U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Een wereld vol mogelijkheden

Studiekosten

Jaarlijks wordt van ouders/verzorgers een schoolbijdrage gevraagd. Deze bijdrage is een vrijwillige bijdrage en dient ter dekking van uitgaven die niet of slechts ten dele door de rijkssubsidieregeling gedekt worden. De hoogte en de besteding van de bijdrage heeft jaarlijks de instemming van de Medezeggenschapsraad. Voor dit schooljaar is het bedrag vastgesteld op 118,- euro per leerling met een maximum van twee op het Stanislascollege les volgende leerlingen.

Toelichting op de schoolbijdrage Stanislascollege Westplantsoen

Incidentele kosten

Naast de kosten van leermiddelen en de schoolbijdrage kunnen de ouders nog een enkele maal worden aangesproken voor de kosten van activiteiten, kluisverhuur, excursies en werkweken die bij het lesprogramma horen. Onderstaand vindt u een overzicht van de te verwachten schoolkosten over het schooljaar 2017-2018. Leerlingen kunnen op basis van vrijwilligheid meedoen aan door de school georganiseerde vakantieactiviteiten. Alle activiteiten worden tijdig aangekondigd met opgave van de kosten.

Delftpas en Ooievaarspas

Leerlingen tot 17 jaar die in bezit zijn van een Delftpas (Delft) of Ooievaarspas (alleen inwoners Den Haag) kunnen een tegemoetkoming in de schoolkosten en ouderbijdrage ontvangen.
Let op: verzilveren dient te gebeuren voor 1 oktober op school (bij dhr. van der Linden). Deze tegemoetkoming geldt voor een (eenouder)gezin met een laag inkomen. 
Deze passen kunnen worden aangevraagd via de betreffende gemeente. 
Indien een leerling in het bezit is van een pas en in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de schoolkosten en ouderbijdrage, vragen we de leerling om aan het begin van het schooljaar de pas te laten registeren bij de administratie van de school.
Dit kan de leerling al doen voordat ouders een factuur van school hebben ontvangen. 
<span style="font-size: 15px; font-family: Arial, sans-serif;">> Meer informatie over de Delftpas</span> 
<span style="font-size: 15px; font-family: Arial, sans-serif;">> Meer informatie over de Ooievaarspas</span>

Stichting leergeld Delft

De Stichting Leergeld Delft is een vrijwilligersorganisatie die probeert te voorkomen dat kinderen uit een gezin met een laag inkomen in een sociaal isolement terecht komen. Doordat er onvoldoende financiële middelen zijn kunnen deze kinderen niet deelnemen aan activiteiten die voor hun vorming van belang zijn, zoals lidmaatschap van een sportclub, muzieklessen, excursies en schoolkampen. Vaak is het probleem dat ouders daar hulp bij nodig hebben. De Stichting Leergeld stelt zich ten doel een oplossing te bieden en deze ouders te ondersteunen.
Doelgroep: ouders die kinderen hebben in de leeftijd 4 tot 18 jaar, een inkomen hebben dat overeenkomt met hooguit 120 % van de bijstandsnorm, woonachtig zijn in Delft en waar dreiging van sociaal isolement van kinderen aanwezig is.
Nadere informatie bij de Stichting Leergeld Delft: postbus 622, 2600 AP Delft of 015-2698458 of www.leergeld.nl.

Tegemoetkoming studiekosten

Tot 31 juli 2015 kon u een tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen bij het DUO. Vanaf dit schooljaar is deze regeling afgeschaft. In plaats daarvan wordt het kindgebonden budget hoger. Op www.toeslagen.nl kunt u lezen hoeveel kindgebonden budget u kunt krijgen.