Klachten en geschillen

Wanneer een leerling (of een groep leerlingen) een klacht heeft, gaat hij daarmee bij voorkeur eerst naar betrokken docent. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost gaat de leerling naar de mentor en/of de teamleider. Mocht ook hierna nog verschil van inzicht blijven bestaan, dan legt de leerling de klacht voor aan de directeur. Als dat geen bevredigend resultaat oplevert, wendt de leerling zich tot de regiodirecteur en in laatste instantie tot Stichting Lucas Onderwijs.

Externe klachtencommissie

Voor klachten die intern en door Lucas Onderwijs niet bevredigend (kunnen) worden opgelost, kunnen ouders en leerlingen terecht bij Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO).

St. Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324 | 2508 EH Den Haag
telefoon    070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
e-mail     [email protected]verwijder-dit.gcbo.nl
website    www.gcbo.nl 

Klachtenregeling Stichting Lucas Onderwijs