Inrichting brugklas

Er zijn brugklassen op verschillende niveaus. Je wordt op basis van het advies van de basisschool en het onderwijskundig rapport geplaatst in de havo/vwo-, vwo- of vwo-plus-brugklas. 

Havo/vwo-brugklas
Deze klas is voor leerlingen met het advies havo, havo/vwo of vwo. Er wordt les gegeven op havo/vwo-niveau. Er is in deze brugklas ruimte voor extra uitleg en herhaling zodat een stevige basis wordt gegeven voor de tweede klas. Doorstroming is mogelijk naar iedere afdeling (2 havo, 2 atheneum, 2 gymnasium en 2 gymnasium-plus).

Vwo-brugklas
Deze klas is voor leerlingen met een puur vwo-advies. In deze klas wordt les gegeven op vwo-niveau. De lesstof wordt vlotter doorlopen dan in de havo/vwo-brugklassen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor verdieping binnen een vak, waardoor de vwo-leerling geprikkeld blijft. Doorstroming is mogelijk naar iedere afdeling (2 havo, 2 atheneum, 2 gymnasium en 2 gymnasium-plus).

Vwo-plusklas
Deze klas is voor leerlingen waarvan al op de basisschool duidelijk is dat zij meer aankunnen. In deze klas wordt de lesstof gecompact, waardoor er ruimte komt om andere vakken aan te bieden. Dit is een combinatie van vaste vakken en modules. Chinese cultuur, Denklessen (wetenschappelijk en analytisch leren denken), Klassieke vorming, Debatteren en Science maken deel uit van het aanbod. Bij de reguliere vakken wordt de lesstof meer uitgediept en wordt de les aangepast aan het type leerling. Hierdoor blijft de leerling gemotiveerd en ervaart voldoende uitdaging. Doorstroming is mogelijk naar iedere afdeling (2 havo, 2 atheneum, 2 gymnasium en 2 gymnasium-plus).

Onderwijs in de brugklas

In de brugklas geven we veel klassikaal onderwijs, maar er wordt steeds meer in groepjes samen gewerkt. Er is veel interactie tussen docent en leerling. Uiteraard worden verschillende activerende werkvormen ingezet. Iedere brugklasser krijgt, naast les- en werkboeken, een Chromebook. Docenten zetten hiermee ICT functioneel in in hun lessen. Binnen onze traditie past het vak levensbeschouwing. Dit vak wordt zowel in de onder- als in de bovenbouw gegeven. Leerlingen krijgen de vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, technisch ontwerpen, informatiekunde en mediawijsheid, lichamelijke oefening, tekenen, muziek en handvaardigheid.
Er vinden excursies plaats naar bijvoorbeeld Leiden en naar het Archeon. De brugklassers nemen ook deel aan een projcetweek identiteit en mediawijsheid.

Begeleiding in de brugklas

De mentor verzorgt de begeleiding van de leerlingen in het eerste leerjaar. Naast het mentoraat is deze docent(e) aan de klas verbonden als vakdocent. Hij of zij is het aanspreekpunt voor ouders. Tijdens de mentorlessen is er aandacht voor o.a. sociale interactie en studievaardigheden. Het eerste deel bestaat uit groepsvorming d.m.v. kennismakingslessen tijdens de eerste schooldagen, klassenactiviteiten buiten schoolverband en een gezamenlijke kerstviering. Het tweede gedeelte concentreert zich op wennen aan de school, 'hoe werkt het' en studievaardigheden, waaronder agendabeheer en het leren 'leren'.

BOB-uren

Als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, kunnen ze deelnemen aan een BOB-uur: Begeleiding en Ondersteuning Brugklas. Deze lesuren vinden na schooltijd plaats. In kleine groepjes wordt ondersteuning geboden aan leerlingen voor wie de reguliere mentorlessen of vaklessen niet voldoende zijn. De leerlingen volgen de BOB-uren in een blok van ongeveer 7 weken.
Uiteraard is er altijd overleg tussen ouder(s)/verzorger(s) voordat leerlingen opgegeven worden.
We geven de volgende BOB-uren:

Nederlands (begrijpend lezen en spelling)
Studievaardigheden
Rekenen/wiskunde
Engels
Positief denken
Rots en Water