Studiebegeleiding en zorg

Iedere klas heeft een eigen coach/mentor. Hij/zij volgt de totale ontwikkeling van de leerling en is voor ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt. De begeleiding die wij op school geven is onder te verdelen in studiebegeleiding (ondersteuning bij het leren) en begeleiding op het sociaal-emotionele vlak.

De coach/mentor

Elke klas heeft een coach/mentor. Hij/zij heeft als speciale verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat leerlingen in zijn/haar klas zich geborgen en veilig voelen op school en dat hun keuzeproces goed begeleid wordt. De coach/mentor houdt tevens contact met de andere docenten die lessen geven aan zijn/haar klas.Verder let de mentor/coach op het verzuim en neemt hij/zij contact op met de ouders/verzorgers als dat nodig is. Ook houdt de coach/mentor de studieresultaten goed in het oog en verzorgt de rapportage hiervan. Op momenten waarop hij/zij signaleert dat extra aandacht voor een probleem wenselijk is kan hij in overleg met de leerling, de ouders en de teamleider of leerlingbegeleider de hulp inroepen van interne of externe specialisten.De coach is het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers bij vragen over de school. In leerjaar 1 wordt de coach bijgestaan door tutorleerlingen uit de bovenbouw.

Studiebegeleiding

Loopbaanoriëntatie & -begeleiding (LOB)
Er is een gedegen keuzeprogramma dat leerlingen helpt bij het maken van een verantwoorde keuze voor hun studieloopbaan. Dit programma begint al in het eerste leerjaar. Leerlingen stellen een LOB-dossier samen waarin ze laten zien welke activiteiten ze gedaan hebben, welke gesprekken ze gevoerd hebben. Zo maken zij hun keuze proces inzichtelijk. Daarnaast zijn er loopbaangesprekken en projecten die de leerlingen voorbereiden op en helpen bij het maken van hun keuze. Vierdejaarsleerlingen krijgen advies en informatie over vervolgopleidingen.

Remedial Teaching (RT)
Bij leerproblemen geeft de remedial teacher in kleine groepjes ondersteuning. Eerstejaarsleerlingen worden gescreend op taal- en rekenvaardigheid. Als blijkt dat een leerling een achterstand heeft, ontvangt hij/zij extra ondersteuning in de klas. Leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, worden uitgebreider getest. Op grond hiervan zullen laatstgenoemden al of niet in aanmerking komen voor remedial teaching. Indien nodig, adviseert de RT'er professionele hulp van buiten de school.
Onze remedial teacher is: mw. M. Westerman, [email protected]verwijder-dit.stanislascollege.nl

 

Leerlingen met dyslexie | dyscalculieHet Stanislascollege Krakeelpolderweg acht het van groot belang dat docenten op de hoogte zijn van dyslexie en/of dyscalculie bij leerlingen. Alleen dan is het mogelijk eventueel noodzakelijke aanpassingen te realiseren in lessen en proefwerken te realiseren. Het is belangrijk dat ouders/verzorgers contact opnemen met de coach of de RT-docent, als hun kind in het bezit is van een officiële dyslexie- of dyscalculieverklaring. Is er geen dyslexie- of dyscalculieverklaring en de docenten/coaches vermoeden dat de leerling wel dyslectisch is, dan neemt de coach contact met de ouders/verzorgers op. De dyslexiespecialist is: mw. M. Westerman, [email protected]

 

Dyslexie / dyscalculie
Het is belangrijk dat ouders contact opnemen met de mentor of de RT-docent, als hun kind in het bezit is van een officiële dyslexie- of dyscalculieverklaring. Alleen dan is het mogelijk eventueel noodzakelijke aanpassingen in lessen en proefwerken te realiseren. Is er geen dyslexie- of dyscalculieverklaring en wij wel vermoeden dat een leerling dyslectisch is, nemen wij contact met de ouders op.
De dyslexiespecialist is: mw. M. Westerman

Meer informatie over dyslexie:
https://www.zorgwijzer.nl/faq/dyslexie
www.balansdigitaal.nl
www.dyslexie.nl

Begeleiding op het sociaal-emotionele vlak

Faalangstreductietraining
Leerlingen die moeite hebben met het omgaan met spanning voor toetsen, kunnen in aanmerking komenvoor een faalangstreductietraining. Deze training wordt gegeven in kleine groepjes. Signalering van faalangst vindt over het algemeen plaats tijdens leerlingbespreking.Coaches bespreken dit vervolgens met de leerling. Natuurlijk kunnen ook de leerling en ouders/verzorgers hun zorgen hierover aangeven bij de coach.Alle brugklasleerlingen en leerlingen in leerjaar 4 vullen aan het begin van het schooljaar een faalangstvragenlijst in. Met leerlingen van wie vermoed wordt, dat zij last hebben van faalangst, gaat de faalangsttrainer in gesprek. Leerlingen waarbij sprake is van faalangst worden uitgenodigd mee te doen aan de training 'Beter omgaan met faalangst' (bof).In de vierde klas wordt een examenvreestraining aangeboden, 'Beter omgaan met examenvrees' (boe).Tijdens deze training krijgen leerlingen oefeningen die kunnen helpen om de examenperiode zo ontspannenmogelijk in te gaan.
Contactpersonen voor de faalangsttrainingen zijn: mw. R. Hendriks, mw. R. Pot en dhr. R. van Eersel.

Zorgteam
Het Stanislascollege Krakeelpolderweg heeft een zorgteam dat elke ?twee weken overlegt. Al naar gelang de problematiek van de te bespreken leerling(en), wordt een delegatie van de externe zorginstanties uitgenodigd.Signalering van problemen bij leerlingen vindt over het algemeen plaats tijdens ?de kernteam vergaderingen. Ook leerlingen en of ouders/verzorgers kunnen hun zorgen altijd aangeven bij de coach.Het zorgteam bestaat uit: de coach, de leerlingbegeleider, de vertrouwenspersoon, de begeleider passend onderwijs van het samenwerkingsverband en de zorgcoördinator. De externe zorginstanties die kunnen worden uitgenodigd, zijn: leerplicht, Jeugdzaken van de Politie Haaglanden, GGD Delfland, Bureau Jeugdzorg, Jeugd Maatschappelijk Werk? en andere ketenpartners.
De zorgcoördinator is: mw. I. Franck

Time-In
De time in is een kleine voorziening binnen de school. Wij bieden overbelaste jongeren binnen het VMBO maatwerkgerichte ondersteuning op het gebied van het leren, de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag, in combinatie met aanvullende professionele zorg. Hierdoor wordt het mogelijk om meer leerlingen met grotere problematiek in de eigen schoolsetting een passend onderwijs- en zorgaanbod te bieden. Het programma bestaat uit 13 weken, waarbij het doel is dat de leerling terugstroomt naar zijn/haar eigen klas. Naast dat leerlingen werken aan hun avo- vakken/ profielkeuze delen, wordt er ook stil gestaan bij hun gedrag. Hier gaan we als groep dagelijks mee aan de slag. De thema's die we behandelen zijn onder anderen: Het Stoplicht (Stop /denk /doen), boosheid, conflicten, 4 g's etc.
De Time-In docent is: mw. J. Tuijl

Vertrouwenspersoon
Jongeren van 12 tot ongeveer 18 jaar bevinden zich in een fase van hun leven waarin heel veel zaken veranderen. Leerlingen stellen zichzelf allerlei vragen, worden kritisch, komen voor moeilijke keuzes te staan of kunnen worstelen met problemen. Hoewel de school vooral begeleidt bij de studie, beroepskeuze en algemene ontwikkeling, kunnen jonge mensen soms behoefte hebben aan gesprekken over meer persoonlijke zaken. In veel gevallen is de coach hiervoor de aangewezenpersoon. Toch kan het voor een leerling prettiger zijn om binnen de school juist met iemand anders contact op te nemen en van gedachte te wisselen over allerlei problemen. De vertrouwenspersonen zijn hiervoor beschikbaar. Tevens kunnen leerlingen met klachten over seksuele intimidatie en discriminatie op school terecht bij de vertrouwenspersonen. Deze zal in gesprek gaan met de leerling en/of de ouders/verzorgers om de klacht zo goed mogelijk aan te pakken. Hierbij gaat het vooral om het aangeven van de juiste routes en het doorlopen van procedures.
De vertrouwenspersonen zijn: mw. J. van den Dries en dhr. R. Voorn

Passend onderwijs

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte wordt door het zorgteam samen met de ouders/verzorgers en de vorige school bekeken of wij de ondersteuning kunnen bieden die nodig is.
In dit traject is ons schoolondersteuningsprofiel bepalend om te beoordelen of de leerling geholpen kan worden vanuit de eigen onderwijs- zorgondersteuning (de basisondersteuning) en/of er een beroep gedaan moet worden op de extra ondersteuning. Als blijkt dat de leerling niet plaatsbaar is binnen onze school, heeft de school de verplichting een plek op een andere school te vinden.

Downloads m.b.t het schoolondersteuningsprofiel