Studiekosten en verzekeringen

De overheid draagt zorg voor de basisfinanciering (Lupsum) van het onderwijs. Onze school wil de leerlingen meer bieden dan met deze financiering mogelijk is. Wij willen uw kind een brede vorming geven en hem/ haar de kans bieden om het onderwijs nog meer af te stemmen op de eigen talenten en interesses. Dit maakt de schooltijd niet alleen leuker, maar ook waardevoller.

Vrijwillige schoolbijdrage
Elk schooljaar kunnen leerlingen deelnemen aan projecten, kiezen we bijzondere of extra vakken en zijn er diverse excursies. Om dit bijzondere aanbod te kunnen blijven aanbieden, zijn wij afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van de ouder(s)/verzorger(s). Elk jaar bespreken wij met de medezeggenschapsraad de hoogte en doeleinden van de ouderbijdrage.
Daarbij gaan we uit van het volgende: de ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten en andere zaken die ten goede komen aan de vorming en ontwikkeling van leerlingen. Indien de school te weinig ouderbijdragen heeft ontvangen, kan de school ervoor kiezen om een activiteit te annuleren. Ouders/verzorgers die de kosten wel betaald hebben, krijgen deze teruggestort. Ouders/verzorgers kunnen ervoor kiezen de schoolkosten in één keer te betalen, of in drie evenredige termijnen.
Ouders/verzorgers krijgen aan het begin van het schooljaar informatie over de hoogte en samenstelling van de ouderbijdrage.

Naast de vrijwillige schoolbijdrage kunnen ouders/verzorgers worden aangesproken op kosten van vrijwillige activiteiten voor leerlingen die buiten de reguliere schooltijden plaatsvinden. Alle activiteiten worden tijdig aangekondigd met opgave van kosten.

Verzekeringen
Het Stanislascollege Westplantsoen heeft voor alle leerlingen een schoolongevallenverzekering afgesloten bij Verus. Verus heeft een eigendommenverzekering voor leerlingen die ouders/verzorgers zelf kunnen afsluiten.
Wij adviseren om deze verzekering af te sluiten. Met deze verzekering is schade aan kleding, fietsen of de mobiele telefoon (deels) gedekt. Voor alle leerlingen die op een schoolreis naar het buitenland gaan, heeft de school een reisverzekering afgesloten.
Alle leerlingen hebben aan het begin van hun schoolperiode een Chromebook ontvangen. Schade aan het Chromebook wordt niet door de school vergoed. Ouders/verzorgers kunnen een Chromebookverzekering afsluiten.
>> Klik hier voor meer informatie over de verzekeringen.

Incidentele kosten

Naast de kosten van leermiddelen en de schoolbijdrage kunnen de ouders nog een enkele maal worden aangesproken voor de kosten van activiteiten, kluisverhuur, excursies en werkweken die bij het lesprogramma horen. Onderstaand vindt u een overzicht van de te verwachten schoolkosten over het schooljaar 2019-2020. Leerlingen kunnen op basis van vrijwilligheid meedoen aan door de school georganiseerde vakantieactiviteiten. Alle activiteiten worden tijdig aangekondigd met opgave van de kosten.

Tegemoetkoming studiekosten

Via de belastingdienst kan een kindgebonden budget worden toegekend voor kinderen tot 18 jaar. Ouders/verzorgers ontvangen deze toeslag naast de kinderbijslag. De hoogte van de toeslag, hangt af van het inkomen, het aantal kinderen en hun leeftijd.
> Meer informatie over het kindgebonden budget

Gezinnen met een lager inkomen kunnen vaak een tegemoetkoming in de schoolkosten ontvangen via de gemeente. Informatie staat op de website van de gemeenten. Hieronder staan enkele regelingen.
> Regeling gemeente Delft | Delftpas
> Regeling gemeente Den Haag | Stichting Leergeld
> Regeling gemeente Rijswijk | Stichting Kei

Stichting leergeld Delft

De Stichting Leergeld Delft is een vrijwilligersorganisatie die probeert te voorkomen dat kinderen uit een gezin met een laag inkomen in een sociaal isolement terecht komen. Doordat er onvoldoende financiële middelen zijn kunnen deze kinderen niet deelnemen aan activiteiten die voor hun vorming van belang zijn, zoals lidmaatschap van een sportclub, muzieklessen, excursies en schoolkampen. Vaak is het probleem dat ouders daar hulp bij nodig hebben. De Stichting Leergeld stelt zich ten doel een oplossing te bieden en deze ouders te ondersteunen.
Doelgroep: ouders die kinderen hebben in de leeftijd 4 tot 18 jaar, een inkomen hebben dat overeenkomt met hooguit 120 % van de bijstandsnorm, woonachtig zijn in Delft en waar dreiging van sociaal isolement van kinderen aanwezig is.
Nadere informatie bij de Stichting Leergeld Delft: postbus 622, 2600 AP Delft of 015-2698458 of www.leergeld.nl.