Contacten met ouders

Wij betrekken de ouders/verzorgers volop bij de studievoortgang van hun kind. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat men thuis weet hoe het gaat op school. Zo kan ook thuis een betere ondersteuning worden geboden.

Leerlingvolgsysteem Profijt en Magister

De mentoren houden de vorderingen van leerlingen bij in het leerlingvolgsysteem Profijt. De leerlingen houden zelf hun vorderingen, gemaakte afspraken en doelen voor de komende periode bij in het Individueel OntwikkelingsPlan (IOP). De leerlingengegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Magister. Hier kunnen leerlingen en ouders/verzorgers de aanwezigheid, het rooster en eventuele roosterwijzigingen zien. Leerlingen en ouders/verzorgers krijgen bij aanvang van de schoolloopbaan een eigen inlogcode voor Profijt en Magister.

 

 

Wijziging van gegevens
In Magister kunnen de ouders/verzorgers zelf hun telefoonnummer en e-mailadres aanpassen. Overige aanpassingen kunnen ouders/verzorgers doorgeven aan de administratie.
> klik hier voor meer informatie over Magister

HOYapp

Het Stanislas Pro maakt in contact met ouders/ verzorgers en leerlingen gebruik van de HOYapp. Met deze app hebben ouders/ verzorgers één centrale plek voor alle communicatie met de school, formulieren, nieuws en de kalender. De HOYapp voldoet bovendien aan het privacyreglement en de AVG. Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen de app downloaden in de App Store en in de Google Play Store.

De mentor: de eerste contactpersoon voor ouders

De mentor is de belangrijkste persoon voor de leerling en ouders/verzorgers. Elke klas heeft een mentor. De mentor geeft naast de vakles(sen) ook mentorlessen aan de klas. Bovendien volgt de mentor de ontwikkeling van leerlingen die in zijn/haar klas zitten. Leerlingen en hun ouders/verzorgers kunnen altijd bij de mentor terecht voor vragen of als zij iets willen vertellen. Leerjaar 1,2 en klas 3A hebben een co-mentor. Deze is voor de leerlingen het aanspreekpunt wanneer de mentor afwezig is

IOP(/OPP)-gesprekken
De ouders/verzorgers worden nauw betrokken bij de studie van hun kind. Dat doen we omdat we weten dat onze leerling de steun van hen hierbij nodig heeft. Ouders/verzorgers worden drie keer per jaar uitgenodigd voor een IOP(/OPP)-gesprek met hun kind en de mentor. De eerste keer is dit gekoppeld aan een kennismakingsgesprek. De school stelt de mening van de ouders/verzorgers zeer op prijs. Daarom wordt elk jaar tijdens het IOP-gesprek aan hen gevraagd om een oudertevredenheidsmeting in te vullen

Gespreksavonden voor ouders rond de Ignatiaanse Pedagogiek (IgPe)

In de loop van het schooljaar worden oudergespreksavonden georganiseerd over de Ignatiaanse Pedagogiek. Na een inleidende lezing komen ouders/verzorgers vier avonden bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over een thema. Ouders/verzorgers ontvangen hiervoor per e-mail een uitnodiging.

Informatieverstrekking gescheiden ouders

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. Het Stanislascollege volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk welkom bij de ouderavonden en tafeltjesavonden. In overleg met de teamleiderleider kan daarvan worden afgeweken. Verdere informatie vindt u in het protocol informatieverstrekking gescheiden ouders.