Contacten met ouders

Wij betrekken de ouders/verzorgers volop bij de studievoortgang van hun kind. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat men thuis weet hoe het gaat op school. Zo kan ook thuis een betere ondersteuning worden geboden.

Leerlingvolgsysteem Profijt en Magister

De mentoren houden de vorderingen van leerlingen bij in het leerlingvolgsysteem Profijt. De leerlingen houden zelf hun vorderingen, gemaakte afspraken en doelen voor de komende periode bij in het Individueel OntwikkelingsPlan (IOP). De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Magister. In Magister kunnen leerlingen en ouders/verzorgers de aanwezigheid, het rooster en eventuele roosterwijzigingen zien. Leerlingen en ouders/verzorgers krijgen bij aanvang van de schoolloopbaan een eigen inlogcode voor Magister.

Wijziging van gegevens
In Magister kunnen de ouder(s)/verzorger(s) zelf hun telefoonnummer en e-mailadres aanpassen. Overige aanpassingen kunnen ouders/verzorgers doorgeven aan de administratie.
> klik hier voor meer informatie over Magister

De mentor: de eerste contactpersoon voor ouders

De mentor is de belangrijkste persoon voorde leerling en ouders/verzorgers. Elke klas heeft een mentor. De mentor geeft naast zijn/haar vakles ook mentorlessen aan de klas. Bovendien volgt de mentor de ontwikkeling van leerlingen die in zijn/haar klas zitten. De leerlingen en hun ouders/verzorgers kunnen altijd bij de mentor terecht voor vragen of als zij iets willen vertellen.

IOP-gesprekken met de mentor, ouders/verzorgers en de leerling
De ouders/verzorgers worden nauw betrokken bij de studie van hun kind. Dat doen we omdat we weten dat onze leerling de steun van hen hierbij nodig heeft. Ouders/verzorgers worden drie keer per jaar uitgenodigd voor een IOP(/OPP)-gesprek met hun zoon/dochter en de mentor. De eerste keer is dit gekoppeld aan een kennismakingsgesprek.

Gespreksavonden voor ouders rond de Ignatiaanse Pedagogiek (IgPe)

In de loop van het schooljaar worden oudergespreksavonden georganiseerd over de Ignatiaanse Pedagogiek. Na een inleidende lezing komen ouders/verzorgers vier avonden bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over een thema. Ouders/verzorgers ontvangen hiervoor per e-mail een uitnodiging.

Informatieverstrekking gescheiden ouders

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. Het Stanislascollege volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk welkom bij de ouderavonden en tafeltjesavonden. In overleg met de teamleiderleider kan daarvan worden afgeweken. Verdere informatie vindt u in het protocol informatieverstrekking gescheiden ouders.