Begeleiding en ondersteuning

Iedere klas heeft een eigen mentor. Hij/zij volgt de totale ontwikkeling van de leerling en is voor ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt. De begeleiding die wij op school geven is onder te verdelen in studiebegeleiding (ondersteuning bij het leren) en begeleiding op het sociaal-emotionele vlak.

Mentorlessen

Tijdens de mentorlessen en gesprekken tussen de mentor en leerling helpt de mentor om leerlingen bewust te worden van hun eigen leerstijl en om deze stijl verder te ontwikkelen. Ook voor de begeleiding in pedagogisch sociale zin is de mentor de eerst aangewezen persoon. Hij/zij signaleert wanneer een leerling extra aandacht nodig heeft. Bij moeilijkheden op school of in de privésfeer zijn mentoren en de teamleider altijd bereid om met leerlingen en/of ouders/verzorgers naar een oplossing te zoeken.
De mentorgroepen omvatten maximaal 16 leerlingen.

Coachingsgesprekken

Drie keer per jaar hebben leerlingen een coachingsgesprek met hun mentor. Daarnaast praat de mentor veel vaker met ’zijn/haar’ leerlingen over alledaagse schoolzaken, zoals wekelijks tijdens de mentorles en ook buiten de les als het nodig is.

Individueel Ontwikkelings Plan (IOP)
Een individueel ontwikkelingsplan (IOP) is een plan waarin de leerling zelf aangeeft waar hij/zij de komende periode aan gaat werken. Dit kunnen vakinhoudelijke zaken zijn, maar ook sociale vaardigheden of praktische vaardigheden die tijdens de stage nodig zijn. Het IOP wordt samen met de mentor en ouders/verzorgers besproken.
Met het IOP wil de school de wensen en mogelijkheden van de leerling in kaart brengen.
Tot het IOP behoren:

  • het verwerven competenties (algemeen, specifiek en individueel);
  • het behalen van certificaten of kwalificaties;
  • persoonlijke leer- en ontwikkelingswegen;
  • arbeidsmogelijkheden en -perspectieven.

Per leerjaar heeft de leerling drie IOP-gesprekken met de mentor en zijn/haar ouders/verzorgers. Als school verwachten wij van ouders/verzorgers dat zij deze gesprekken bijwonen. IOP staat voor individueel ontwikkelingsplan. Tijdens het eerste en het laatste IOP-gesprek van het schooljaar wordt ook het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) met de leerling en de ouders/verzorgers besproken en ondertekend.

Remedial teaching

Leerlingen die bij op school komen, doen een test om hun vaardigheden in taal en rekenen te bepalen. Op basis van de resultaten bekijkt de remedial teacher of een leerling extra ondersteuning nodig heeft. De remedial teacher verzorgt voor deze leerlingen probleemgerichte bijlessen.

Leerlingen met persoonlijke problemen: Interne zorgteam

Jongeren bevinden zich in een fase van hun leven waarin heel veel zaken veranderen. Leerlingen roepen daardoor bij zichzelf allerlei vragen op, worden kritisch, kunnen voor moeilijke keuzes komen te staan of kunnen worstelen met uiteenlopende, soms zware problemen. Hoewel de school vooral begeleidt bij de studie, beroepskeuze en algemene ontwikkeling, kunnen jonge mensen soms behoefte hebben aan gesprekken over meer persoonlijke zaken. In veel gevallen is de mentor hiervoor de aangewezen persoon.
Toch kan het voor een leerling prettiger zijn om binnen de school juist met iemand anders contact op te nemen en van gedachte te wisselen over allerlei problemen. In dat geval kan een leerling via de mentor in contact opnemen met het zorgteam Rijswijk/Den Haag. In dit externe zorgteam zitten een schoolmaatschappelijk werker, leerlingbegeleider, leerplichtambtenaar en iemand van het JGZ. De zorgcoördinator is voorzitter van het team.

De zorgcoördinator is mw. M. Hadioui ([email protected]verwijder-dit.stanislascollege.nl)

Leerlingen met problemen op het gebied van sociale vaardigheid

Er zijn leerlingen die niet altijd weten hoe ze ‘handig’ met mensen om kunnen gaan. Dit kan komen door teruggetrokken gedrag, maar ook door juist te uitbundig gedrag. Voor deze leerlingen kan een sociale vaardigheidstraining helpen om inzicht te krijgen in het eigen gedrag en dat van anderen. Deze (Kanjer) training is een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma.

Meer informatie over de Kanjertraining

Passend onderwijs

Elke school heeft een zorgplicht. Dat betekent een school voor leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben, moet zorgen voor een zo passend mogelijke onderwijsplek. Dit kan een plek zijn op de eigen school of op een andere school als deze de leerling beter kan ondersteunen.
Het is belangrijk dat het Stanislas Prakijkonderwijs en de ouders/verzorgers in de uitvoering samenwerken. Bundeling van kennis en ervaring komt de leerling ten goede. Een volledige beschrijving van ondersteuningsaanbod staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Schoolondersteuningsprofiel

Opgenomen in de schoolgids:

  • Ziekteverzuimbeleid en -protocol
  • Protocol Veilige School
  • Klachten en geschillen

Ter inzage beschikbaar op de school:

  • Kwaliteitszorgplan Kaderbrief Stanislascollege