Meepraten: Medezeggenschapsraad & Klankbordgroep ouders

Wij vinden het belangrijk dat naast collega's ook andere belanghebbenden meepraten over het beleid en beslissingen van onze school. Onze school heeft een Medezeggenschapsraad waar collega's, ouders en een leerling deel van uitmaken. Daarnaast worden ouders via de klankbordgroep uitgenodigd om mee te praten over allerlei zaken in en rond de school. 

Medezeggenschapsraad (MR)

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die als doel heeft de belangen van de medewerkers, leerlingen en ouders te behartigen. In de praktijk komt dit er op neer dat de belangen van de school bevorderd worden. De raad doet dit door de inzet van haar advies- en instemmingsbevoegdheden. 

De leden van de MR zijn:

 

  • Martijn van den Heuvel, docent
  • Hozan Hussaini, docent
  • Jantienke Gelderman, docent
  • Sabine 's-Gravemade, administratie
  • Veronica Adjei, leerling
  • Boaz Non, leerling
  • Nancy Zomer-Carolus, ouder
  • Berta Fernandez Alvarez, ouder

Contact leggen met de MR: [email protected]

Leerlingenparticipatie

De missie van het Stanislas Dalton Delft begint met: ’Samen maken we de school en voelen ons daar verantwoordelijk voor’. We vinden het dan ook belangrijk om leerlingen zoveel mogelijk bij ‘hun’ school te betrekken en hun stem te laten horen. Dit gebeurt op verschillende niveaus. Er is een Leerlingenraad (LR) actief, die bestaat uit een enthousiaste groep leerlingen van alle afdelingen. De LR vertegenwoordigt alle leerlingen in de school en overlegt periodiek met de schoolleiding. Leerlingen kunnen zich elk jaar verkiesbaar stellen voor LR. Zo nu en dan sluit een afgevaardigde van de Raad aan bij een vergadering van de Medezeggenschapsraad. Leerlingen worden ook actief betrokken bij de organisatie van activiteiten op het gebied van burgerschap en identiteit. Enkele voorbeelden zijn de goede doelenacties en klassenuitjes.

Klankbordgroep ouders

Het Stanislas Dalton Delft vindt het belangrijk om met ouders/verzorgers te praten over de zaken die voor alle betrokkenen van de school belangrijk zijn. Daarom zijn er elk schooljaar enkele avonden gepland waarop de school ouders/verzorgers uitnodigt om deel te nemen aan een klankbordgroep. In deze groep wordt gesproken over thema’s die ouders/verzorgers en/of de school aandragen. Op deze manier wil het Stanislas Dalton Delft de communicatie tussen ouders/verzorgers enschool bevorderen.

Leerlingenparticipatie

Leerlingenparticipatie stimuleert burgerschapsvaardigheden en het zelfvertrouwen van leerlingen.
De missie van het Stanislas Dalton Delft begint met: ’Samen maken we de school en voelen ons daar verantwoor- delijk voor’. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen zich verantwoordelijk voelt, vinden we het belangrijk om leerlingen zoveel mogelijk bij ‘hun’ school te betrekken en hun stem te laten horen.
Dit gebeurt op verschillende niveaus.
Enkele leerlingen sluiten af en toe aan bij de Medezeggenschapsraad.
Daarnaast worden leerlingen actief betrokken bij activiteiten die de school organiseert op het gebied van burger- schapsvorming en identiteit. Enkele voorbeelden zijn de goede doelen-acties en klassenuitjes.
Op het Stanislas Dalton Delft is een Leerlingenraad in oprichting. Sinds vorig schooljaar overlegt een enthousiaste groep leerlingen regelmatig met medewerkers van de school over hoe het – wat hen betreft – gaat op school en wat beter zou kunnen. Komend schooljaar wordt de Leerlingenraad officieel opgericht en krijgt de Raad een eigen ruimte in de school. Ook worden er periodieke overleggen ingepland met de schoolleiding. Deze Raad vertegen- woordigd alle leerlingen in de school.
Leerlingen kunnen zich elk jaar verkiesbaar stellen voor de Raad.