Ziekte, te laat en afwezigheid

Ziekmelden
Als een leerling door ziekte de lessen niet kan volgen, dienen de ouders/verzorgers de school daarvan vóór 08:30 uur op de hoogte te stellen. Dat kan op twee manieren:

1. Via de Magisterapp
Als de leerling meerdere dagen ziek is, dient de ouder/verzorger de leerling iedere dag opnieuw ziek te melden.
2. Per e-mail op [email protected]verwijder-dit.stanislascollege.nl 
Deze e-mail moet afkomstig zijn van een e-mailadres van ouder/verzorger dat bij ons bekend is (in Magister). Een leerling mag niet zelf deze melding maken.

Ziek naar huis
Als een leerling tijdens de schooldag ziek wordt, meldt hij/zij zich bij de receptie. De receptie neemt contact op met de ouders/verzorgers. Alleen met toestemming mag een zieke leerling naar huis.

Schoolwerk inhalen?
Wanneer een leerling wegens ziekte of andere geldige reden een schriftelijke of mondelinge toets niet heeft gemaakt, dient de leerling zelf een nieuwe afspraak met de docent te maken om de toets in te halen. Ook het overnemen van gemiste aantekeningen of het nagekeken huiswerk regelt de leerling zelf.

Te laat
Een leerling die te laat komt, haalt bij de receptie een briefje en gaat hiermee naar het lokaal. Bij ongeoorloofd te laat komen, meldt de leerling zich de volgende dag om 8:00 uur op school, ongeacht het tijdstip waarop het rooster die dag begint. Ouders/verzorgers worden geïnformeerd bij drie en zes keer te laat. Leerlingen die in een schooljaar negen of meer keer te laat komen worden gemeld bij de afdeling Leerplicht van de betreffende gemeente.

Verzuim en verlof
Het volgen van alle lessen en activiteiten, zoals de schoolkampen en excursies, is verplicht. Alleen op schriftelijk verzoek van de ouders/verzorgers kan de schoolleiding hier in bepaalde omstandigheden van afwijken. Bij verhindering van een leerling tijdens één of enkele lessen (bijv. een bezoek aan de orthodontist) stelt de ouder/verzorger de school zo spoedig mogelijk – en tenminste één dag van tevoren - op de hoogte door een e-mail te sturen naar [email protected]verwijder-dit.stanislascollege.nl.

Deze e-mail moet afkomstig zijn van een e-mailadres van ouder/verzorger dat bij ons bekend is (in Magister). Een leerling mag niet zelf deze melding maken. In deze e-mail staat de volgende informatie:
> naam leerling;
> klas;
> reden van afwezigheid;
> datum en tijd van afspraak;
> de te verwachten gemiste lesuren.

Een verzoek om verlof, voor één of meer dagen, moet tijdig (minimaal één maand van te voren) en met opgaaf van reden aangevraagd worden. Dit formulier is verkrijgbaar bij de receptie en te downloaden vanaf de website  van de school.
De school kan leerlingen in principe geen toestemming geven om devakantie eerder aan te vangen of later te beëindigen dan de schoolvakanties.