U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Een wereld vol mogelijkheden

Richtlijnen van de bevordering/revisie

Aan de hand van de richtlijnen over rapportcijfers en periodecijfers besluit het docententeam van een leerling over diens bevordering. Alleen de rector kan zo'n besluit wijzigen. Hij doet dat in het algemeen slechts op advies van de revisiecommissie.

Revisie van een bevorderingsbesluit

 •  Docenten, ouders en/of leerlingen kunnen tot 24 uur na het bekendmaken van de uitslag van de rapportvergadering bij de mentor een schriftelijke aanvraag tot revisie indienen wanneer zij van mening zijn dat bepaalde omstandigheden niet of onvoldoende aan de orde zijn geweest bij de totstandkoming van het besluit om een leerling niet te bevorderen.
 • De mentor bespreekt een verzoek als in punt 1 met de rector. Het verzoek wordt als volgt getoetst:

  • er dient sprake te zijn van nieuwe gegevens of van omstandigheden die niet of onvoldoende aan de orde zijn geweest bij de totstandkoming van het besluit om een leerling niet te bevorderen
  • aan rapport vergelijking kan geen recht op revisie worden ontleend.

 • De rector beslist na overleg met de mentor of een revisie als bedoeld in punt 1 zal plaatsvinden.
 • Als dat het geval is roept de rector de revisiecommissie in vergadering bijeen en informeert deze. In deze commissie hebben vier docenten uit verschillende vakgroepen zitting.
 • De revisiecommissie onderzoekt de zaak en hoort desgewenst betrokkenen. De uitspraak van de revisiecommissie geldt als een advies aan de rector. De rector beslist en stelt de ouders en/of leerling op de hoogte van het besluit.
 • In het geval dat ouders en/of leerling zich niet kunnen verenigen met de uitspraak van de rector, kunnen zij zich wenden tot de algemeen directeur van het Stanislascollege.
 • De algemeen directeur beslist over het verzoek van de ouders/leerling om het besluit te herzien.
 • Indien docenten, ouders en/of leerlingen zich niet kunnen verenigen met de uitspraak van de algemeen directeur, kunnen zij zich wenden tot de geschillencommissie.