U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Een wereld vol mogelijkheden

Ziekte en ziekmelden

 • Als een leerling ziek is, moet dat de eerste dag tussen 8:15 en 9:00 uur digitaal via het ouderaccount in Magister gemeld worden. 
  Via Magister kan een leerling maximaal twee dagen ziek gemeld worden. Als de leerling na twee dagen nog steeds ziek is dient er opnieuw een ziekmelding gemaakt te worden via het ouderaccount in magister.
 • Als een leerling tijdens de lessen ziek naar huis gaat, meldt hij zich af bij de receptie en bij zijn coördinator. Hij krijgt dan een standaardbriefje mee, dat bij terugkeer op school bij de coördinator moet worden ingeleverd.
 • Als een leerling onverhoopt door een medewerker naar het ziekenhuis is gebracht, worden de ouders natuurlijk direct geïnformeerd. Indien een leerling meer dan een week ziek is neemt de mentor contact op met de ouders.De procedure die in dit geval gevolgd wordt, staat omschreven in het verzuimprotocol.

Afwezigheid en/of te laat komen

 • Te laat
  Een leerling die te laat komt, meldt zich, voordat hij/zij naar de les gaat, bij de receptie. Bij verhindering voor één of enkele lesuren zijn de ouders verplicht de afdeling hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, uiterlijk een dag tevoren, door het sturen van een email, met opgave van reden, en o.v.v. naam, klas, en (evt.) lesuren waarin de leerling afwezig is. Over deze nieuwe procedure worden ouders bij de start van schooljaar 2018/2019 per brief geïnformeerd.
 • Verlof voor één of meer dagen
  Verlof voor één of meer dagen afwezig te zijn moet tijdig, met opgaaf van redenen, aangevraagd worden. Betreft het familie- of gezondheidszaken, dan dient het verlof aangevraagd te worden bij de coördinator. Alle andere aanvragen voor verlof moeten ingediend worden bij de conrector en worden eventueel voorgelegd aan de rector.
  Landelijk doet zich het verschijnsel voor dat in toenemende mate gezinnen vakanties (gedeeltelijk) buiten schoolvakanties plannen. De inspectieacht die trend ontoelaatbaar en ziet er dan ook op toe dat scholen zich wat dat betreft strikt aan de gestelde regels houden. Dat betekent dat de conrector leerlingen geen toestemming kan geven hun vakantie eerder aan te vangen of later te beëindigen dan de schoolvakanties. De school meldt voorkomende gevallen aan de dienst leerplichtzaken van desbetreffende gemeente.

Verwijdering uit de les

Leerlingen die uit de les verwijderd worden, melden zich bij de receptie. Met een roze briefje gaan ze naar de Halve Maan. Daar wordt het briefje ingevuld, de leerling gaat naar de coördinator als deze aanwezig is. Als de coördinator afwezig is, neemt de leerling zo spoedig mogelijk contact met hem/haar op.