Contacten met ouders

Wij betrekken u - als ouder/verzorger - volop bij de studievoortgang van uw kind, onze leerling. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat thuis bekend is hoe het gaat op school en waar we naartoe werken. Zo kan ook buiten school een betere en gerichtere ondersteuning worden geboden.

De mentor: de eerste contactpersoon voor ouders

Een mentor heeft alle leerlingen van een bepaalde klas onder zijn/haar hoede. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, hun ouders/verzorgers en andere docenten die lessen aan die klas geven. De mentor draagt er tevens zorg voor dat alle leerlingen op een goede manier met hun studie omgaan en houdt de studieresultaten goed in de gaten. In mavo 3, havo 4, vwo 4 en vwo 5 is er een persoonlijk mentoraat. De mentor is hier geen mentor van een hele klas, maar van ongeveer 15 – 20 leerlingen. Mentor, ouder(s) en leerling voeren regelmatig samen een gesprek (een zogenaamd MOL-gesprek).
In dit MOL-gesprek heeft de leerling de regie over het gesprek. Van tevoren krijgt de leerling hulp bij het voorbereiden van het gesprek. Er wordt gekeken naar kernkwaliteiten, uitdagingen en valkuilen. 
Na afloop maakt de leerling een verslag van het gesprek. De kern van MOL gesprekken, is om de leerling meer verantwoordelijkheid te geven over zijn/haar leerproces. De rol van de mentor verandert hierdoor naar een meer coachende rol. Ook de ouderbetrokkenheid wordt vergroot, door hen meer te betrekken in dit proces. Naast de MOL-gesprekken heeft de mentor ook regelmatig een persoonlijk gesprek met de leerling. In deze gesprekken komen de voortgang, eigenaarschap en studievaardigheden aan de orde.

Magister: de studievoortgang van uw kind volgen

In Magister worden de absenties, de proefwerken en de schoolprestaties van elke leerling bijgehouden. Met een speciale inlogcode hebben leerlingen en ouders inzage in de gegevens en kunnen zo elke dag zien hoe het gaat op school.

Klik hier voor meer informatie over Magister.

Informatieverstrekking gescheiden ouders

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. Het Stanislascollege volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk welkom bij de ouderavonden en tafeltjesavonden. In overleg met de coördinator kan daarvan worden afgeweken. Verdere informatie vindt u in het protocol informatieverstrekking gescheiden ouders.