Studiekosten en verzekeringen

Sinds de ‘wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage’ per 1 augustus 2021 kennen wij in Nederland vier categorieën van schoolkosten. Wij vinden het belangrijk om hier op een transparante manier over te communiceren.

Categorie 1: kosten voor school
Het gaat hierbij om lesmateriaal dat een leerling in een specifiek jaar nodig heeft, waaronder: leer- en werkboeken, examentrainingen en examenbundels, eigen leermateriaal van de school en digitaal lesmateriaal. De school financiert dit lesmateriaal vanuit de basisfinanciering van de overheid.De leermiddelen worden kosteloos aan de leerlingen in bruikleen gegeven, maar blijven eigendom van de school. De leerlingen dienen hier netjes mee om te gaan. De school hanteert geen borgregeling.
Het boekenpakket wordt naar het huisadres van de leerling gestuurd voor aanvang van het schooljaar. Aan het einde van het schooljaar ontvangt de leerling een uitnodiging om de leermiddelen in te leveren.
De school kan (administratie-)kosten in rekening brengen als het leermiddelenpakket op verzoek van de leerling gedurende het jaar wijzigt of omdat leermiddelen bij inlevering beschadigd zijn.
Als een leerling een boek kwijt is, moet hij/zij het boek zelf aanschaffen.

Categorie 2: kosten voor ouders
Het gaat hierbij om kosten voor voorgeschreven persoons-gebonden materiaal dat langer dan een jaar mee gaat, zoals een atlas, woordenboek, agenda, rekenmachine, schriften of mappen, pennen en potloden en sportkleding. Ouders/verzorgers zien op de website voorafgaande aan het nieuwe schooljaar een overzicht van de benodigdheden voor hun kind het komende jaar.

Categorie 3: device
Het is scholen toegestaan een bijdrage van ouders/verzorgers te vragen voor het gebruik van een laptop of tablet. Het Stanislascollege Westplantsoen heeft ervoor gekozen geen eigen bijdrage te vragen voor het gebruik van Chromebooks door de leerlingen
Alle eersteklassers ontvangen in de eerste schoolweek een Chromebook. Deze gebruiken zij gedurende hun hele schoolperiode (of in ieder geval totdat het Chromebook na vier jaar afgeschreven is) op school en thuis. Wij vinden het belangrijk om leerlingen te laten ervaren hoe verrijkend het kan zijn om meer bronnen bij de hand te hebben dan alleen een lesboek. Daarnaast maakt het Chromebook werken met interactieve lesstof mogelijk. Hierdoor kan een docent de les beter afstemmen op het niveau, de interesses en het tempo van elke leerling.
Het Chromebook wordt bekostigd vanuit de basisfinanciering door de overheid en daardoor kosteloos verstrekt aan de leerling. Schade aan of vervanging (binnen de afschrijftermijn van vier jaar) van de Chromebook wordt niet door de school vergoed. Ouders/verzorgers kunnen hiervoor een Chromebookverzekering afsluiten.

Categorie 4: vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten
De overheid draagt zorg voor de basisfinanciering (lumpsum) van het onderwijs. Onze school wil de leerlingen meer bieden dan met deze financiering mogelijk is. Wij willen elke leerling een brede vorming geven en hem/haar de kans bieden om het onderwijs nog meer af te stemmen op de eigen talenten en interesses. Dit maakt de schooltijd niet alleen leuker, maar ook waardevoller.
Elk schooljaar kunnen leerlingen daarom deelnemen aan projecten, kiezen uit bijzondere of extra vakken en zijn er verschillende excursies. Om dit bijzondere aanbod te kunnen blijven aanbieden, zijn wij afhankelijk van de vrijwillige bijdragen die wij jaarlijks vragen van ouders/verzorgers.
De hoogte en doeleinden van deze ouderbijdrage bespreken we elk jaar met de medezeggenschapsraad. Daarbij gaan we uit van het volgende: de ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten en andere zaken die ten goede komen aan de vorming en ontwikkeling van leerlingen. Leerlingen, waarvan de ouders/verzorgers de bijdrage niet betaald hebben, worden niet uitgesloten van deelname. Als de school te weinig ouderbijdragen heeft ontvangen, kan de school er wel voor kiezen om een activiteit te annuleren. Ouders/verzorgers die de kosten voor een activiteit wel betaald hebben, krijgen deze in dat geval teruggestort. Ouders/verzorgers kunnen ervoor kiezen de ouderbijdrage in één keer te voldoen of om deze te verdelen in drie evenredige termijnen.
Naast de ouderbijdrage kunnen ouders/verzorgers worden aangesproken op kosten van vrijwillige activiteiten voor leerlingen die buiten de reguliere schooltijden plaatsvinden. Alle activiteiten worden tijdig aangekondigd met opgave van kosten.
Ouders/verzorgers krijgen aan het begin van het schooljaar informatie over de hoogte en samenstelling van de ouderbijdrage.
Het verzoek tot het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage gebeurt via Wiscollect. Binnen de betaalomgeving kunnen ouders/verzorgers aangeven of zij de vrijwillige ouderbijdrage volledig, gedeeltelijk of niet willen voldoen.

Verzekeringen
Het Stanislascollege Westplantsoen heeft voor alle leerlingen een schoolongevallenverzekering afgesloten bij Verus. Verus heeft een eigendommenverzekering voor leerlingen die ouders/verzorgers zelf kunnen afsluiten.
Wij adviseren om deze verzekering af te sluiten. Met deze verzekering is schade aan kleding, fietsen of de mobiele telefoon (deels) gedekt. Voor alle leerlingen die op een schoolreis naar het buitenland gaan, heeft de school een reisverzekering afgesloten.
Alle leerlingen hebben aan het begin van hun schoolperiode een Chromebook ontvangen. Schade aan het Chromebook wordt niet door de school vergoed. Ouders/verzorgers kunnen een Chromebookverzekering afsluiten.
>> Klik hier voor meer informatie over de verzekeringen.

Incidentele kosten

Naast de kosten van leermiddelen en de schoolbijdrage kunnen de ouders nog een enkele maal worden aangesproken voor de kosten van activiteiten, kluisverhuur, excursies en werkweken die bij het lesprogramma horen. Onderstaand vindt u een overzicht van de te verwachten schoolkosten over het schooljaar 2019-2020. Leerlingen kunnen op basis van vrijwilligheid meedoen aan door de school georganiseerde vakantieactiviteiten. Alle activiteiten worden tijdig aangekondigd met opgave van de kosten.

Tegemoetkoming studiekosten

Via de belastingdienst kan een kindgebonden budget worden toegekend voor kinderen tot 18 jaar. Ouders/verzorgers ontvangen deze toeslag naast de kinderbijslag. De hoogte van de toeslag, hangt af van het inkomen, het aantal kinderen en hun leeftijd.
> Meer informatie over het kindgebonden budget

Gezinnen met een lager inkomen kunnen vaak een tegemoetkoming in de schoolkosten ontvangen via de gemeente. Informatie staat op de website van de gemeenten. Hieronder staan enkele regelingen.
> Regeling gemeente Delft | Delftpas
> Regeling gemeente Den Haag | Stichting Leergeld
> Regeling gemeente Rijswijk | Stichting Kei

Stichting leergeld Delft

De Stichting Leergeld Delft is een vrijwilligersorganisatie die probeert te voorkomen dat kinderen uit een gezin met een laag inkomen in een sociaal isolement terecht komen. Doordat er onvoldoende financiële middelen zijn kunnen deze kinderen niet deelnemen aan activiteiten die voor hun vorming van belang zijn, zoals lidmaatschap van een sportclub, muzieklessen, excursies en schoolkampen. Vaak is het probleem dat ouders daar hulp bij nodig hebben. De Stichting Leergeld stelt zich ten doel een oplossing te bieden en deze ouders te ondersteunen.
Doelgroep: ouders die kinderen hebben in de leeftijd 4 tot 18 jaar, een inkomen hebben dat overeenkomt met hooguit 120 % van de bijstandsnorm, woonachtig zijn in Delft en waar dreiging van sociaal isolement van kinderen aanwezig is.
Nadere informatie bij de Stichting Leergeld Delft: postbus 622, 2600 AP Delft of 015-2698458 of www.leergeld.nl.