Ziekte, te laat en afwezigheid

Ziekmelden
Als een leerling door ziekte de lessen niet kan volgen, dienen de ouders/verzorgers de school daarvan vóór aanvang van de lessen op de hoogte te stellen. Dat kan op twee manieren: via de Magister-app of telefonisch 015 750 60 40. Geen bericht betekent ongeoorloofd verzuim.

Ziek naar huis
Als een leerling tijdens de schooldag ziek wordt, meldt hij/zij zich bij de receptie. Alleen met toestemming mag een zieke leerling naar huis. Voordat de leerling naar huis mag, neemt de receptie contact op met de ouders/verzorgers.

Weer beter
Bij terugkomst op school na afwezigheid moet een verzuimkaart bij de receptie worden ingeleverd. Dit dient binnen twee dagen te gebeuren. Later inleveren betekent dat het verzuim als 'spijbelen' geregistreerd wordt.

Schoolwerk inhalen
Wanneer een leerling wegens ziekte of andere geldige reden een schriftelijk of mondeling werk niet heeft gemaakt, dient de leerling zelf een nieuwe afspraak met de docent te maken om het werk in te halen. Ook het overnemen van gemiste aantekeningen regelt de leerling zelf.

Te laat

Een leerling die te laat komt, haalt bij de receptie een briefje en gaat hiermee naar het lokaal. Bij ongeoorloofd te laat komen, meldt de leerling zich de volgende dag om 8:00 uur op school, ongeacht het tijdstip waarop het rooster die dag begint. Ouders/verzorgers worden geïnformeerd bij drie en zes keer te laat. Leerlingen die in een schooljaar negen of meer keer te laat komen worden gemeld bij de afdeling Leerplicht van de betreffende gemeente.

Verzuim en verlof

Het volgen van alle lessen en activiteiten, zoals de werkweek en excursies, is verplicht. Alleen op schriftelijk verzoek van de ouders/verzorgers kan de schoolleiding hier in bepaalde omstandigheden van afwijken. Een verzoek om verlof, voor één of meer dagen, moet tijdig (minimaal één maand van te voren) en met opgaaf van redenen aangevraagd worden met een verlofformulier
Bij verhindering van een leerling tijdens één of enkele lessen (bijv. een bezoek aan de orthodontist) stellen de ouders/verzorgers zo spoedig mogelijk de receptie hiervan op de hoogte d.m.v. een verzuimkaart. De school kan leerlingen geen toestemming geven om de vakantie eerder aan te vangen of later te beëindigen dan de schoolvakanties. De school meldt voorkomende gevallen bij de afdeling Leerplicht van de betreffende gemeente.