Contacten met ouders

Wij betrekken de ouders/verzorgers volop bij de studievoortgang van hun kind, onze leerling. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat men thuis weet hoe het gaat op school en waar we naartoe werken. Zo kan ook thuis een betere en gerichtere ondersteuning worden geboden.

De mentor: de eerste contactpersoon voor ouders

Op onze school krijgt elke klas verschillende vakken van verschillende docenten. Daarnaast heeft elke klas een mentor. De mentor geeft naast zijn/haar vakles ook mentorlessen aan de klas. In deze lessen wordt aandacht besteed aan de overgang naar de middelbare school en het aanleren van een goede en effectieve studiehouding. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor andere docenten die lessen geven aan 'zijn' klas. De leerlingen en hun ouders/verzorgers kunnen altijd bij de mentor terecht voor vragen of als zij iets willen vertellen.

Contactmomenten over de studievoorgang van de leerling
Er zijn diverse contactmomenten tussen de ouder(s)/verzorger(s)en school. Ieder schooljaar worden twee tot drie keer per jaar Mentor-Ouder-Leerling-gesprekken (MOL- gesprekken) georganiseerd. Dit zijn persoonlijke voortgangsgesprekken met de leerling, de mentor en de de ouder(s)/verzorger(s). Daarnaast zijn er elk jaar enkele informatieve ouderavonden.

 

Informatieverstrekking gescheiden ouders

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. Het Stanislascollege volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk welkom bij de ouderavonden en tafeltjesavonden. In overleg met de coördinator kan daarvan worden afgeweken. Verdere informatie vindt u in het protocol informatieverstrekking gescheiden ouders.