U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Ziekte

Ouders/verzorgers kunnen hun kind vóór aanvang van het eerste lesuur ziekmelden op telefoonnummer (015) 750 60 30.

  • Als de leerling tijdens de lessen ziek naar huis gaat, meldt hij/zij zich af bij zijn/haar coördinator. Als de leerling thuiskomt, wordt dit telefonisch aan school gemeld.
  • Leerlingen die na ziekte weer op school komen, nemen een groene kaart mee, waarop vermeld staat op welke dag de leerling weer naar school komt en wat de reden van de absentie was. Deze kaart is ondertekend door de ouders.

Afwezigheid

  • Bij verhindering van één of enkele lesuren voor het bezoek aan (huis)arts of orthodontist leveren de leerlingen ten minste één dag van tevoren een briefje in bij de receptie waarop de reden van de absentie, de naam en klas van de leerling, en de lesuren waarin de leerling afwezig zal zijn, vermeld staan.
  • Bij alle andere vormen van absentie, meldt de leerling zich eerst met een brief van de ouders bij de coördinator. Pas als hij/zij de absentie goedkeurt, mag het briefje bij de receptie worden ingeleverd.
  • Voor erkende familie-aangelegenheden in de eerste en tweede graad wordt ook altijd toestemming gegeven, als het om een verlof van een dag gaat.
  • Buitengewoon verlof kan aangevraagd worden door twee weken van te voren een door de ouders of verzorgers ingevuld verlofformulier (klik hier) in te leveren bij de coördinator.
  • Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar
  • Leerlingen kunnen slechts, als het voor de ouders onmogelijk is om tijdens de zomervakantie op vakantie te gaan, toestemming krijgen om buiten de schoolvakantie op vakantie te gaan. Daarvoor is een verklaring van de werkgever van één van de ouders/verzorgers noodzakelijk.

Verwijdering uit de les

Leerlingen die uit de klas verwijderd worden, moeten zich altijd melden bij coördinator. Na het lesuur gaan ze terug naar de docent voor een gesprek en een afspraak over de strafmaatregel.

Te laat

Leerlingen die te laat komen, melden zich bij de receptie. Als een leerling te laat is, moet hij zich de volgende dag om 7:45 uur melden.

Ons telaatbeleid is misschien een beetje streng, maar zeg nou zelf: als iedereen maar binnen komt lopen op het moment dat het hem of haar uitkomt, dan kunnen we de school net zo goed sluiten. We gaan er dus vanuit dat elke leerling op tijd in de les hoort te zijn.

De lessen beginnen om half negen. Als leerlingen het om welke reden dan ook toch niet halen, moeten ze altijd een briefje halen bij de receptie en daarna alsnog naar de les. Mocht er sprake zijn van overmacht, kan de leerling op een ander moment, dus niet tijdens de les, aan de teamleider uitleggen wat er aan de hand was.

Bij drie keer en bij zes keer te laat gaat er een brief naar huis waarin we de ouders verzoeken contact op te nemen met de teamleider. Na zes keer te laat volgt een tweede brief. We hopen natuurlijk dat het niet nodig is dan ook nog een brief te sturen als de leerling negen keer te laat is. Want dan moeten we dit ook melden bij Leerplicht.