U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Extra begeleiding en ondersteuning

De extra begeleiding is er op gericht dat leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Er is onderscheid tussen studiebegeleiding (ondersteuning bij het leren) en begeleiding op het sociaal-emotionele vlak.

Passend onderwijs

Elke school heeft een zorgplicht. Dat betekent dat scholen voor alle kinderen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben, moeten zorgen voor een zo passend mogelijke onderwijsplek. Dit kan een plek zijn op de eigen school, maar ook op een andere school die de leerling beter kan ondersteunen. In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke ondersteuning wij op onze school kunnen bieden. 

Studiebegeleiding

Huiswerkklas
De huiswerkklas is bedoeld voor leerlingen die thuis geen goede mogelijkheid hebben om hun huiswerk te maken. De huiswerkklas is zowel voor maakwerk als voor leerwerk. In de huiswerkklas kunnen leerlingen in stilte huiswerk maken en indien nodig, ondersteuning krijgen van de begeleidende docent. 

Dyslexie/dyscalculie
Leerlingen met dyslexie/dyscalculie kunnen extra ondersteuning krijgen. Welke ondersteuning en op welk moment deze gegeven wordt, wordt in overleg met docenten, leerling en waar nodig ouders, bepaald. Wanneer de school niet de benodigde hulp kan bieden, verwijzen we door naar een externe deskundige. Wij vinden het dan ook belangrijk om op de hoogte te zijn van dyslexie en dyscalculie bij leerlingen. Indien er geen dyslexie bekend is en wij vermoeden dat een toch leerling dyslectisch is, dan nemen wij contact met de ouders/verzorgers op.
Klik hier voor het dyslexieprotocol.

Remedial teaching 
Leerlingen die gedurende een bepaalde periode om uiteenlopende redenen niet mee kunnen komen in de lessen, kunnen in aanmerking komen voor remedial teaching. Deze ondersteuning vindt plaats gedurende een periode van 6 weken. Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen van klas 1 o.a. middels de VAS-toetsen van het Cito-volg- en adviessysteem. Eventuele achterstanden op het gebied van taal en rekenen komen met deze toetsen duidelijk naar voren.

Decanaat en loopbaanoriëntatie
De decaan is een schoolfunctionaris die leerlingen, met behulp van mentoren en vakdocenten, actief begeleidt bij het maken van een passende studie- en/of beroepskeuze. Op onze school besteden wij veel aandacht aan loopbaanoriëntatie. Dat helpt leerlingen bij het maken van succesvolle keuzes voor de toekomst.

Sociaal-emotionele begeleiding

Faalangstreductietraining
Als een leerling moeite heeft met het omgaan met spanningen en/of angsten met betrekking tot school, kan er sprake zijn van faalangst. Voor leerlingen met faalangst organiseren wij één keer per schooljaar een BOF-training (Beter Omgaan met Faalangst). In 8 bijeenkomsten leren de leerlingen technieken om stress voor allerlei schoolse situaties op te vangen.

Leerlingen met persoonlijke problemen
De leerlingen bevinden zich in een fase van hun leven waarin heel veel zaken veranderen. Dit kan vragen oproepen of leiden tot persoonlijke worstelingen. Hoewel de school vooral begeleidt bij studiezaken, hebben leerlingen soms behoefte aan meer persoonlijke gesprekken. Meestal is de mentor hiervoor de juiste persoon. Toch kan het voor een leerling prettiger zijn om ook met iemand anders van gedachten te kunnen wisselen. In overleg met de leerling kan de mentor in dat geval contact opnemen met de zorgcoördinator om te onderzoeken welke ondersteuning gewenst of noodzakelijk is. Als er aanleiding is voor het inschakelen van externe hulp, worden de ouders/verzorgers op de hoogte gesteld en wordt hen om toestemming gevraagd.
De zorgcoördinator is mevrouw D. Van der Spek.

 

De vertrouwenspersoon
Leerlingen met klachten over seksuele intimidatie en discriminatie op school kunnen terecht bij de interne vertrouwenspersoon. Deze zal in gesprek gaan met de leerling en/of de ouders/verzorgers om de klacht zo goed mogelijk aan te pakken. Hierbij gaat het vooral om het aangeven van de juiste routes en het doorlopen van procedures.