Studiebegeleiding en zorg

De begeleiding is er op gericht dat leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Er is onderscheid tussen studiebegeleiding (ondersteuning bij het leren) en begeleiding op het sociaal-emotionele vlak.

Studiebegeleiding

Studieles en steunles in de brugklas
Naast de wekelijkse mentorles hebben de brugklasleerlingen een vast uur studieles in hun rooster. Voor de kerstvakantie wordt hier aandacht besteed aan het maken van en leren met een planning. Ook worden de thema’s lezen, samenvatten en leren klassikaal behandeld.
Na het eerste rapport kunnen brugklasleerlingen kiezen voor steunles. Steunles wordt gegeven in de vakken Engels en wiskunde. Leerlingen uit de vwo-plusbrugklas krijgen geen steunles.

Remedial teaching
Sommige leerlingen hebben specifieke problemen bij het leren. Het kan hierbij gaan om hiaten in de lesstof, speciale lees- en/of spellingsproblemen, speciale rekenproblemen of problemen met het plannen en organiseren van het werk. De remedial teacher kan voor die leerlingen, probleemgerichte bijlessen verzorgen. Als van een leerling, bekend is dat hij/zij dyslexie of dyscalculie heeft en ouders een verklaring hebben afgegeven op school, dan kan hij/zij in aanmerking komen voor extra faciliteiten. De school acht het daarom van groot belang dat docenten op de hoogte te zijn van dyslexie of andere leerstoornissen.

Onze remedial teachers zijn: 
mw. A. van Wakeren
mw. J.C. van den Berg-Notenboom

> Klik hier voor meer informatie over onze begeleiding bij dyslexie

Huiswerkbegeleiding
Voor brugklasleerlingen is er vanaf de herfstvakantie op de dinsdagmiddag het 9e lesuur gelegenheid om onder toezicht huiswerk te maken. Er is een onderwijsassistent aanwezig om leerlingen wat op gang te helpen. Hieraan zijn geringe kosten verbonden. U ontvangt hier voor de herfstvakantie meer informatie over. 

Bij huiswerkinstituut 'After's Cool' kunnen leerlingen uit alle klassen na schooltijd in een vertrouwde omgeving en onder begeleiding huiswerk maken. Ook kunnen leerlingen hier bijles, brugklas- en examenondersteuning volgen. After's Cool is van maandag tot en met vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.30 op school. Aan deze huiswerkbegeleiding zijn wel kosten verbonden.
> Klik hier voor meer informatie.

Decanaat
De schooldecaan begeleidt de leerlingen bij het maken van de keuze voor profiel aan het einde van de onderbouw en bij de keuze voor een vervolgopleiding.  Beide keuzes worden onder meer bepaald door de capaciteiten en interesse van de leerling, maar ook door de eisen die gesteld worden. 
In nauwe samenwerking met mentoren en vakdocenten wordt al vanaf het eerste leerjaar een studie- en beroepskeuzeprogramma aangeboden. De decaan voert gesprekken met leerlingen en ouders/verzorgers en organiseert o.a. een scholenmarkt en voorlichtingsavonden. De decaan is goed op de hoogte van de mogelijkheden van het vervolgonderwijs en onderhoudt contacten met instellingen voor vervolgonderwijs. 
-  mavo: mw. E.M.A. Jongeling
-  havo: dhr. J.C. Derwort 
-  vwo: mw. L. de Haan

Passend onderwijs

Elke school heeft een zorgplicht. Dat betekent dat scholen voor alle kinderen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben, moeten zorgen voor een zo passend mogelijke onderwijsplek. Dit kan een plek zijn op de eigen school, maar ook op een andere school die de leerling beter kan ondersteunen. In het Schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke ondersteuning wij op onze school kunnen bieden.

Sociaal-emotionele ondersteuning

Intern ondersteuningsteam
Leerlingen op een middelbare school bevinden zich in een fase van hun leven waarin heel veel zaken veranderen; lichamelijk, sociaal en emotioneel. De mentor is altijd het eerste aanspreekpunt voor vragen van leerlingen en ouders. Soms spelen er echter zaken die de expertise van een mentor overstijgen. Een leerling kan dan aangemeld worden bij het ondersteuningsteam.
Het volledige zorgaanbod is beschreven in het schoolondersteuningsprofiel.
Het ondersteuningsteam is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines. De zorgcoördinator is voorzitter van het team.

De leerlingbegeleiders zijn: mw. A.Z. Schokker, mw. A. Bergen-Arnold, mw. H. Osseman en dhr. G. Robroeks
De zorgcoördinator is: mw. P. van der Maas

 

Faalangstreductie- en examenvreestraining
Leerlingen die moeite hebben met het omgaan met hun spanning voor toetsen kunnen in klas twee in aanmerking komen voor een faalangstreductietraining. De training kan in kleine groepjes of individueel plaatsvinden. Signalering van deze problematiek gebeurt over het algemeen tijdens een leerlingenbespreking. Natuurlijk kunnen ook de leerling zelf of ouders/verzorgers hun zorgen hierover aangeven bij de mentor.
In het examenjaar kunnen leerlingen, die veel stress ervaren, een examenvrees training volgen. De training is gebaseerd op het G-denken. Via de oefening G-schema krijgt de leerling inzicht in het verband tussen wat je denkt, voelt en doet. Ook worden tips en trucs besproken hoe te kunnen ontspannen bij het maken van het examen.

Meldcode Kindermishandeling

Een ander onderdeel van de zorg is het blijvend in de gaten houden van het welzijn van de leerlingen. Mochten we het vermoeden hebben dat er thuis dingen met de leerling gebeuren die niet de bedoeling zijn, dan werken we aan de hand van de Veilig Thuis meldcode Kindermishandeling.