Studiebegeleiding en zorg

Iedere leerling heeft een eigen coach. De coach volgt de totale ontwikkeling van de leerling en is voor ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt. De begeleiding die wij op school geven is onder te verdelen in studiebegeleiding, dit is ondersteuning bij het leren,en begeleiding op het sociaal-emotionele vlak.

Een persoonlijke coach

Begeleiding van leerlingen is een kerntaak. Het Stanislas Krakeelpolderweg is ervan overtuigd dat een leerling pas optimaal kan presteren als hij/zij zich prettig voelt in de school. Ook oriëntatie op talenten en interesses en het maken van keuzes zijn belangrijke zaken. Iedere leerling heeft daarom een coach. Deze heeft als speciale verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat elke leerling zich geborgen en veilig voelt op school en dat het keuzeproces goed begeleid wordt. Daarnaast volgt de coach de studievoortgang van de leerling en overlegt regelmatig met andere docenten die les aan ‘zijn/haar’ leerlingen geven.
In de onderbouw heeft de coach elke week een persoonlijk gesprek met de leerling, in de bovenbouw om de week.
De coach is het eerste aanspreekpunt voor ouders/ verzorgers.
Als de coach signaleert dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, bespreekt hij dat met de leerling, ouders/verzorgers en teamleider en/of de ondersteuningscoördinator.

Studiebegeleiding

Loopbaanoriëntatie & -begeleiding (LOB)
De school beschikt over een gedegen keuzeprogramma dat leerlingen helpt bij het maken van een verantwoorde keuze voor hun studieloopbaan. Dit programma begint al in het eerste leerjaar. Leerlingen stellen een LOB-dossier samen waarmee ze hun keuzeproces inzichtelijk maken. Er zijn loopbaangesprekken en -projecten die de leerlingen voorbereiden op het maken van een passende keuze. Vierdejaars leerlingen krijgen advies en informatie over vervolgopleidingen. Een decaan is een specialist op het gebied van de mogelijkheden voor studie en beroep. In samenwerking met de coaches organiseert de decaan de keuzebegeleiding. Daarnaast verleent de decaan individuele hulp aan elke leerling die met vragen komt over de studie- en beroepskeuze. Ook ouders/verzorgers zijn altijd welkom voor een gesprek nadat zij telefonisch of per e-mail een afspraak hebben gemaakt.

Remedial Teaching (RT)
Bij leerproblemen geeft de remedial teacher in kleine groepjes ondersteuning. Eerstejaarsleerlingen worden gescreend op taal- en rekenvaardigheid. Als blijkt dat een leerling een achterstand heeft, ontvangt deze extra ondersteuning in de klas.
Leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, worden uitgebreider getest. Op grond hiervan zullen laatstgenoemden al of niet in aanmerking komen voor remedial teaching. Indien nodig, adviseert de RT'er professionele hulp van buiten de school.

Leerlingen met dyslexie | dyscalculie
Het Stanislascollege Krakeelpolderweg acht het van groot belang dat docenten op de hoogte zijn van dyslexie en/of dyscalculie bij leerlingen. Alleen dan is het mogelijk eventueel noodzakelijke aanpassingen te realiseren in lessen en proefwerken.
Het is belangrijk dat ouders en of verzorgers, contact opnemen met de coach of de Remidial Teacher, als hun kind in het bezit is van een officiële dyslexie- of dyscalculieverklaring. Is dit niet aanwezig en een docent of de coach vermoedt dat de leerling wel dyslectisch is, dan neemt de coach contact met de ouders en of verzorgers op.
 

 

Dyslexie / dyscalculie
Zoals al eerder vermeld, is het belangrijk dat ouders contact opnemen met de mentor of de Remidial Teacher, als hun kind in het bezit is van een officiële dyslexie- of dyscalculieverklaring. Alleen dan is het mogelijk eventueel noodzakelijke aanpassingen in lessen en proefwerken te realiseren. Is er geen dyslexie- of dyscalculieverklaring en wij wel vermoeden dat een leerling dyslectisch is, nemen wij contact met de ouders op.

Meer informatie over dyslexie:
https://www.zorgwijzer.nl/faq/dyslexie
www.balansdigitaal.nl
www.dyslexie.nl

Begeleiding op het sociaal-emotionele vlak

Faalangstreductietraining
Leerlingen die moeite hebben met het omgaan met spanning voor toetsen, kunnen in aanmerking komen voor een faalangstreductietraining. Deze training wordt gegeven in kleine groepjes. Signalering van faalangst vindt over het algemeen plaats tijdens leerlingbespreking. De coach bespreekt dit vervolgens met de leerling. Natuurlijk kan de leerling zelf of de ouders/verzorgers hun zorgen hierover aangeven bij de coach. Alle brugklasleerlingen en leerlingen in leerjaar 4 vullen aan het begin van het schooljaar een faalangstvragenlijst in. Met leerlingen van wie vermoed wordt, dat zij last hebben van faalangst, gaat de faalangsttrainer in gesprek. Leerlingen waarbij sprake is van faalangst worden uitgenodigd mee te doen aan de training 'Beter omgaan met faalangst' afkorting hiervan is BOF. In de vierde klas wordt een examenvreestraining aangeboden, 'Beter omgaan met examenvrees' oftewel BOE-training. Tijdens deze training krijgen leerlingen oefeningen die kunnen helpen om de examenperiode zo ontspannen mogelijk in te gaan.

Zorgteam
Signalering van problemen bij leerlingen vindt over het algemeen plaats tijdens de vergaderingen tussen docenten/coaches of het zorgoverleg. Hierbij zijn de ondersteuningscoördinator, leerlingbegeleiders en teamleiders aanwezig. Uiteraard kunnen ouders/verzorgers hun zorgen over een leerling altijd uiten bij de ondersteuningscoördinator, teamleider of leerlingbegeleider.
Het zorgteam bestaat uit de ondersteuningscoördinator, een gedragswetenschapper, een begeleider passend onderwijs van het samenwerkingsverband en een medewerker van Delft Support. Dit team overlegt elke twee weken. Eén keer in de maand schuiven Leerplicht en Westcoaching ook bij het overleg aan. Dit team kan een leerling alleen bespreken als de ouders/verzorgers hiervoor toestemming hebben gegeven. Zonder toestemming zijn wij genoodzaakt ons handelinsgverlegen te verklaren inzake de begeleiding van de leerling. Uiteraard heeft dit onvermijdelijk consequenties voor het voortzetten van het onderwijs op onze school.

De ondersteuningscoördinator is: mw. N. Middendorp

Time-In
De Time-In is een kleine voorziening in de school waar overbelaste leerlingen maatwerkgerichte ondersteuning krijgen. Deze wordt gegeven op het gebied van leren, de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag en wordt gecombineerd met aanvullende professionele zorg. Hiermee bieden wij leerlingen met grotere problematiek een passend onderwijsplek met zorg in onze school. Het programma duurt 13 weken, waarbij het doel is dat de leerling aan het einde van de periode terugstroomt naar de eigen klas.
De Time-In docenten zijn: mw. J. Tuijl en mw L. Voll

Vertrouwenspersoon
Jongeren van 12 tot ongeveer 18 jaar bevinden zich in een fase van hun leven waarin heel veel zaken veranderen. Jongeren stellen zichzelf allerlei vragen, worden kritisch, komen voor moeilijke keuzes te staan of kunnen worstelen met problemen. Hoewel de school vooral begeleidt bij de studie de beroepskeuze en algemene ontwikkeling, kunnen jonge mensen soms behoefte hebben aan gesprekken over meer persoonlijke zaken. In veel gevallen is de coach hiervoor de aangewezen persoon. Toch kan het voor een leerling prettiger zijn om binnen de school juist met iemand anders contact op te nemen en van gedachte te wisselen over allerlei problemen. De vertrouwenspersoon is hiervoor de aangewezen persoon. Tevens kunnen leerlingen met klachten over seksuele intimidatie en discriminatie op school terecht bij de vertrouwenspersoon. Deze zal met de leerling en soms de ouders bekijken hoe men een probleem zo goed mogelijk kan aanpakken. De vertrouwenspersoon kan eventueel ook aangeven welke routes en procedures men het beste kan bewandelen.

Ouder- en Jeugdsteunpunt VO Delflanden

Heeft je kind hulp nodig op school? Heb je vragen over passend onderwijs? Wat zijn je rechten en bij wie kan je terecht? Met dit soort vragen kan je terecht bij het ouder- en jeugdsteunpunt van het Samenwerkingsverband VO Delflanden. Op de website van het ouder- en jeugdsteunpunt vind je het antwoord op heel veel vragen rondom passend onderwijs op het voortgezet onderwijs in onze regio. Kom je graag met iemand in contact die jou kan adviseren en met je mee kan denken? Dan kan je een contactformulier op de website invullen. Kijk voor meer informatie op de website van het Samenwerkingsverband VO Delflanden: Ouder- en Jeugdsteunpunt | SWVVO Delflanden (swvvo-delflanden.nl)

Passend onderwijs

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte wordt door het zorgteam samen met de ouders/verzorgers en de vorige school bekeken of wij de ondersteuning kunnen bieden die nodig is.
In dit traject is ons schoolondersteuningsprofiel bepalend om te beoordelen of de leerling geholpen kan worden vanuit de eigen onderwijs- zorgondersteuning (de basisondersteuning) of dat er een beroep gedaan moet worden op de extra ondersteuning. Als blijkt dat de leerling niet plaatsbaar is binnen onze school, heeft de school de verplichting een plek op een andere school te vinden.

Downloads m.b.t het schoolondersteuningsprofiel