Studiebegeleiding en zorg

De begeleiding is er op gericht dat leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Er is onderscheid tussen studiebegeleiding (ondersteuning bij het leren) en begeleiding op het sociaal-emotionele vlak.

Studiebegeleiding

Studieles in de brugklas
Naast de wekelijkse coachingsmoment en klassenuur hebben de brugklasleerlingen een studieles in hun rooster. Voor de kerstvakantie wordt hier aandacht besteed aan het maken van en leren met een planning. Ook worden de thema’s lezen, samenvatten en leren klassikaal behandeld. 

Remedial teaching                                                                                                                                                                  Leerlingen in de onderbouw met dyslexie kunnen in aanmerking komen voor remedial teaching. De noodzaak hiertoe wordt per leerling bekeken. Remedial teaching is tijdelijke pedagogische en/of didactische ondersteuning aan leerlingen met leerproblemen. De ondersteuning is bij voorkeur in kleine groepjes, met als doel de leerling te helpen om op het gewenste niveau te komen. Er zijn gedurende het jaar verschillende instapmomenten.

De begeleiding is toegespitst op het aanleren van leerstrategieën en studievaardigheden. Dit kan bestaan uit extra hulp bij lees- en spellingproblemen of het leren van woordjes bij de vreemde talen (remediëren), maar ook het inzetten van hulpmiddelen (compenseren). Centraal staat steeds het leren omgaan en accepteren van de dyslexie. Leerlingen leren gebruik maken van hun sterke kanten om hun problemen ten gevolge van dyslexie te verminderen

Onze remedial teacher is: 
mw. M.L. Schoon

> Klik hier voor meer informatie over onze begeleiding bij dyslexie

Huiswerkbegeleiding
Voor brugklasleerlingen is er vanaf de herfstvakantie op de dinsdagmiddag het 9e lesuur gelegenheid om onder toezicht huiswerk te maken. Er is een onderwijsassistent aanwezig om leerlingen wat op gang te helpen. Hieraan zijn geringe kosten verbonden. U ontvangt hier voor de herfstvakantie meer informatie over. 

Bij huiswerkinstituut 'After's Cool' kunnen leerlingen uit alle klassen na schooltijd in een vertrouwde omgeving en onder begeleiding huiswerk maken. Ook kunnen leerlingen hier bijles, brugklas- en examenondersteuning volgen. After's Cool is van maandag tot en met vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.30 op school. Aan deze huiswerkbegeleiding zijn wel kosten verbonden.
> Klik hier voor meer informatie.

Decanaat
De schooldecaan begeleidt de leerlingen bij het maken van de keuze voor profiel aan het einde van de onderbouw en bij de keuze voor een vervolgopleiding.  Beide keuzes worden onder meer bepaald door de capaciteiten en interesse van de leerling, maar ook door de eisen die gesteld worden. 
In nauwe samenwerking met mentoren en vakdocenten wordt al vanaf het eerste leerjaar een studie- en beroepskeuzeprogramma aangeboden. De decaan voert gesprekken met leerlingen en ouders/verzorgers en organiseert o.a. een scholenmarkt en voorlichtingsavonden. De decaan is goed op de hoogte van de mogelijkheden van het vervolgonderwijs en onderhoudt contacten met instellingen voor vervolgonderwijs. 
-  mavo: mw. C. Pennings
-  havo: dhr. J.C. Derwort 
-  vwo: mw. K. Boogert

Passend onderwijs

Elke school heeft een zorgplicht. Dat betekent dat scholen voor alle kinderen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben, moeten zorgen voor een zo passend mogelijke onderwijsplek. Dit kan een plek zijn op de eigen school, maar ook op een andere school die de leerling beter kan ondersteunen. In het Schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke ondersteuning wij op onze school kunnen bieden.

Sociaal-emotionele ondersteuning

Intern ondersteuningsteam
Leerlingen op een middelbare school bevinden zich in een fase van hun leven waarin heel veel zaken veranderen; lichamelijk, sociaal en emotioneel. De mentor is altijd het eerste aanspreekpunt voor vragen van leerlingen en ouders. Soms spelen er echter zaken die de expertise van een mentor overstijgen. Een leerling kan dan aangemeld worden bij het ondersteuningsteam.
Het volledige zorgaanbod is beschreven in het schoolondersteuningsprofiel.
Het ondersteuningsteam is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines. De zorgcoördinator is voorzitter van het team.

De leerlingbegeleiders zijn: mw. A.Z. Schokker, mw. A. Bergen-Arnold, mw. H. Osseman en dhr. G. Robroeks
De zorgcoördinator is: mw. P. van der Maas

 

Faalangstreductie- en examenvreestraining
Leerlingen die moeite hebben met het omgaan met hun spanning voor toetsen kunnen in klas twee in aanmerking komen voor een faalangstreductietraining. De training kan in kleine groepjes of individueel plaatsvinden. Signalering van deze problematiek gebeurt over het algemeen tijdens een leerlingenbespreking. Natuurlijk kunnen ook de leerling zelf of ouders/verzorgers hun zorgen hierover aangeven bij de mentor.
In het examenjaar kunnen leerlingen, die veel stress ervaren, een examenvrees training volgen. De training is gebaseerd op het G-denken. Via de oefening G-schema krijgt de leerling inzicht in het verband tussen wat je denkt, voelt en doet. Ook worden tips en trucs besproken hoe te kunnen ontspannen bij het maken van het examen.

Meldcode Kindermishandeling

Een ander onderdeel van de zorg is het blijvend in de gaten houden van het welzijn van de leerlingen. Mochten we het vermoeden hebben dat er thuis dingen met de leerling gebeuren die niet de bedoeling zijn, dan werken we aan de hand van de Veilig Thuis meldcode Kindermishandeling.