Veiligheid en privacy

Het Stanislas Dalton Delft streeft naar een prettige sfeer waarin leerlingen en medewerkers zich veilig en geaccepteerd voelen. Dit betekent wél dat pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en geweld binnen het schoolklimaat onaanvaardbaar zijn, omdat de school respect voor elkaar erg belangrijk vindt.

Beleid tegen pesten

De schoolleiding en de medewerkers staan op het standpunt dat onacceptabel gedrag aangepakt en bijgestuurd dient te worden. De voorkeur gaat uit naar het bewerkstelligen van een bewustwordingsproces via de zogenaamde 'no blame-aanpak'. Deze aanpak gaat er van uit dat degenen die het voor anderen onveilig maken hun gedrag moeten veranderen en niet degene die zich onveilig voelt. Het melden van een pester door het slachtoffer, medeleerlingen of ouders/verzorgers ziet de school niet als het verlinken van een ander, maar als betrokkenheid bij elkaar. Uitgaande van deze algemene filosofie worden de leerlingen geacht bepaalde gedragsregels na te leven. Er geldt dan ook een anti-pestprotocol waarin afspraken staan hoe op school met pesten wordt omgaan.

Privacy en AVG

Bij het Stanislascollege wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van leerlingen en hun ouders/verzorgers. De afspraken zijn vastgelegd in het privacyreglement van het bestuur van Stichting Lucas Onderwijs. Hierin staat beschreven hoe op school wordt omgaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Daarnaast zijn maatregelen genomen ten aanzien van digitale beveiliging, accountbeleid, bewerkersovereenkomsten (Magister) en extra aandacht voor geheimhoudingsplicht en discretie.

Voor het gebruik van foto's en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school in de schoolgids, of op social media wordt bij de aanmelding op de school om toestemming gevraagd. Ouders/verzorgers mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven toestemming in te trekken. Ook kan het voorkome dat de school ouders/verzorgers nog specifiek toestemming vraagt voor het gebruik van beeldmateriaal voor een ander doel. Voor vragen over het gebruik van foto's en video's kunnen ouders/verzorgers en leerlingen terecht bij de mentor of bij de teamleider.