In de onderstaande jaargids vindt u alle belangrijke gebeurtenissen op onze school terug.

 • 11 mei
  Tekenen SE-rapport en CE-planning (tijdens het 6e lesuur)
 • 12 mei  09:00  - 11:30
  Proefexamen H5 en V6
 • 12 mei  11:30  - 12:30
  Nabespreken proefexamen
 • 12 mei
  Deadline PWS inleveren 1e deel
 • 12 mei
  Sidder gemeenteraadsspel V5 (kick off)
 • 13 mei
  Hemelvaartsdag
 • 14 mei
  Lesvrije dag
 • 17 mei  13:30  - 16:30
  Havo bedrijfseconomie
 • 17 mei  13:30  - 16:30
  VWO; wiskunde A, B en C
 • 17 mei  - 01 jun
  CE I
 • 18 mei  09:00  - 12:00
  Havo en vwo: geschiedenis
 • 18 mei  13:30  - 16:00
  Havo: Engels/ Vwo: Frans
 • 19 mei  09:00  - 12:00
  Havo: Kunst algemeen
 • 19 mei  09:00  - 12:00
  Vwo: Latijnse taal en cultuur
 • 19 mei  13:30  - 16:30
  Havo: Nederlands/ Vwo: Biologie
 • 19 mei
  Deadline cijfers inleveren T3 klas 1 t/ 3
 • 19 mei
  Deadline cijfers inleveren T3 h4/v4/v5
 • 20 mei  09:00  - 12:00
  Havo: aardrijkskunde/ Vwo: Filosofie
 • 20 mei  13:30  - 16:30
  Havo: Natuurkunde
 • 20 mei  13:30  - 16:00
  Vwo: Engels
 • 20 mei
  Deadline aanvragen HT3 h4/v4/v5 tot 17.00 uur
 • 21 mei  09:00  - 11:30
  Havo: Duits
 • 21 mei  13:30  - 16:30
  Vwo: Nederlands
 • 21 mei  13:30  - 16:00
  Havo: tekenen
 • 24 mei
  Tweede Pinksterdag
 • 25 mei  09:00  - 12:00
  Vwo Griekse taal en cultuur
 • 25 mei  13:30  - 16:00
  Havo: Frans/ vwo: Economie
 • 26 mei  09:00  - 11:30
  Vwo: muziek
 • 26 mei  13:30  - 16:30
  Havo: wiskunde A en B/ Vwo: Scheikunde
 • 27 mei  08:00  - 09:30
  Herkansing T-3: 4 havo
 • Pagina 1 van 3