U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Een wereld vol mogelijkheden

Bijzonder verlof, langer dan een dag

De leerplichtwet is heel eenvoudig: uw kind moet naar school als er onderwijs wordt gegeven. Leerplichtige leerlingen mogen dus nooit zo maar van school wegblijven. Voor kort verlof van minder dan een dag kunt u een rode kaart inleveren met daarop de reden van het verlof. In de meeste gevallen zal dat gaan om tandarts-, dokter-, ziekenhuisbezoek.

Verlof aanvragen van een volledige dag vinden we bijzonder en daarom willen we graag dat u op de rode kaart of in een afzonderlijke mail/brief een duidelijke toelichting geeft. Zo blijven we goed op de hoogte van wat er bij u en uw kind speelt. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind langer dan een dag niet naar school kan, moet u daar toestemming voor vragen. Een rode kaart volstaat dan niet. De redenen om bijzonder verlof aan te vragen, staan hieronder beschreven. De schoolleiding is op de hoogte van de precieze hoeveelheid dagen die er mogelijk zijn en past uiteraard de regels van de leerplichtwet toe.

Gewichtige omstandigheden
Onder gewichtige omstandigheden vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Hierbij moet gedacht worden aan:

  • Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten -
  • Ernstige ziekte van ouders, bloed-, of aanverwanten t/m de derde graad
  • Overlijden van ouders, bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad
  • Ambtsjubileum of huwelijksjubileum van ouders of grootouders.

Mochten er redenen zijn die hierboven niet beschreven zijn, dan beslist de rector of deze gewichtig genoeg zijn om bijzonder verlof te verlenen.

Vakantieverlof
Alleen waneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan een maal per jaar door de schoolleiding vrij worden gegeven voor extra vakantie. Indien van toepassing moet bij uw aanvraag een werkgeversverklaring worden gevoegd. Belangrijk om te weten is dat:

  • de aanvraag bij voorkeur twee maanden, doch minimaal vier weken van te voren bij de schoolleiding worden ingediend;
  • de verlofperiode ten hoogste tien schooldagen mag beslaan;
  • de verlofperiode niet in de eerste twee weken van het schooljaar mag vallen.