Contacten met ouders

Wij betrekken u - als ouder/verzorger - volop bij de studievoortgang van uw kind, onze leerling. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat thuis bekend is hoe het gaat op school en waar we naartoe werken. Zo kan ook buiten school een betere en gerichtere ondersteuning worden geboden.

De mentor, gesprekken en ouderavonden

Een mentor heeft alle leerlingen van een bepaalde klas onder zijn/haar hoede. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, hun ouders/verzorgers en andere docenten die lessen aan die klas geven. De mentor draagt er tevens zorg voor dat alle leerlingen op een goede manier met hun studie omgaan en houdt de studieresultaten goed in de gaten.

Er zijn diverse ouderavonden. Deze zijn onder te verdelen in thema-avonden, tafeltjesavonden en MOL-gesprekken. Tijdens de thema-avonden wordt een maatschappelijk of actueel thema besproken, zoals ‘Het kiezen van een profiel’ of ‘Omgaan met social media’. Tijdens MOL-gesprekken bespreekt de mentorde voortgang en het welbevinden met de leerling en u als ouder/verzorger.

De school organiseert in december en maart tafeltjesavonden. Tijdens deze avond kan u met door u gekozen docenten en/of de mentor de studievoortgang van uw kind bespreken in het tienminutengesprek. Daarnaast zijn er elk jaar enkele informatieve ouderavonden over het onderwijs.

Magister: de studievoortgang van uw kind volgen

In Magister worden de absenties, de proefwerken en de schoolprestaties van elke leerling bijgehouden. Met een speciale inlogcode hebben leerlingen en ouders inzage in de gegevens en kunnen zo elke dag zien hoe het gaat op school.

Klik hier voor meer informatie over Magister.

Informatieverstrekking gescheiden ouders

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. Het Stanislascollege volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk welkom bij de ouderavonden en tafeltjesavonden. In overleg met de coördinator kan daarvan worden afgeweken. Verdere informatie vindt u in het protocol informatieverstrekking gescheiden ouders.