Dyslexie

Dyslexie is een stoornis in de ontwikkeling van het kind bij lezen en spellen. Men spreekt van dyslexie als er hardnekkige problemen zijn in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen). 

Dyslexiebeleid op Stanislascollege Pijnacker

Alle brugklasleerlingen maken aan het begin van het jaar een signaleringstoets, genaamd de Drempeltoets. Deze toets heeft tot doel, leerachterstanden te ontdekken op het gebied van spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen. Deze uitslag wordt ook gebruikt om Remedial Teaching groepjes te formeren. Bij leerlingen, die uitvallen bij het onderdeel spelling, wordt een diagnostische toets afgenomen. Dit is de PI toets. Wordt (enige vorm van) dyslexie vermoed, dan biedt de school de mogelijkheid, deel te nemen aan een uitgebreid dyslexieonderzoek. Dit onderzoek wordt op school uitgevoerd door het AOB. Bij constatering van dyslexie zal een officiële verklaring worden afgegeven, waarmee de leerling extra faciliteiten op school kan krijgen, zoals: Groter lettertype en/of meer tijd bij overhoringen, stofverkorting en het gebruik van de computer bij schriftelijk werk. Deze extra faciliteiten staan genoteerd op een persoonlijke dyslexiekaart, die elke dyslect bij ons op school krijgt.
Enkele daarvoor opgeleide docenten dragen zorg voor deze tests en de begeleiding. Zij zien er ook op toe, dat leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, in het normale onderwijsproces, en bij proefwerken of examens die extra mogelijkheden krijgen die de wetgever daarvoor heeft vastgesteld. Hieraan besteden alle docenten zo goed mogelijk aandacht. Er worden studiemiddagen georganiseerd om iedere docent hierin bij te scholen en ook hierbij wordt ondersteuning vanuit het Zorgteam gegeven. 

Dyslexieprotocol SCP