Studiekosten en verzekeringen

De overheid draagt zorg voor het grootste gedeelte van de financiering van het onderwijs. Toch kan u als ouder/verzorger een enkele maal per jaar worden aangesproken voor kosten van leermiddelen, de schoolbijdrage of activiteiten.

Schoolbijdrage

Jaarlijks wordt van de ouder(s)/verzorger(s) een schoolbijdrage gevraagd. Deze bijdrage is een vrijwillige bijdrage en dient ter dekking van uitgaven die niet of slechts ten dele door de rijkssubsidieregeling gedekt worden. De overheid draagt zorg voor een  basis financiering van het onderwijs. Wij willen vanuit onze visie op onderwijs en op de ontwikkeling van onze leerlingen meer bieden dan wat op basis van deze financiering daadwerkelijk mogelijk is. Voor dit schooljaar is het bedrag vastgesteld op € 118,00 per leerling met een maximum van twee leerlingen op het Stanislascollege lesvolgende leerlingen.
De hoogte en de besteding van de bijdrage heeft jaarlijks de instemming van de Medezeggenschapsraad. Met onze ouderraad bespreken en evalueren wij op jaarbasis voor welke doeleinden deze vrijwillige ouderbijdrage wordt ingezet. Jaarlijks ontvangen ouders een brief waarin wordt toegelicht hoe deze bijdrage wordt besteed.

Verzekeringen

Het Stanislascollege heeft voor alle leerlingen een schoolongevallenverzekering afgesloten bij Verus. Voor alle leerlingen die op een buitenlandse reis gaan, heeft het Stanislascollege een reisverzekering afgesloten.
Naast deze verzekeringen biedt Verus een eigendommenverzekering aan voor leerlingen die ouders/verzorgers zelf kunnen afsluiten. 
>> Klik hier voor meer informatie over de dekking en verzekeringen

Incidentele kosten

Naast de kosten van leermiddelen en de schoolbijdrage kunnen de ouders nog een enkele maal worden aangesproken voor de kosten van activiteiten, kluisverhuur, excursies en werkweken die bij het lesprogramma horen. Alle activiteiten worden tijdig aangekondigd met opgave van kosten.

Annulering

Als leerlingen zich opgeven voor een activiteit waar kosten aan verbonden zijn, gaan de organisatoren financiële verplichtingen aan. Daarom is vastgesteld dat bij terugtrekking 25% van het deelnamebedrag verschuldigd blijft. Als de organisatoren meer kosten gemaakt hebben dan deze 25%, wordt het reële bedrag in rekening gebracht.

Tegemoetkoming studiekosten

Op basis van het inkomen kunt u als ouder/verzorger soms in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Via de afdeling toeslagen van de belastingdienst kan een kindgebonden budget worden toegekend. Leerlingen tot 17 jaar die in het bezit zijn van een Delftpas (of Ooievaarspas voor Haagse leerlingen) kunnen op basis van het inkomen van de ouders in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten en ouderbijdrage. Ook de gemeenten Rijswijk, Midden Delfland en Westland hebben regelingen voor ouders met een beperkt inkomen.
>> Klik hier voor meer informatie.