Klachten en geschillen

Wanneer een leerling (of een groep leerlingen) een klacht heeft, gaat hij daarmee bij voorkeur eerst naar betrokken docent. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost gaat de leerling naar de mentor en/of de coördinator. Mocht ook hierna nog verschil van inzicht blijven bestaan, dan legt de leerling de klacht voor aan de locatiedirectie. Als dat geen bevredigend resultaat oplevert, wendt de leerling zich tot de voorzitter van de Centrale Directie en in laatste instantie tot Lucas onderwijs.

Examenberoepscommissie

 • Curatorium:       
  dhr. H.R. Sizoo
 • Docentensubgeleding MR:    
  dhr. M. de Schiffart
 • Oudersubgeleding MR:    
  dhr. R. Vollering

Toezichtcommissie inzake Privacy

 • DRT/CD:            
  vacature
 • Curatorium:        
  dhr. H.R. Sizoo
 • MR:  
  mw. I. Bakker

Externe klachtencommissie
Voor klachten die intern en door Lucas Onderwijs niet bevredigend (kunnen) worden opgelost volgens de procedures in het Algemeen Schoolreglement | Leerlingenstatuut kunt u terecht bij Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO).

De Stichting GCBO bundelt voor het katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder gereformeerd onderwijs zo’n twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwaren-commissies die op grond van de wet of de cao’s verplicht zijn voor onderwijsinstellingen.
Deze commissies behandelen honderden geschillen, beroepen en klachten per jaar. Ze beschikken over veel expertise en hebben oog voor identiteit van de scholen en instellingen.
Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over de GCBO, de (klachten)-procedures, de samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie.

Stichting GCBO
Postbus 82324         
2508 EH Den Haag
Tel: 070 386 16 97        
E-mail: [email protected]
Website: www.gcbo.nl

Klachtenregeling Stichting Lucas Onderwijs