U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Studiebegeleiding en zorg

Iedere klas heeft een eigen coach/mentor. Hij/zij volgt de totale ontwikkeling van de leerling en is voor ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt. De begeleiding die wij op school geven is onder te verdelen in studiebegeleiding (ondersteuning bij het leren) en begeleiding op het sociaal-emotionele vlak.

De coach/mentor

Een gesprek met de mentor op Stanislascollege Krakeelpolderweg

Elke klas heeft een coach/mentor. Hij/zij heeft als speciale verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat leerlingen im zijn/haar klas zich geborgen en veilig voelen op school en dat hun keuzeproces goed begeleid wordt. De coach/mentor houdt tevens contact met de andere docenten die lessen geven aan zijn/haar klas.
Verder let de mentor/coach op het verzuim en neemt hij/zij contact op met de ouders/verzorgers als dat nodig is. Ook houdt de coach/mentor de studieresultaten goed in het oog en verzorgt de rapportage hiervan. Op momenten waarop hij/zij signaleert dat extra aandacht voor een probleem wenselijk is kan hij in overleg met de leerling, de ouders en de teamleider of leerlingbegeleider de hulp inroepen van interne of externe specialisten.

Studiebegeleiding

Loopbaanoriëntatie & –begeleiding LOB / keuzebegeleiding
Er is een gedegen keuzeprogramma dat leerlingen helpt bij het maken van een verantwoorde keuze voor hun studieloopbaan. Dit programma begint al in het eerste leerjaar. Leerlingen stellen een LOB-dossier samen waarin ze laten zien welke activiteiten ze gedaan hebben, welke gesprekken ze gevoerd hebben. Zo maken zij hun keuze proces inzichtelijk. Daarnaast zijn er loopbaangesprekken  en projecten die de leerlingen voorbereiden op en helpen bij het maken van hun keuze.
Vierdejaarsleerlingen krijgen advies en informatie over vervolgopleidingen.

LOB coördinator is:
mw. J. de Boer, boej@verwijder-dit.stanislascollege.nl

Remedial Teaching

Remedial teacher betekent letterlijk een leraar die verbetert! Remedial teachers ondersteunen bij leerproblemen. De remedial teacher geeft in kleine groepjes ondersteuning bij de lessen Nederlands, Engels en Wiskunde.Alle leerlingen van de brugklas worden op taal- en rekenvaardigheid gescreend. Leerlingen die een achterstand op het gebied van spellen en lezen hebben, krijgen zo snel mogelijk ondersteuning op dit gebied. Leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, worden uitgebreider getest. Op grond hiervan zullen laatstgenoemden al of niet in aanmerking komen voor remedial teaching. Indien nodig, adviseren de begeleidende docenten professionele hulp van buiten de school.

Onze remedial teacher is: mw. M. Westerman, wesm@verwijder-dit.stanislascollege.nl 

Dyslexie / dyscalculie
Het is belangrijk dat ouders contact opnemen met de mentor of de RT-docent, als hun kind in het bezit is van een officiële dyslexie- of dyscalculieverklaring. Alleen dan is het mogelijk eventueel noodzakelijke aanpassingen in lessen en proefwerken te realiseren. Is er geen dyslexie- of dyscalculieverklaring en wij wel vermoeden dat een leerling dyslectisch is, nemen wij contact met de ouders op.
De dyslexiespecialist is: mw. M. Westerman

Meer informatie over dyslexie:
https://www.zorgwijzer.nl/faq/dyslexie
www.balansdigitaal.nl
www.dyslexie.nl

Begeleiding op het sociaal-emotionele vlak

Faalangstreductietraining
Voor leerlingen die moeite hebben met het omgaan met spanningen en/of angsten met betrekking tot hun schoolwerk wordt een faalangstreductietraining gegeven. Deze training wordt gegeven in kleine groepjes, maar ook individuele begeleiding is mogelijk. Signalering van problemen op dit gebied vindt over het algemeen plaats tijdens leerlingbesprekingen. Mentoren melden dit vervolgens aan de leerling. Natuurlijk kunnen ook ouders hun zorgen hierover aangeven bij de mentor.Alle eerstejaars leerlingen vullen aan het begin van het schooljaar een faalangst-vragenlijst in. Met leerlingen van wie wij vermoeden, dat zij last hebben van faalangst, voeren wij vervolgens een persoonlijk gesprek.
In de vierde klas wordt een examenvreestraining aangeboden, 'Beter omgaan met examenvrees' (boe). Tijdens deze training bieden we oefeningen aan die de leerlingen kunnen helpen de examenperiode zo ontspannen mogelijk in te gaan.

De vertrouwenspersoon
Jongeren van 12 tot ongeveer 18 jaar bevinden zich in een fase van hun leven waarin heel veel zaken veranderen. Leerlingen roepen daardoor bij zichzelf allerlei vragen op, worden kritisch, komen voor moeilijke keuzes te staan of kunnen worstelen met problemen. Hoewel de school vooral begeleidt bij de studie, beroepskeuze en algemene ontwikkeling, kunnen jonge mensen soms behoefte hebben aan gesprekken over meer persoonlijke zaken. In veel gevallen is de mentor/coach hiervoor de aangewezen persoon. Toch kan het voor een leerling prettiger zijn om binnen de school juist met iemand anders contact op te nemen en van gedachte te wisselen over allerlei problemen. Leerlingen met klachten over seksuele intimidatie en discriminatie op school kunnen terecht bij de interne vertrouwenspersoon. Deze zal in gesprek gaan met de leerling en/of de ouders om de klacht zo goed mogelijk aan te pakken. Hierbij gaat het vooral om het aangeven van de juiste routes en het doorlopen van procedures

Time In
Time In is een extra service voor onze leerlingen die er (nog) niet in slagen om mee te draaien in de reguliere lessen. De Time In biedt overbelaste leerlingen binnen onze school maatwerkgerichte ondersteuning op het gebied van het leren, de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag, eventueel in combinatie met aanvullende professionele zorg. Hierdoor wordt het mogelijk om meer leerlingen met grotere problematiek in de eigen schoolsetting een passend onderwijs- en zorgaanbod te bieden. Het programma bestaat uit 13 weken, waarbij het doel is dat de leerling terugstroomt naar zijn/haar eigen klas.

 

Passend onderwijs

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte wordt door het zorgteam samen met de ouders/verzorgers en de vorige school bekeken of wij de ondersteuning kunnen bieden die nodig is.
In dit traject is ons schoolondersteuningsprofiel bepalend om te beoordelen of de leerling geholpen kan worden vanuit de eigen onderwijs- zorgondersteuning (de basisondersteuning) en/of er een beroep gedaan moet worden op de extra ondersteuning. Als blijkt dat de leerling niet plaatsbaar is binnen onze school, heeft de school de verplichting een plek op een andere school te vinden.

Schoolondersteuningsprofiel

Downloads m.b.t het schoolondersteuningsprofiel