U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Een wereld vol mogelijkheden

Schoolregels

De school is een plaats waar een tamelijk groot aantal mensen samenkomt. Het spreekt vanzelf dat enige huisregels noodzakelijk zijn voor een goede gang van zaken. De vrijheid, die we allemaal belangrijk vinden, is in een gemeenschap nu eenmaal beperkt. Het zou prettig zijn, als we allemaal konden nalaten wat anderen hindert of wat vervelend voor hen is. Ook de omgeving waarin we leven en de spullen van school zijn aan onze zorg toevertrouwd. We dragen daarvoor samen verantwoordelijkheid.

 • iedereen gedraagt zich zo, dat niemand het als overlast ervaart;
 • kauwgom wordt bij het binnenkomen van het gebouw direct in een prullenbak gegooid;
 • in het gebouw draagt niemand een hoofdbedekking. In bijzondere gevallen kan de directie anders besluiten;
 • mobiele telefoons worden in onderwijssituaties alleen gebruikt voor onderwijsdoeleinden en alleen in opdracht van een docent;
 • leerlingen houden zich in pauzes en tussenuren op in de aula, het atrium of op het schoolplein, waar ook gegeten en gedronken kan worden;
 • roken is op school niet toegestaan;
 • leerlingen hebben altijd hun schoolpas bij zich en tonen die op verzoek van een medewerker.

Veilig leefklimaat

Het Stanislascollege streeft naar een prettige sfeer waarin leerlingen en medewerkers zich veilig en geaccepteerd voelen. Dit betekent niét dat we geen conflicten kennen en dat iedereen bevriend moet zijn. Dit betekent wél dat pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en geweld binnen ons schoolklimaat onaanvaardbaar zijn, omdat het van weinig respect voor de medemens getuigt. De directie en de medewerkers staan op het standpunt dat onacceptabel gedrag aangepakt en bijgestuurd dient te worden. De voorkeur gaat uit naar het bewerkstelligen van een bewustwordingsproces bij de pester en aanhangers via de zgn. 'No blame-aanpak', maar zwaardere disciplinaire maatregelen bij het herhaaldelijk overtreden van de regels worden niet geschuwd. Niet wie zich onveilig voelt, maar degenen die het voor anderen onveilig maken, moeten hun gedrag veranderen! Het melden van een pester door het slachtoffer, medeleerlingen of ouders zien wij daarom niet als het 'verlinken' van een scholier, maar als een humane daad naar kwetsbare jongeren. Uitgaande van deze algemene filosofie worden de leerlingen geacht bepaalde gedragsregels na te leven. Stickerkaartjes en posters herinneren hen aan de sociale codes die op onze school heersen. 

Omdat ieder zich binnen en buiten school veilig moet kunnen voelen, houd ik me aan de volgende regels:

 • Ik accepteer de ander en discrimineer niet.
 • Ik scheld, roddel en pest niet, ook niet via internet.
 • Ik blijf van een ander en de spullen van een ander af.
 • Ik misbruik mijn mobiele telefoon niet.
 • Als iemand mij hindert, vraag ik degene daarmee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een leraar om hulp!
 • Als er ruzie is, speel ik niet voor eigen rechter. Ik word niet agressief en gebruik geen geweld.
 • Ik bedreig niet; ik neem geen wapens en drugs mee.
 • Ik help anderen zich aan deze afspraken te houden.
 • Anderen mogen mij erop aanspreken als ik mij hier niet aan houd!

Algemeen Schoolreglement | Leerlingenstatuut

Alle algemeen geldende regels van het Stanislascollege zijn vastgelegd in het Algemeen Schoolreglement | Leerlingenstatuut. Het reglement is bindend voor leerlingen, ouders, medewerkers en schoolleiding. In deze gids staan de belangrijkste regels betreffende het onderwijs.