U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Begeleiding en ondersteuning

Iedere klas heeft een eigen mentor. Hij/zij volgt de totale ontwikkeling van de leerling en is voor ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt. De begeleiding die wij op school geven is onder te verdelen in studiebegeleiding (ondersteuning bij het leren) en begeleiding op het sociaal-emotionele vlak.

Mentor, mentorlessen en Kanjertraining

Elke klas heeft een mentor. Tijdens mentorlessen bespreekt de mentor met elke leerling hoe het gaat en wordt klassikaal gewerkt aan een optimale studiehouding.
Tijdens de mentorlessen tot en met klas 3 krijgen de leerlingen Kanjertraining aangeboden. Deze training is gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling en een erkend anti-pest-programma.De mentoren zijn opgeleid in het geven van deze training.
Een aantal maal per jaar nodigt de mentor de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers uit voor een IOP-gesprek.  
Bij moeilijkheden op school of in de privésfeer is de mentor de eerste contactpersoon voor de leerling en de ouders/verzorgers. 

Remedial teaching

Leerlingen die bij op school komen, doen een test om hun vaardigheden in taal en rekenen te bepalen. Op basis van de resultaten bekijkt de remedial teacher of een leerling extra ondersteuning nodig heeft. De remedial teacher verzorgt voor deze leerlingen probleemgerichte bijlessen.

Leerlingen met persoonlijke problemen: Interne zorgteam

Jongeren bevinden zich in een fase van hun leven waarin heel veel zaken veranderen. Leerlingen roepen daardoor bij zichzelf allerlei vragen op, worden kritisch, kunnen voor moeilijke keuzes komen te staan of kunnen worstelen met uiteenlopende, soms zware problemen. Hoewel de school vooral begeleidt bij de studie, beroepskeuze en algemene ontwikkeling, kunnen jonge mensen soms behoefte hebben aan gesprekken over meer persoonlijke zaken. In veel gevallen is de mentor hiervoor de aangewezen persoon. Toch kan het voor een leerling prettiger zijn om binnen de school juist met iemand anders contact op te nemen en van gedachte te wisselen over allerlei problemen. In dat geval kan een leerling contact opnemen met het zorgteam. In het zorgteam zitten een schoolmaatschappelijk werker, orthopedagoog, leerplichtambtenaar, en iemand van jeugdgezondheidzorg. De zorgcoördinator is voorzitter van het team.
De zorgcoördinator is mw. M. Hadioui (hadm@stanislascollege.nl)

Passend onderwijs

Elke school heeft een zorgplicht. Dat betekent dat scholen voor alle kinderen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben, moeten zorgen voor een zo passend mogelijke onderwijsplek. Dit kan een plek zijn op de eigen school, maar ook op een andere school die de leerling beter kan ondersteunen. Het is belangrijk dat de school en de ouders in de uitvoering hiervan goed samenwerken.
Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte is ons schoolondersteuningsprofiel bepalend om te beoordelen of de leerling geholpen kan worden vanuit de eigen onderwijs- zorgondersteuning (de basisondersteuning) en/of er een beroep gedaan moet worden op de extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband (extra ondersteuning). Als blijkt dat de leerling niet plaatsbaar is binnen onze school, zoeken we een plek op een andere school.

Schoolondersteuningsprofiel

Downloads m.b.t het schoolondersteuningsprofiel

Klachten en geschillen
Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders

Opgenomen in de schoolgids:

  • Verzuimbeleid en -protocol
  • Ziekteverzuimbeleid en -protocol
  • Protocol Veilige School

Ter inzage beschikbaar op de school:

  • Kwaliteitszorgplan Kaderbrief Stanislascollege