Studiebegeleiding en zorg

Iedere leerling heeft een eigen coach. De coach volgt de totale ontwikkeling van de leerling en is voor ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt. De begeleiding die wij op school geven is onder te verdelen in studiebegeleiding, dit is ondersteuning bij het leren,en begeleiding op het sociaal-emotionele vlak.

Een persoonlijke coach

Elke leerling heeft een coach. De coach heeft intensief contact met de coach-leerling, goal hiervan is om er de leerling zich geborgen en veilig voelt op school. De coach zorgt tevens voor een goede begeleiding bij het keuzeproces. De coach houdt ook contact met de andere docenten die lessen geven aan de leerling. Verder let de coach op het verzuim en neemt deze contact op met de ouders/verzorgers als dit nodig blijkt. De studieresultaten worden goed in het oog gehouden en de coach verzorgt de rapportage hiervan.
Op momenten waarop de coach signaleert dat extra aandacht voor een probleem wenselijk is, kan hij in overleg met de leerling, de ouders en de teamleider of leerlingbegeleider de hulp inroepen van interne of externe specialisten.
De coach is het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers bij vragen met betrekking tot de leerling en de school.
In leerjaar 1 wordt de coach soms bij bijzondere activiteiten, bijgestaan door tutorleerlingen uit de bovenbouw.

Studiebegeleiding

Loopbaanoriëntatie & -begeleiding (LOB)
De school beschikt over een gedegen keuzeprogramma dat leerlingen helpt bij het maken van een verantwoorde keuze voor hun studieloopbaan. Dit programma begint al in het eerste leerjaar. Leerlingen stellen een LOB-dossier samen waarmee ze hun keuzeproces inzichtelijk maken. Er zijn loopbaangesprekken en -projecten die de leerlingen voorbereiden op het maken van een passende keuze. Vierdejaars leerlingen krijgen advies en informatie over vervolgopleidingen. Een decaan is een specialist op het gebied van de mogelijkheden voor studie en beroep. In samenwerking met de coaches organiseert de decaan de keuzebegeleiding. Daarnaast verleent de decaan individuele hulp aan elke leerling die met vragen komt over de studie- en beroepskeuze. Ook ouders/verzorgers zijn altijd welkom voor een gesprek nadat zij telefonisch of per e-mail een afspraak hebben gemaakt.

Remedial Teaching (RT)
Bij leerproblemen geeft de remedial teacher in kleine groepjes ondersteuning. Eerstejaarsleerlingen worden gescreend op taal- en rekenvaardigheid. Als blijkt dat een leerling een achterstand heeft, ontvangt deze extra ondersteuning in de klas.
Leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, worden uitgebreider getest. Op grond hiervan zullen laatstgenoemden al of niet in aanmerking komen voor remedial teaching. Indien nodig, adviseert de RT'er professionele hulp van buiten de school.

Leerlingen met dyslexie | dyscalculie
Het Stanislascollege Krakeelpolderweg acht het van groot belang dat docenten op de hoogte zijn van dyslexie en/of dyscalculie bij leerlingen. Alleen dan is het mogelijk eventueel noodzakelijke aanpassingen te realiseren in lessen en proefwerken.
Het is belangrijk dat ouders en of verzorgers, contact opnemen met de coach of de Remidial Teacher, als hun kind in het bezit is van een officiële dyslexie- of dyscalculieverklaring. Is dit niet aanwezig en een docent of de coach vermoedt dat de leerling wel dyslectisch is, dan neemt de coach contact met de ouders en of verzorgers op.
 

 

Dyslexie / dyscalculie
Zoals al eerder vermeld, is het belangrijk dat ouders contact opnemen met de mentor of de Remidial Teacher, als hun kind in het bezit is van een officiële dyslexie- of dyscalculieverklaring. Alleen dan is het mogelijk eventueel noodzakelijke aanpassingen in lessen en proefwerken te realiseren. Is er geen dyslexie- of dyscalculieverklaring en wij wel vermoeden dat een leerling dyslectisch is, nemen wij contact met de ouders op.

Meer informatie over dyslexie:
https://www.zorgwijzer.nl/faq/dyslexie
www.balansdigitaal.nl
www.dyslexie.nl

Begeleiding op het sociaal-emotionele vlak

Faalangstreductietraining
Leerlingen die moeite hebben met het omgaan met spanning voor toetsen, kunnen in aanmerking komen voor een faalangstreductietraining. Deze training wordt gegeven in kleine groepjes. Signalering van faalangst vindt over het algemeen plaats tijdens leerlingbespreking. De coach bespreekt dit vervolgens met de leerling. Natuurlijk kan de leerling zelf of de ouders/verzorgers hun zorgen hierover aangeven bij de coach. Alle brugklasleerlingen en leerlingen in leerjaar 4 vullen aan het begin van het schooljaar een faalangstvragenlijst in. Met leerlingen van wie vermoed wordt, dat zij last hebben van faalangst, gaat de faalangsttrainer in gesprek. Leerlingen waarbij sprake is van faalangst worden uitgenodigd mee te doen aan de training 'Beter omgaan met faalangst' afkorting hiervan is BOF. In de vierde klas wordt een examenvreestraining aangeboden, 'Beter omgaan met examenvrees' oftewel BOE-training. Tijdens deze training krijgen leerlingen oefeningen die kunnen helpen om de examenperiode zo ontspannen mogelijk in te gaan.
Contactpersonen voor de faalangsttrainingen zijn: mw. R. Hendriks en mw. R. Pot.

Zorgteam
Het Stanislas Krakeelpolderweg heeft een heldere zorgstructuur. Mw I. Franck coördineert alles rondom de zorg op SCK.  
De coach is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Indien een lesgevend docent zorgen heeft om een leerling, zal deze de leerling allereerst met de coach bespreken alvorens de leerling in de kernteamvergadering te bespreken.
Een leerling die zich ergens zorgen over maakt, kan dit met zijn of haar coach bespreken.
De Kernteamvergadering komt met adviezen. Een van die adviezen kan zijn de leerling te bespreken in het Intern Zorg Overleg. Dit overleg bestaat uit de teamleiders van de verschillende leerjaren, de Time In docent, de leerlingbegeleider en de zorgcoördinator. Het Intern Zorg Overleg bespreekt de leerling, verwijst deze eventueel door naar zorgverleners of geeft adviezen welke laagdrempelig opgevolgd kunnen worden. Meestal is het bespreken van een leerling in het IZO voldoende om problemen op te lossen en af te wenden.
In een enkele geval is er meer nodig en bespreken we de leerling in het Begeleidings Team Overleg. Dit overleg vindt tweewekelijks plaats en bestaat uit externen zoals leerplicht Delft en Den Haag, Delft Support (gemeente Delft) het samenwerkingsverband (een gedragswetenschapper en een begeleider passend onderwijs), de JGZ, Westcoaching en de zorgcoördinator. Het Begeleidings Team Overleg bespreekt de casuïstiek, kan direct oppakken en handelen, doorverwijzen en indien nodig op huisbezoek gaan.
De zorgcoördinator is: mw. I. Franck te bereiken via e-mail: [email protected]verwijder-dit.stanislascollege.nl

Time-In
De Time-In is een extra voorziening binnen de school. Wij bieden overbelaste jongeren binnen het VMBO maatwerkgerichte ondersteuning op het gebied van het leren, de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag, in combinatie met aanvullende professionele zorg. Hierdoor wordt het mogelijk om meer leerlingen met grotere problematiek in de eigen schoolsetting van een passend onderwijs- en zorgaanbod te voorzien. Het programma bestaat uit 13 weken, waarbij het doel is dat de leerling terugstroomt naar zijn/haar eigen klas. Naast dat leerlingen werken aan hun avo- vakken/ profielkeuze delen, wordt er ook stil gestaan bij hun gedrag. Hier gaat de groep dagelijks mee aan de slag. De thema's die we behandelen zijn onder anderen: Het Stoplicht (Stop /denk /doen), boosheid, conflicten, 4 g's etc.
De Time-In docenten zijn: mw. J. Tuijl en mw L. Voll

Vertrouwenspersoon
Jongeren van 12 tot ongeveer 18 jaar bevinden zich in een fase van hun leven waarin heel veel zaken veranderen. Jongeren stellen zichzelf allerlei vragen, worden kritisch, komen voor moeilijke keuzes te staan of kunnen worstelen met problemen. Hoewel de school vooral begeleidt bij de studie de beroepskeuze en algemene ontwikkeling, kunnen jonge mensen soms behoefte hebben aan gesprekken over meer persoonlijke zaken. In veel gevallen is de coach hiervoor de aangewezen persoon. Toch kan het voor een leerling prettiger zijn om binnen de school juist met iemand anders contact op te nemen en van gedachte te wisselen over allerlei problemen. De vertrouwenspersoon is hiervoor de aangewezen persoon. Tevens kunnen leerlingen met klachten over seksuele intimidatie en discriminatie op school terecht bij de vertrouwenspersoon. Deze zal met de leerling en soms de ouders bekijken hoe men een probleem zo goed mogelijk kan aanpakken. De vertrouwenspersoon kan eventueel ook aangeven welke routes en procedures men het beste kan bewandelen.
De vertrouwenspersoon is mw. F. Ibrahim

Passend onderwijs

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte wordt door het zorgteam samen met de ouders/verzorgers en de vorige school bekeken of wij de ondersteuning kunnen bieden die nodig is.
In dit traject is ons schoolondersteuningsprofiel bepalend om te beoordelen of de leerling geholpen kan worden vanuit de eigen onderwijs- zorgondersteuning (de basisondersteuning) of dat er een beroep gedaan moet worden op de extra ondersteuning. Als blijkt dat de leerling niet plaatsbaar is binnen onze school, heeft de school de verplichting een plek op een andere school te vinden.