenbouw komen tussenuren voor waarbij leerlingen zich vrij door school en daarbuiten mogen bewegen. Als het een uur aan de rand van de dag betreft, valt het uit.

6. Wat kan er na de brugklas?
Havo: keuzemodules sport, muziek, techniek (technisch ontwerpen) en drama. Dit is geen verzwaring van het programma maar een praktischer invulling van vakken.
Atheneum: O&O (Onderzoeken en ontwerpen) of E& O (economie en ontwerpen) ook hier: geen verzwaring maar meer inspelen op interesse en praktijk.
Gymnasium: Grieks en Latijn, gymnasium plus in klas 2 en 3, huizen (verticale groepsbinding) in bovenbouw

7. Hebben jullie tweetalig onderwijs?
Wij hebben ervoor gekozen om Cambridge Track Engels aan te bieden vanaf klas 2 op alle afdelingen. In de plusbrugklas krijgen leerlingen meteen CT-Engels.
Leerlingen die dat willen en kunnen, mogen deze lessen in de tweede volgen in plaats van regulier Engels en kunnen in de bovenbouw internationaal erkende certificaten halen.
Naast Engels kunnen leerlingen ook internationaal erkende certificaten halen in de talen Chinees, Spaans, Frans en Duits. 

Vragen over het kiezen voor het Stanislascollege Westplantsoen

1. Jullie zijn een grote school. Hoe ervaren leerlingen dat?
Leerlingen voelen zich veilig bij ons. Iedere leerling weet zijn plek te vinden. Je mag zijn wie je bent, dat voelen leerlingen. Als brugklasser blijf je vaak toch met een groepje uit je klas samen. De aula is alleen voor brugklassers en leerlingen uit klas twee, dus in de pauzes is er een eigen plek. Een grote school zijn heeft voordelen: we kunnen veel extra’s en bijzondere vakken bieden.

2. Waarom kiezen leerlingen meestal voor het Stanislascollege Westplantsoen?
De meeste leerlingen kiezen onze school vanwege de sfeer en de gezelligheid.
Objectieve redenen zijn: goede resultaten, alle buitenschoolse activiteiten (koor, orkest, toneel, acrobatiek, Tech Team, Lego League, European Youth Parlement, schaken en meer). We bieden ook bijzondere vakken aan: Chinees, Spaans, filosofie, maatschappijwetenschappen, Bewegen Sport en Maatschappij, informatica en versterkt taalonderwijs. Ook zijn er contacten met universiteiten waar leerlingen vakken kunnen volgen.

Vragen over de zorg & begeleiding

1. Hoe verloopt het contact met thuis?
De mentor is de spil. Er is een mentorles per week en daarnaast zijn er twee korte contactmomenten. Vanaf periode 2 zijn er meer individuele gesprekken. Drie keer per jaar is er een MOL-gesprek (Mentor Ouder Leerling).

2. Welke begeleiding is er verder mogelijk?
Naast de mentor hebben we een uitgebreid team aan specialisten ( o.a. op het gebied van dyslexie, ASS, ADHD, zorgarrangementen, faalangstreductie, hoogbegaafdheid en training bij stress en somberheid, leerlingbegeleiding/-coaching in het algemeen) binnen onze school. We kijken per kind wat er nodig is. Mocht u hier specifieke vragen over hebben dan kunt u terecht bij onze zorgcoördinator mevrouw De Wispelaere ([email protected])

3. Wordt er gepest bij jullie op school?
Op iedere school wordt gepest, dus ook op onze school komt dat voor. Het is echter geen issue, sterker nog volgens leerlingen wordt er niet/nauwelijks gepest.
We gaan zo snel mogelijk in gesprek met de gepeste leerling en met de pester en proberen het op die manier op te lossen. Betrokkenheid van ouders is daarbij van belang. (Het pestprotocol staat op de site.)

4. Wat bieden jullie aan extra begeleiding?
Bijzonder voor de brugklas is dat we het BOB-uur hebben (Begeleiding en Ondersteuning Brugklas).
Dit jaar hebben we positief denken, huiswerkklas en Nederlands als BOB-uur.
Daarnaast kunnen we ook studiebegeleiding bieden van ’t Zetje (ook voor andere leerjaren).
Voor begeleiding op andere gebieden hebben we een gespecialiseerd Begeleidingsteam (ADHD, ASS, dyslexie). Iedere afdeling heeft zijn eigen leerlingbegeleider.