Contacten met ouders

Wij betrekken u  - als ouder/verzorger - volop bij de studievoortgang van uw kind, onze leerling. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat u thuis weet hoe het gaat op school en waar we naartoe werken. Zo kan ook thuis een betere en gerichtere ondersteuning worden geboden.

De mentor: de eerste contactpersoon voor ouders

De eerste contactpersoon voor ouders/verzorgers is in de meeste gevallen de mentor. De gemakkelijkste manier om contact te leggen is per e-mail. Een alfabetische lijst met medewerkers en contactgegevens opgenomen in de schoolgids.

Magister: de studievoortgang van uw kind volgen

Magister is het digitale leerlingvolgsysteem van onze school. Leerlingen en ouders/verzorgers krijgen bij aanvang van de schoolloopbaan een eigen inlogcode. Hiermee kunnen zij in het systeem kijken. Docenten noteren de cijfers en de aan- en afwezigheid van leerlingen. Ook huiswerk dat niet is gemaakt en/of een leerling die zijn/haar boeken is vergeten, worden genoteerd. In Magister kan elke leerling (en de ouders) het rooster zien, evenals de roosterwijzigingen. Naast deze informatie is er in magister ook een ELO (elektronische leeromgeving) te vinden, waarin informatie van de vakken wordt geplaatst en is er een mogelijkheid tot e-mailen ('Magistermail'). Magistermail wordt veelvuldig gebruikt voor communicatie tussen docenten en leerlingen.
Klik hier voor meer informatie over Magister.

Contactmomenten gedurende het schooljaar

De school betrekt de ouders/verzorgers bij de studievoortgang van hun kind. De school vindt het belangrijk dat de ouders/verzorgers op de hoogte zijn van hoe het gaat op school en waar naartoe wordt gewerkt. Zo kan ook thuis een betere en gerichtere ondersteuning worden geboden. Wij stellen de mening van ouders/verzorgers zeer op prijs en vragen u daarom eens per twee jaar de oudertevredenheidsmeting in te vullen en nodigen wij ouders uit om deel te nemen aan de klankbordgroep

Elk schooljaar zijn er diverse vaste contactmomenten tussen ouders/verzorgers en de school. Zo zijn er elk jaar thema-avonden en tafeltjesavonden.
Tijdens de thema-avonden wordt een maatschappelijk of actueel thema besproken. Dat kan bijvoorbeeld zijn ‘Het kiezen van een profiel aan het einde van de onderbouw’ of ‘Verstandig omgaan met social media’. 
Na de eerste, tweede en derde rapport-uitreiking worden er tafeltjesavonden georganiseerd. Ouders/verzorgers kunnen met door hun gekozen docenten en/of de mentor de studievoortgang van hun zoon/dochter bespreken.

De school informeert de ouders/verzorgers een aantal keer per jaar via de digitale nieuwsbrief met actuele en praktische informatie.

Klankbordgroep ouders

Het Stanislas Dalton Delft vindt het belangrijk om met ouders/verzorgers te praten over de zaken die voor alle betrokkenen van de school belangrijk zijn. Daarom zijn er elk schooljaar enkele avonden gepland waarop de school ouders/verzorgers uitnodigt om deel te nemen aan een klankbordgroep. In deze groep wordt gesproken over thema’s die ouders/verzorgers en/of de school aandragen. Op deze manier wil het Stanislas Dalton Delft de communicatie tussen ouders/verzorgers enschool bevorderen.

Informatieverstrekking gescheiden ouders

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. Het Stanislascollege volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk welkom bij de ouderavonden en tafeltjesavonden. In overleg met de teamleiderleider kan daarvan worden afgeweken. Verdere informatie vindt u in het protocol informatieverstrekking gescheiden ouders.