U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Internet, e-mail, mobiele telefonie en social media

De online mogelijkheden worden voortdurend uitgebreid. Dit biedt kansen voor iedereen die bij Stanislascollege betrokken is. Wij vertrouwen erop dat  iedereen verantwoord om gaat met internet en social media. Daarnaast hebben wij enkele richtlijnen en regels opgesteld voor het gebruik van internet, e-mail, mobiele telefonie en social media.

Internet

Stanislascollege Krakeelpolderweg is een tabletschool

De technische voorzieningen voor personeel en leerlingen worden gestadig uitgebreid. De school stelt regels voor het gebruik van die voorzieningen. De handhaving daarvan maakt controlemaatregelen noodzakelijk. Anderzijds dient de school de privacy van gebruikers te eerbiedigen. Getracht wordt een evenwicht te vinden tussen de conflicterende uitgangspunten.

 • Het gebruik van internet is uitsluitend bedoeld voor werk op school. Het internet mag dus alleen voor schooldoeleinden worden benaderd.
 • Vertrouwelijke gegevens mogen niet zonder toestemming van de persoon in kwestie via het internet worden verzonden.
 • Chatten mag niet: niet via msn en niet in openbare chatboxen, tenzij dit in lessituaties geoorloofd is.? Het is niet toegestaan om via internet spelletjes te spelen; de computers zijn bedoeld voor werk op school.
 • De school beschikt over programmatuur waarmee met gebruikersschermen kan worden 'meegekeken'.
 • Registratie van persoonlijke gegevens van gebruikers wordt tot een minimum beperkt. Die gegevens worden slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn.
 • Gebruikers hebben recht op inzage in de gegevens die op hen betrekking hebben, correctie indien ze onjuist zijn en verwijdering als ze niet meer relevant zijn.
 • Het downloaden en installeren van programma's is niet toegestaan zonder toestemming vooraf van de afdeling systeembeheer; copyright dient gerespecteerd te worden.
 • Ontregelen van de systemen (bijv. door virussen) door kwade opzet of onzorgvuldigheid is (uiteraard) verboden.
 • De schoolleiding kan tegen overtreders passende maatregelen nemen.

E-mail

E-mailgebruik kan door zijn aard leiden tot misverstanden. Let daarom steeds op de vereiste zorgvuldigheid. Alle medewerkers van het Stanislascollege hebben een persoonlijk e-mailadres.

 • Het is niet toegestaan om e-mail anoniem of onder fictievenaam te versturen.
 • Het is niet toegestaan om te pesten, om dreigende,beledigende, seksueel getinte, racistische en/ofdiscriminerende berichten te verzenden of door te sturen.
 • Als je zelf een onder het voorgaande punt genoemd berichtontvangt, meld je dit zo snel mogelijk bij de mentor of vertrouwenspersoon.

Mobiele telefoon

Binnen de schoolmuren is het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan tijdens onderwijsactiviteiten. Slechts met toestemming mogen beeld? of geluidsopnamen gemaakt worden. Bij overtreding van deze regels kunnen sancties worden opgelegd of kan de school besluiten aangifte bij de politie te doen.

Social media

In de klas met de tablet op Stanislascollege Krakeelpolderweg

Social Media zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij en dus ook niet bij iedereen die betrokken is bij scholen. Social media kunnen een goede bijdrage leveren aan de professionaliteit van onderwijspersoneel en de kwaliteit van het onderwijs. Net zoals bij de introductie van internet en e-mail eind vorige eeuw levert het gebruik van social media vragen op over het gebruik van deze individuele en meestal openbare communicatiekanalen.

Uitgangspunt is dat professionals zelf weten hoe zij hiermee verstandig omgaan. Het digitale gedrag op social media wijkt niet af van het real life gedrag binnen de school.Toch zijn er in scholen verschillen in kennis en ervaringen met, en meer of minder enthousiasme over social media. Dit protocol heeft als doel de dialoog over het gebruik ervan op gang te brengen en een handreiking te bieden voor meer duidelijkheid in het grijze gebied tussen binnen- en buitenschools mediagebruik. Onder social media verstaat CNV Onderwijs: Twitter, Facebook, LinkedIn en Youtube alsmede de wat minder bekende varianten daarop.

Richtlijnen gebruik social media:

 1. Medewerkers en leerlingen van het Stanislascollege delen kennis en andere waardevolle informatie.
 2. Bij onderwijsonderwerpen maken medewerkers duidelijk of zij op persoonlijke titel of namens het Stanislascollege publiceren.
 3. Leerlingen en medewerkers van het Stanislascollege publiceren geen vertrouwelijke informatie op social media.
 4. Ga niet in discussie met leerlingen of ouders op social media.
 5. Schoolbestuurders, schoolleiders en leidinggevenden zijn altijd vertegenwoordiger van het Stanislascollege, ook als zijeen privémening verkondigen. Bij twijfel niet publiceren.
 6. Medewerkers en leerlingen van het Stanislascollege zijn persoonlijk verantwoordelijk voor wat zij publiceren.
 7. Leerlingen en medewerkers van het Stanislascollege weten dat publicaties op social media altijd vindbaar zijn.
 8. Bij twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met het Stanislascollege zoeken medewerkers contact met hunleidinggevende.
 9. Het Stanislascollege zorgt ook digitaal voor een veilig klimaaten communiceert met medewerkers, leerlingen en oudershoe zij dit doet.
 10. Het Stanislascollege legt vast welke maatregelen zij neemt bijdigitale overtredingen van medewerkers, leerlingen en ouders en communiceert dit met deze doelgroepen.

Voor meer informatie zie het social media protocol