U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Studiebegeleiding en zorg

De begeleiding is er op gericht dat leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Er is onderscheid tussen studiebegeleiding (ondersteuning bij het leren) en begeleiding op het sociaal-emotionele vlak.

Passend onderwijs

Elke school heeft een zorgplicht. Dat betekent dat scholen voor alle kinderen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben, moeten zorgen voor een zo passend mogelijke onderwijsplek. Dit kan een plek zijn op de eigen school, maar ook op een andere school die de leerling beter kan ondersteunen. In het Schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke ondersteuning wij op onze school kunnen bieden.

Studiebegeleiding

Huiswerkbegeleiding 
Voor brugklasleerlingen is er één keer per week gelegenheid om onder toezicht na schooltijd huiswerk te maken. Hieraan zijn wel geringe kosten verbonden voor de ouder(s)/verzorger(s). Leerlingen en ouders ontvangen hierover aan het begin van het schooljaar informatie.

Bij huiswerkinstituut 'Lyceo' kunnen leerlingen uit alle klassen na schooltijd en in een vertrouwde omgeving en onder begeleiding huiswerk maken. De huiswerkbegeleider schrijft elke dag een kort verslag van de begeleiding in een online leerlingvolgsysteem. Lyceo is van maandag tot en met vrijdagmiddag van 14.35 tot 17.30 op school. Aan deze huiswerkbegeleiding zijn wel kosten verbonden.

Steunles in de brugklas 
Na rapport 1 bieden we in de brugklas steunlessen aan. Leerlingen kunnen kiezen voor ondersteuning in één van de kernvakken: Nederlands, Engels en wiskunde.  Leerlingen in de vwo-plusklassen krijgen geen steunles; zij hebben namelijk meer lesuren op de lessentabel staan.

Remedial Teaching
Sommige leerlingen hebben specifieke problemen bij het leren. Het kan hierbij gaan om hiaten in de lesstof, speciale lees- en/of spellingsproblemen, speciale rekenproblemen of problemen met het plannen en organiseren van het werk. De remedial teacher kan voor die leerlingen, probleemgerichte bijlessen verzorgen. Als van een leerling, bekend is dat hij/zij dyslexie of dyscalculie heeft en ouders een verklaring hebben afgegeven op school, dan kan hij/zij in aanmerking komen voor extra faciliteiten. De school acht het daarom van groot belang dat docenten op de hoogte te zijn van dyslexie of andere leerstoornissen.
> Klik hier voor meer informatie over ons dyslexiebeleid.

Decanaat
De schooldecaan begeleidt de leerlingen bij het maken van de keuze van een toekomstige studie of beroep. Die keuze wordt onder meer bepaald door de capaciteiten en interesse van de leerling, maar ook door de eisen die gesteld worden aan de vervolgopleiding. In nauwe samenwerking met mentoren en vakdocenten wordt al vanaf het eerste leerjaar een studie- en beroepskeuzeprogramma aangeboden. Dit programma helpt leerlingen bij het maken van de keuze voor een bepaalde leerweg, vakkenpakket of profiel. De decaan voert gesprekken met leerlingen en ouders en organiseert o.a. een scholenmarkt en voorlichtingsavonden. 
> De decanen zijn: mw. J. de Boer, dhr. P.J.M. van Adrichem, dhr. J. Derwort en mw. O. Huurman

Sociaal-emotionele ondersteuning

Faalangstreductietraining
Leerlingen die moeite hebben met het omgaan met hun spanningen en/of angsten met betrekking tot de school kunnen in aanmerking komen voor een faalangstreductietraining. Deze kan in kleine groepjes of individueel plaatsvinden. Signalering van problemen op dit gebied gebeurt over het algemeen tijdens leerlingbesprekingen. Mentoren melden dit vervolgens aan de leerling en ouders. Natuurlijk kunnen ook ouders hun zorgen hierover aangeven bij de mentor.

Leerlingen met persoonlijke problemen
De leerlingen bevinden zich in een fase van hun leven waarin heel veel zaken veranderen. Dit kan vragen oproepen of leiden tot persoonlijke worstelingen. Hoewel de school vooral begeleidt bij studiezaken, hebben leerlingen soms behoefte aan meer persoonlijke gesprekken. Meestal is de mentor hiervoor de juiste persoon. Toch kan het voor een leerling prettiger zijn om ook met iemand anders van gedachten te kunnen wisselen. In overleg met de leerling kan de coördinator in dat geval contact opnemen met het zorgteam om te onderzoeken welke ondersteuning gewenst of noodzakelijk is. Als er aanleiding is voor het inschakelen van externe hulp, worden de ouders/verzorgers op de hoogte gesteld en wordt hen om toestemming gevraagd.

Het zorgteam is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines. De zorgcoördinator is voorzitter van het team.
> De leerlingbegeleiders zijn: mw. A. Schokker, mw. K. Louwers en dhr. R. Gevers
> De zorgcoördinator is: mw. H. Osseman

Meldcode Kindermishandeling

Een ander onderdeel van de zorg is het blijvend in de gaten houden van het welzijn van de leerlingen. Mochten we het vermoeden hebben dat er thuis dingen met de leerling gebeuren die niet de bedoeling zijn, dan werken we aan de hand van de Veilig Thuis meldcode Kindermishandeling.