U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Een wereld vol mogelijkheden

Ziekte

  • Als een leerling ziek is, moet dat de eerste dag telefonisch gemeld worden tussen 8.15 en 9.00 uur (015)7506050.
   Als de leerling weer op school komt, meldt hij zijn genezing middels een rode kaart bij de receptie en bij zijn coördinator.
   Bij ziekte langer dan een dag, geven de ouders/verzorgers bij terugkeer op school de leerling een brief mee voor de coördinator m.b.t. (een toelichting op) de duur van de ziekte.
  • Als een leerling tijdens de toetsweek of een examen ziek is, geven de ouders dat door tussen 8:00 en 8:30 uur 's ochtends op telefoonnummer (015) 7506050.
  • Als een leerling tijdens de lessen ziek naar huis gaat, meldt hij zich af bij de receptie en bij zijn coördinator. Hij krijgt dan een standaardbriefje mee, dat bij terugkeer op school bij de coördinator moet worden ingeleverd.
  • Als een leerling onverhoopt door een medewerker naar het ziekenhuis is gebracht, worden de ouders natuurlijk direct geïnformeerd.

Procedure bij ziekteverzuim

 • Aaneengesloten verzuim

  • Minder dan één week ziek: geen bijzondere maatregelen anders dan 'normale' aandacht.
  • Tussen één en twee weken ziek: coördinator licht de mentor in. Mentor neemt contact op met thuis (telefonisch of per mail) en gaat in gesprek met ouders en leerling. Onderdeel van het gesprek is o.a. wat de school kan doen en verwachtingen betreffende ziekteverloop.
  • Meer dan twee weken ziek: Maatwerk door mentor en coördinator, in overleg met de zorgcoördinator. Mentor en/of coördinator informeert vakdocenten over afspraken; mentor houdt contact met ouders en leerling en houdt de coördinator op de hoogte.

 • Frequent, niet aaneengesloten verzuim

  • Er wordt actie ondernomen door de coördinator als sprake is van veelvuldig verzuim. De coördinator bekijkt hoe de verzuimuren tot stand zijn gekomen.
   Criteria voor onderzoek zijn:

   • Aantal aaneengesloten ziektedagen.
   • Is leerling steeds ziek op bepaalde losse dagen/ uren/bepaalde vakken.
   • Hoeveel losse dagen is de leerling ziek.
   • Aantal keren ZH.

  • Vervolgens spreekt de coördinator of mentor met leerling en neemt contact op met huis.
  • Stopt ziekteverzuim niet, en is (nog steeds) sprake van opvallend frequent verzuim of zorgwekkend verzuim, dan wordt de leerling door de coördinator aangemeld bij de zorgcoördinator.

Aanmelding bij zorgcoördinator en doorverwijzing naar zorgteam en JGZ

 • Bij opvallend ziekteverzuim, zowel aaneengesloten als frequent niet aaneengesloten verzuim, wordt de leerling aangemeld bij de zorgcoördinator.
 • In het overleg dat de coördinator met de zorgcoördinator heeft, kan besloten worden tot:

  • Aanmelding van de leerling bij zorgcoördinator.
  • Aanmelding van de leerling door de zorg-coördinator bij het JGZ (schooljeugdarts), met een (verplichte) cc naar leerplicht. Ouders ontvangen hierover bericht van de coördinator.

Afwezigheid en/of te laat komen

 • Bij verhindering voor één of enkele lesuren zijn de ouders verplicht de coördinator hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, uiterlijk een dag tevoren, d.m.v. het standaardformulier, met opgave van redenen, o.v.v. naam, klas, (evt.) lesuren waarin de leerling afwezig is.
 • Verlof voor één of meer dagen afwezig te zijn moet tijdig, met opgaaf van redenen, aangevraagd worden. Betreft het familie- of gezondheidszaken, dan dient het verlof aangevraagd te worden bij de coördinator. Alle andere aanvragen voor verlof moeten ingediend worden bij de rector. Landelijk doet zich het verschijnsel voor dat in toenemende mate gezinnen vakanties plannen die eerder beginnen en/of later eindigen dan de schoolvakanties. De inspectie acht die trend ontoelaatbaar. Dat betekent dat de rector leerlingen geen toestemming kan geven hun vakantie eerder aan te vangen of later te beëindigen dan de schoolvakanties. De school meldt voorkomende gevallen aan de dienst leerplichtzaken van de betreffende gemeente.
 • Een leerling die te laat komt, meldt zich, voordat hij naar de les gaat, bij de receptie.

Melding van verzuim bij leerplicht
Dit geschiedt in de volgende gevallen:

 • Minstens 12 keer te laat
 • Spijbelen
 • Ongeoorloofd vakantieverzuim
 • Toegekend vakantieverlof van meer dan een week.

Bij aanmelding bij JGZ gaat een cc naar leerplicht.

Verwijdering uit de les

Leerlingen die uit de les verwijderd worden, melden zich bij de receptie. Met een roze briefje gaan ze naar de Halve Maan. Daar wordt het briefje ingevuld, de leerling gaat naar de coördinator als deze aanwezig is. Als de coördinator afwezig is, neemt de leerling zo spoedig mogelijk contact met hem/haar op.