Leerlingvolgsysteem Magister

In Magister worden de absenties, het huiswerk en de schoolprestaties van elke leerling bijgehouden. Met een speciale inlogcode hebben leerlingen en ouders inzage in de gegevens en kunnen zo elke dag zien hoe het gaat op school.

Op de website staat rechtsboven onder 'inloggen' een snelkoppeling naar Magister. Magister geeft u als ouder toegang tot de beschikbare gegevens over uw kind, waaronder absenties, cijfers en aantekeningen van docenten.
Indien uw kind ziek is, kunt u dat doorgeven via Magister. Dit kan zowel via de desktopversie als via de app op uw telefoon. Hiermee is het niet langer nodig om ziekmeldingen telefonisch door te geven.
Let op: u kunt in Magister uw kind maximaal twee aaneengesloten dagen ziek melden. Mocht uw kind onverhoopt langer ziek zijn dient u een nieuwe ziekmelding in Magister te maken.

>> Klik hier voor meer informatie over Magister

Afkortingen Magister

De afkortingen in Magister zijn als volgt te interpreteren:

AB de leerling is absent gemeld maar de reden van de absentie is onbekend
GV de leerling is absent, maar er is akkoord gegeven voor het verzuim
ME de leerling is absent wegens medische redenen
FA de leerling is absent wegens familieomstandigheden
ZK de leerling is absent wegens ziekte
ZH de leerling is ziek naar huis gegaan
TL de leerling is ongeoorloofd te laat
TR de leerling is te laat met reden
HV de leerling heeft zijn huiswerk niet gemaakt
BV de leerling is zijn boeken vergeten
SP de leerling heeft gespijbeld en heeft daarvoor een straf ondergaan
UG de leerling is eruit gestuurd
GS de leerling is geschorst

In geval van onregelmatigheden wordt u als ouder vriendelijk verzocht contact op te nemen met de betreffende coördinator.
Cijfers worden zo spoedig mogelijk na het nakijken van de toetsen (en in ieder geval maximaal een week na het teruggeven ervan) in Magister gezet; het is mogelijk dat ze na publicatie nog worden aangepast. Ook is het eindcijfer in Magister zichtbaar. Dit eindcijfer staat er tweemaal: één keer met één decimaal achter de komma en één keer als afgerond 'heel' cijfer (dus zonder iets achter de komma).
N.B.: Het afronden gebeurt volgens de examennormen. Dat betekent dat alles onder de helft wordt afgerond naar beneden. Een 6,48 wordt dus wel een 6,5 in het eindcijfer met één decimaal, maar vervolgens een 6 in het afgeronde eindcijfer. Het gemiddelde biedt in het algemeen een goede indicatie van de prestaties van het kind. Men dient er wel rekening mee te houden dat gemiddelde cijfers soms nog een grote wijziging kunnen ondergaan, aangezien de zwaarst wegende proefwerken pas in de toetsweek worden gegeven.
Aan het gemiddelde cijfer in Magister kunnen geen rechten worden ontleend. Voor aanvang van de eindvergadering worden de eindcijfers definitief vastgesteld.