Ziek

Als een leerling ziek is, moet dat op de eerste dag gemeld worden tussen voor aanvang van de eerste les van de leerling per telefoon: 070 394 05 65. Als de leerling weer op school komt, meldt de leerling zich bij de administratie. Indien een leerling tijdens de schooldag ziek naar huis gaat, meldt hij zich af bij de receptie. Daar wordt contact gelegd met de ouders/verzorgers. Na akkoord van de ouders/verzorgers mag de leerling naar huis.

 

 

Afwezigheid

Afwezigheid & verlof Bij verhindering voor één of enkele lesuren zijn ouders/ verzorgers verplicht dit telefonisch door te geven aan de administratie. Als een leerling zonder reden afwezig is, noteren wij dat als verzuim. Bij herhaaldelijk verzuim zijn wij als school verplicht om de leerplichtambtenaar in te schakelen. Toestemming om één of meer dagen en maximaal 10 dagen afwezig te mogen zijn moet tijdig, met opgaaf van reden, schriftelijk aangevraagd worden. Bij familie- of gezondheidsomstandigheden, dient het verlof aangevraagd te worden bij de teamleider. Alle andere aanvragen voor verlof moeten ingediend worden bij de directeur. Verlofaanvragen die gekoppeld zijn aan de zomervakantie worden niet gehonoreerd, mits er een zeer dringende reden voor is.