Studiekosten en verzekeringen

Jaarlijks wordt van ouders/verzorgers een vrijwillige schoolbijdrage gevraagd. Deze bijdrage dient ter dekking van uitgaven die niet of slechts ten dele door de rijkssubsidieregeling gedekt worden. De hoogte en de besteding van de bijdrage heeft jaarlijks de instemming van de Medezeggenschapsraad. Voor dit schooljaar is het bedrag vastgesteld op 118,- euro per leerling met een maximum van twee op het Stanislascollege les volgende leerlingen.
Daarnaast heeft de school voor alle leerlingen een schoolongevallenverzekering afgesloten bij Verus. Voor alle leerlingen die op een buitenlandse reis gaan, is een reisverzekering afgesloten. Naast deze verzekeringen biedt Verus een eigendommenverzekering aan voor leerlingen die ouders/verzorgers zelf kunnen afsluiten.

>> Klik hier voor meer informatie over de verzekeringen.

Toelichting op de schoolbijdrage Stanislascollege Westplantsoen

Incidentele kosten

Naast de kosten van leermiddelen en de schoolbijdrage kunnen de ouders nog een enkele maal worden aangesproken voor de kosten van activiteiten, kluisverhuur, excursies en werkweken die bij het lesprogramma horen. Onderstaand vindt u een overzicht van de te verwachten schoolkosten over het schooljaar 2019-2020. Leerlingen kunnen op basis van vrijwilligheid meedoen aan door de school georganiseerde vakantieactiviteiten. Alle activiteiten worden tijdig aangekondigd met opgave van de kosten.

Tegemoetkoming studiekosten

Via de afdeling toeslagen van de belastingdienst kan een kindgebonden budget worden toegekend. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Ouders ontvangen deze toeslag naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van het inkomen, het aantal kinderen en hun leeftijd. Op de website van de belastingdienst kunnen ouders een proefberekening maken en de toeslag aanvragen. Leerlingen tot 17 jaar die in bezit zijn van een Delftpas (of Ooievaarspas voor Haagse leerlingen), kunnen op basis van het onkomen van de ouders in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten en ouderbijdrage. Indien een leerling in het bezit is van zo een pas en in aanmerking komt voor een tegemoetkoming, verzoekt de school de leerling om aan het begin van het schooljaar de pas te laten registeren bij de administratie.Dit kan de leerling al doen voordat ouders een factuur van school hebben ontvangen.Ook binnen de gemeenten Rijswijk, Midden-Delfland en Westland zijn er regelingen voor ouders met een beperkt inkomen.Meer informatie is via de betreffende gemeentes beschikbaar.

>> Meer informatie over het kindgebonden budget
>> Meer informatie over de Delftpas
>> Meer informatie over de Ooievaarspas

Stichting leergeld Delft

De Stichting Leergeld Delft is een vrijwilligersorganisatie die probeert te voorkomen dat kinderen uit een gezin met een laag inkomen in een sociaal isolement terecht komen. Doordat er onvoldoende financiële middelen zijn kunnen deze kinderen niet deelnemen aan activiteiten die voor hun vorming van belang zijn, zoals lidmaatschap van een sportclub, muzieklessen, excursies en schoolkampen. Vaak is het probleem dat ouders daar hulp bij nodig hebben. De Stichting Leergeld stelt zich ten doel een oplossing te bieden en deze ouders te ondersteunen.
Doelgroep: ouders die kinderen hebben in de leeftijd 4 tot 18 jaar, een inkomen hebben dat overeenkomt met hooguit 120 % van de bijstandsnorm, woonachtig zijn in Delft en waar dreiging van sociaal isolement van kinderen aanwezig is.
Nadere informatie bij de Stichting Leergeld Delft: postbus 622, 2600 AP Delft of 015-2698458 of www.leergeld.nl.