Contacten met ouders

Wij betrekken de ouders/verzorgers volop bij de studievoortgang van hun kind, onze leerling. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat men thuis weet hoe het gaat op school en waar we naartoe werken. Zo kan ook thuis een betere en gerichtere ondersteuning worden geboden.

Contactmomenten gedurende het schooljaar

Leerling-School-Ouder is de pedagogische driehoek waarbinnen wij werken. Ouderbetrokkenheid is een voorwaarde voor een succesvolle schoolloopbaan van de leerling.

Aan het begin van het schooljaar is er een kennismakingsgesprek met de leerling, coach en de ouders. Tijdens dit gesprek wordt ook uitleg gegeven over het logboek. Leerlingen houden dagelijks een logboek bij. Hierin staat welke leerdoelen behaald zijn en aan welk leerdoel gewerkt wordt. Ook als er bijzonderheden zijn, wordt dat genoteerd in het logboek. Ook beoordelingen en afwezigheid staat genoteerd in het logboek. Ouders krijgen een inlogcode waarmee zij altijd toegang hebben tot deze gegevens in het logboek. Ook bestaat er een directe maillijn tussen de ouders en de coach.

In januari vinden voortgangsgesprekken plaats waarbij de leerling, de mentor/coach en ouders de voortgang van de leerling bespreken. In de bovenbouw zijn dit tafeltjesavonden. 
Daarnaast zijn er in de loop van het schooljaar diverse thema-avonden. Tijdens de thema-avonden wordt een maatschappelijk of actueel thema besproken.

HOYapp

Op het Stanislas Krakeelpolderweg maken we in contact met ouders/verzorgers en leerlingen gebruik van de HOYapp. Met deze app hebben ouders/verzorgers één centrale plek voor de communicatie met de school, formulieren, nieuws en de kalender. De HOYapp voldoet bovendien aan het privacyreglement en de AVG. Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen de app downloaden in alle appstores.

De eerste contactpersoon voor ouders

Leerlingen hebben dagelijks contact met hun mentor/coach. Voor ouders/verzorgers is de mentor/coach ook de eerste contactpersoon. De beste manier om contact te leggen is per e-mail.

Magister: de studievoortgang van uw kind volgen

In Magister worden de absenties, het huiswerk en de schoolprestaties van elke leerling bijgehouden. Met een speciale inlogcode hebben leerlingen en ouders inzage in de gegevens en kunnen zo elke dag zien hoe het gaat op school.

Klik hier voor meer informatie over Magister.

Zermelo

Zermelo is een programma die als app geïnstalleerd kan worden op de smartphone. In deze app staat het rooster. Heel handig, want via deze app heb je altijd het meest actuele rooster. Mocht er een roosterwijziging zijn, dan is deze direct zichtbaar. Alhoewel roosters ook in Magister te vinden zijn, dient altijd Zermelo gevolgd te worden. Zermelo is het meest up-to-date!

Informatieverstrekking gescheiden ouders

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. Het Stanislascollege volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk welkom bij de ouderavonden en tafeltjesavonden. In overleg met de teamleider kan daarvan worden afgeweken. Verdere informatie vindt u in het protocol informatieverstrekking gescheiden ouders.