Ziekte en ziekmelden

  • Als een leerling ziek is, moet dat voor 9:00 uur digitaal via het ouderaccount in Magister gemeld worden. 
    Via Magister kan een leerling maximaal twee dagen ziek gemeld worden. Als de leerling na twee dagen nog steeds ziek is dient er opnieuw een ziekmelding gemaakt te worden via het ouderaccount in magister.
  • Als een leerling tijdens de lessen ziek naar huis gaat, meldt hij zich af bij de receptie en bij zijn coördinator. Hij krijgt dan een standaardbriefje mee, dat bij terugkeer op school bij de coördinator moet worden ingeleverd.
  • Als een leerling onverhoopt door een medewerker naar het ziekenhuis is gebracht, worden de ouders natuurlijk direct geïnformeerd. Indien een leerling meer dan een week ziek is neemt de mentor contact op met de ouders. De procedure die in dit geval gevolgd wordt, staat omschreven in het verzuimprotocol.

Afwezigheid en/of te laat komen

Te laat
Een leerling die te laat komt, meldt zich, voordat hij/zij naar de les gaat, bij de receptie.

Meldingen van overig verzuim
Meldingen van overig verzuim (tandarts, huisarts, orthodontist, etc.) kunnen per mail worden doorgegeven. De door u als ouder gemaakte verzuimmelding wordt binnen twee dagen administratief verwerkt en kunt u via uw ouderaccount terug zien in het verzuimoverzicht in Magister. Het is nadrukkelijk de bedoeling om verzuim zo tijdig mogelijk, maar in ieder geval vóóraf te melden. Het melden van verzuim kan via:

Verlof voor één of meer dagen
Verlof voor één of meer dagen afwezig te zijn moet tijdig, met opgaaf van redenen, aangevraagd worden. Betreft het familie- of gezondheidszaken, dan dient het verlof aangevraagd te worden bij de coördinator. Alle andere aanvragen voor verlof moeten ingediend worden bij de conrector en worden eventueel voorgelegd aan de rector.
Landelijk doet zich het verschijnsel voor dat in toenemende mate gezinnen vakanties (gedeeltelijk) buiten schoolvakanties plannen. De inspectieacht die trend ontoelaatbaar en ziet er dan ook op toe dat scholen zich wat dat betreft strikt aan de gestelde regels houden. Dat betekent dat de conrector leerlingen geen toestemming kan geven hun vakantie eerder aan te vangen of later te beëindigen dan de schoolvakanties. De school meldt voorkomende gevallen aan de dienst leerplichtzaken van desbetreffende gemeente.