Studiekosten en verzekeringen

De overheid draagt zorg voor het grootste gedeelte van de financiering van het onderwijs. Tegelijkertijd wil onze school vanuit de visie op onderwijs en op de ontwikkeling van de leerlingen meer bieden dan wat op basis van deze financiering (lumpsum) mogelijk is. Dit maakt de schooltijd niet alleen leuker, maar ook waardevoller. Daarom vraagt de school elk jaar om een vrijwillige bijdrage.

Schoolbijdrage en -kosten

Sinds de ‘wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage’ per 1 augustus 2021 kennen wij in Nederland vier categorieën van schoolkosten. Wij vinden het belangrijk om hier op een transparante manier over te communiceren

Categorie 1: kosten voor school
Het gaat hierbij om lesmateriaal dat een leerling in een specifiek jaar nodig heeft, waaronder: leer- en werkboeken, examentrainingen en examenbundels, eigen leermateriaal van de school en digitaal lesmateriaal. De school financiert dit lesmateriaal vanuit de basisfinanciering van de overheid. De leermiddelen worden kosteloos aan de leerlingen in bruikleen gegeven, maar blijven eigendom van de school. De leerlingen
dienen hier netjes mee om te gaan. DHet boekenpakket wordt naar het huisadres van de leerling gestuurd voor aanvang van het schooljaar. Aan het einde van het schooljaar ontvangt de leerling een uitnodiging om de leermiddelen in te leveren. De school kan (administratie-)kosten in rekening brengen als het leermiddelenpakket op verzoek van de leerling gedurende het jaar wijzigt of omdat leermiddelen bij inlevering beschadigd
zijn. Als een leerling een boek kwijt is, moet hij/zij het boek zelf aanschaffen.

Categorie 2: kosten voor ouders
Het gaat hierbij om kosten voor voorgeschreven persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar mee gaat, zoals een atlas, woordenboek, agenda, rekenmachine, schriften of mappen, pennen en potloden en sportkleding. Ouders/verzorgers zien op de website voorafgaande aan het nieuwe schooljaar een overzicht van de benodigdheden voor hun kind het komende jaar.


Categorie 3: device
Het is scholen toegestaan een bijdrage van ouders/verzorgers te vragen voor het gebruik van een laptop of tablet. Het Stanislascollege Pijnackrt heeft ervoor gekozen geen eigen bijdrage te vragen voor het gebruik van Chromebooks door de leerlingen. Alle eersteklassers ontvangen in de eerste schoolweek een Chromebook. Deze gebruiken zij gedurendehun hele schoolperiode op school en thuis. Wij vinden het
belangrijk om leerlingen te laten ervaren hoe verrijkend het kan zijn om meer bronnen bij de hand te hebben dan alleen een lesboek. Daarnaast maakt het Chromebook werken met interactieve lesstof mogelijk. Hierdoor kan een docent de les beter afstemmen op het niveau, de interesses en het tempo van elke leerling. Het Chromebook wordt bekostigd vanuit de basisfinanciering door de overheid en daardoor kosteloos verstrekt aan de leerling. Schade aan of vervanging van de Chromebook wordt niet door de school vergoed. Ouders/verzorgers kunnen hiervoor een Chromebookverzekering afsluiten.

Categorie 4: vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten
De overheid draagt zorg voor de basisfinanciering (lumpsum) van het onderwijs. Onze school wil de leerlingen meer bieden dan met deze financiering mogelijk is. Wij willen elke leerling een brede vorming geven en hem/haar de kans bieden om het onderwijs nog meer af te stemmen op de eigen talenten en interesses. Dit maakt de schooltijd niet alleen leuker, maar ook waardevoller.
Om dit extra aanbod te kunnen blijven aanbieden, zijn wij afhankelijk van de vrijwillige bijdragen die wij jaarlijks vragen van ouders/verzorgers.
Wij vragen de ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage van 103 euro per schooljaar. De school bespreekt elk jaar met de Ouderraad hoe de ouderbijdrage wordt ingezet. Ouders/ verzorgers worden hierover geïnformeerd. Leerlingen, waarvan de ouders/verzorgers de bijdrage niet betaald hebben, worden niet uitgesloten van deelname. Als de school te weinig ouderbijdragen heeft ontvangen, kan de school er wel voor kiezen om een activiteit te annuleren.
Ouders/verzorgers die de kosten voor een activiteit wel betaald hebben, krijgen deze in dat geval teruggestort. Ouders/verzorgers kunnen ervoor kiezen de ouderbijdrage in één keer te voldoen of om deze te verdelen in drie evenredige termijnen. Naast de ouderbijdrage kunnen ouders/verzorgers worden aangesproken op kosten van vrijwillige activiteiten voor leerlingen die buiten de reguliere schooltijden plaatsvinden.
Alle activiteiten worden tijdig aangekondigd met opgave van kosten.

Incidentele kosten

Naast de kosten van de schoolbijdrage kunnen de ouders nog een enkele maal worden aangesproken voor de kosten van excursies en het kamp die bij het lesprogramma horen.  Leerlingen kunnen op basis van vrijwilligheid meedoen aan door de school georganiseerde vakantieactiviteiten. Alle activiteiten worden tijdig aangekondigd met opgave van kosten.

Tegemoetkoming studiekosten

Op basis van het inkomen kan u als ouder/verzorger soms in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Via de afdeling toeslagen van de belastingdienst kan een kindgebonden budget worden toegekend voor kind een tot 18 jaar.  

> Klik hier voor meer informatie.

Verzekeringen

Voor alle leerlingen is een schoolongevallenverzekering afgesloten en voor leerlingen die op een buitenlandse reis gaan, is een reisverzekering afgesloten. Naast deze verzekering biedt Verus een eigendommenverzekering aan voor leerlingen die ouders/verzorgers zelf kunnen afsluiten. Met deze verzekering is schade aan kleding, fietsen of de mobiele telefoon (deels) gedekt. Alle leerlingen hebben aan het begin van hun schoolperiode een Chromebook ontvangen. Schade aan het Chromebook wordt niet door de school vergoed. Ouders/verzorgers kunnen een Chromebookverzekering afsluiten.

> Klik hier voor meer informatie over verzekeringen.