De Ouderraad

De Ouderraad (OR) fungeert als klankbordgroep voor de directie van het Stanislascollege Westplantsoen als het gaat om onderwerpen als de kwaliteit van het onderwijs, beleidsmatige zaken en buitenschoolse activiteiten. We adviseren gevraagd en ongevraagd. Zo'n tien keer per jaar (in de avonduren) vergaderen we met een lid van de directie (meestal de rector). De Ouderraad heeft géén formele rol. 

Naast de functie van klankbordgroep is de Ouderraad betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Vastenactie, het boekenfonds en de werkgroep-I (identiteit). Daarnaast organiseert de OR twee keer per jaar een thema-avond voor ouders en brengen we twee keer per jaar een nieuwsbrief uit: Torakel. Ook vertegenwoordigt de OR ouders bij jubilea en andere bijzondere gelegenheden. En we staan met een standje bij de introductiedagen voor leerlingen van groep 8. 

De ouders die zitting hebben in de formele overlegstructuren: de medezeggenschapsraad van het SCW, de overkoepelende medezeggenschapsraad van de Stichting Lucas (waar het SCW onder valt) en de Regioraad (de Stanislassen in de regio) nemen ook deel aan de Ouderraad. Zo blijft er een goede afstemming over en weer. 

Eén keer per jaar organiseert de Leerlingenraad een leuke en voor ons leerzame gezamenlijke bijeenkomst over voor hen belangrijke thema's als duurzaamheid, reizen, moderne school of leerachterstanden door corona. 

De OR bestaat uit een groep van 10-15 ouders, met kinderen in de diverse geledingen van school. Deelname is vrijwillig; er staat geen vergoeding tegenover. Kijk in de laatste editie van Torakel voor de meest recente samenstelling van de Ouderraad en wie wat doet binnen de OR. Heb je belangstelling om deel te nemen? Neem dan contact op via [email protected]verwijder-dit.stanislascollege.nl. Het is altijd mogelijk vrijblijvend ('op proef') een vergadering bij te wonen. 

De Ouderraad ontvangt graag signalen van andere ouders 
Ouders die vragen, opmerkingen of zorgen hebben over meer beleidsmatige zaken van het SCW kunnen die doorgeven aan de Ouderraad. Wij nemen deze dan mee in ons maandelijks overleg met de directie. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over het nieuwe onderwijsconcept dat in 2020 is ingevoerd. Of bezorgdheid over ziekteverzuim bij leraren en teveel lesuitval.  

NB: - De OR heeft geen rol in zaken die specifiek gaan over (de klas van) kind(eren). Hiervoor is in eerste instantie de mentor en in tweede instantie de coördinator en of conrector het aanspreekpunt. 

De Ouderraad is te bereiken via e-mail: [email protected]verwijder-dit.stanislascollege.nl

 

Samenstelling van de Ouderraad

mw. N. Aussems (Natasja) Thema-avonden
mw. Floor Bogman-Nieboer Ouderraad
dhr. S. van der Geest (Sander) Secretaris, communicatie
dhr. P. van Heel (Paul) Lid MR, Lid GMR
mw. K. Lamers (Katja) Communicatie, Torakel, Regioraad
mw. V. Lange (Vandana) Thema-avonden, Torakel, werkgroep Identiteit, vastenactie
dhr. P. Loo (Poen) Ouderraad
dhr. C. Reeser (Carlo) lid MR, Regioraad waarnemend voorzitter
mw. I. Stollman (Inge) Voorzitter, thema-avonden, Torakel, vastenactie
dhr. H. Vermeulen (Henk) Waarnemend secretaris
dhr. W. Verschuren (Wouter) Stichting Ouders voor Leerlingen Westplantsoen
mw. A. van der Kuyp (Anoushka) Torakel
   

Voor een actueel overzicht kunt u de laatste editie van Torakel raadplegen.

Het voorzitterschap van de Ouderraad rouleert.