Dyslexie

Wij hanteren in principe de definitie van dyslexie zoals Stichting Dyslexie Nederland deze omschrijft: ‘Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.’

Signaleren van dyslexie in de brugklas

In leerjaar 1 nemen we bij alle brugklassers de landelijke Cito 0-meting af. Daarnaast wordt een screeningtest afgenomen. Dit gebeurt volgens het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs. Deze screening omvat een toets technisch lezen en een dictee. Na analyse van de gegevens starten we een vervolgtraject met de leerlingen die op het gebied van technisch lezen en/of spelling uitvallen. De leerlingen die ook in het vervolgonderzoek onder de grens scoren, worden uitgenodigd om mee te doen aan een dyslexieonderzoek. Dit onderzoek wordt door een extern bureau op onze locatie afgenomen. Leerlingen die een dyslexieverklaring hebben ontvangen van een erkend bureau komen in aanmerking voor ondersteunende faciliteiten.

Dyslexieprotocol SCP