Kwaliteit

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen en ouders kunnen erop vertrouwen dat de school werkt aan goed onderwijs. Kwaliteitszorg omvat vele activiteiten en maatregelen waarmee de school de kwaliteit van ons onderwijs bewaakt en verbetert. Op een systematische wijze wordt gekeken naar de leerbehoefte van de leerling en wat deze nodig heeft om de gestelde doelen te behalen. Evalueren is een belangrijk onderdeel van kwaliteitszorg.

Doelen kwaliteitsbeleid Stichting Lucas Onderwijs
De strategische doelen van de Stichting Lucas Onderwijs staan in het Koersplan. Op het niveau van de school zijn ze vertaald in specifieke ambities en doelstellingen. Zorgen voor een goede kwaliteit van het onderwijs gebeurt dan ook primair op schoolniveau. Op regio- en bestuursniveau worden de scholen ondersteund en gestimuleerd om de kwaliteit te verbeteren.

Lucas Onderwijs gebruikt voor kwaliteitszorg de pdca-cyclus (plan, do, check, act[1]). Doelen worden beschreven (plan), de kwaliteit van de uitvoering en de resultaten worden bewaakt (do) en vergeleken met de beoogde doelen (check). Zo leren we met elkaar, voeren we verbeteringen door, borgen we de opbrengsten en leggen we verantwoording af aan allen die bij ons onderwijs betrokken zijn (act).

Uitgangspunten kwaliteitszorg Stichting Lucas Onderwijs
De kwaliteitszorg:

  • draagt bij aan de brede ambitie van Lucas Onderwijs;
  • is ingebed in de cultuur van het onderwijs dat gegeven wordt;
  • maakt gebruik van de bestaande rollen en verantwoordelijkheden binnen Lucas Onderwijs;
  • volgt de beleidscyclus en de doelstellingen van de organisatie;
  • maakt goed gebruik van de beschikbare managementinformatie op alle niveaus;
  • hanteert betrouwbare instrumenten en methodieken;
  • is behalve kwaliteitsontwikkeling ook gericht op preventie van zwakke scholen en afdelingen, en bevat richtlijnen over hoe te handelen wanneer dit toch dreigt te gebeuren.

Kwaliteitsbeleid van de school
Onder kwaliteit verstaan we de mate waarin we erin slagen onze doelen te behalen, naar tevredenheid van onszelf, leerlingen, de ouders en de Inspectie. De Inspectie ziet toe op de 19 inspectiestandaarden, de normen waaraan we (wettelijk) moeten voldoen. Onze eigen doelen zijn verwoord in de ambities van het schoolplan 2019 -2023.
De medewerkers, die pedagogisch en didactisch zorg besteden aan de leerlingen, bepalen grotendeels de kwaliteit van onze school. Dit betekent dat medewerkers begrijpen waarom ze bepaalde procedures moeten volgen. Ze voelen zich mede betrokken en verantwoordelijk voor de kwaliteit van de school.
Met interne kwaliteitszorg zorgen we systematisch voor de kwaliteit van ons onderwijs. Hierbij gebruiken we de kwaliteitskalender. In deze kalender staan alle activiteiten beschreven en gepland die we gedurende een schooljaar ondernemen om de doelstellingen te halen, te meten, te verbeteren en te borgen. Aan de hand van tussentijdse evaluatie is bijstelling van de doelstellingen mogelijk, dan wel van het programma en/of de manier waarop het wordt uitgevoerd.

Het beleid m.b.t. kwaliteitszorg staat beschreven in het Schoolplan en wordt jaarlijks vertaald naar activiteiten in het Jaarplan van de school.