Afspraken in en rond de school

Corvee
Iedereen in de school is verantwoordelijk voor een nette omgeving. Na elke pauze heeft een klas corvee. Dit betekent dat de leerlingen zijn ingedeeld om een bepaald gedeelte na een pauze te vegen en netjes te maken. Een kleine inspanning voor een groep met een groot en vooral gewaardeerd resultaat. Elke klas kan gedurende het schooljaar meerdere keren aan de beurt komen.

Kleding
De school verwacht dat de kleding van de leerlingen passend is voor de gelegenheid: het naar school gaan. Indien de schoolleiding vindt dat daartoe aanleiding is, kan zij de kleding van een leerling met de betreffende leerling en/of zijn/haar ouders bespreken. De schoolleiding kan besluiten dat de leerling zich anders dient te kleden.

Kluisjes
Er is voor iedere leerling een kluisje beschikbaar. Het kluisje kan worden geopend met de schoolpas. De kosten voor kluisjeshuur bedragen 17,50 euro per schooljaar. De kluisjes zijn ervoor om gedurende de schooldag waardevolle en zware spullen te bewaren. Na schooltijd gaat de inhoud van het kluisje mee naar huis. Met name boeken moeten thuis bewaard worden, zodat er te allen tijde uit gewerkt kan worden. Leerlingen die ziek zijn geweest, kunnen zich niet beroepen op het niet geleerd of gemaakt kunnen hebben van huiswerk omdat hun boeken in het kluisje lagen. De schoolleiding heeft toestemming om het kluisje in te zien.

Lessen lichamelijke opvoeding
De gymlessen worden gegeven in de sporthal vlakbij Kerkpolder. Indien het weer het toelaat, wordt er op de aan- grenzende sportvelden van DVV buiten gesport. Het dragen van uniforme gymkleding is verplicht. Om veiligheidsredenen zijn sieraden, hoofddoeken en piercings tijdens de gymlessen verboden. In overleg met de docent, is een kleine hoofddoek die achter in de nek is vastgeknoopt, toegestaan.
Als de leerling om medische redenen tijdelijk niet kan deelnemen aan de lessen lichamelijke opvoeding (LO), moet de leerling – indien mogelijk - de les wel bijwonen. Deze leerling dient voor aanvang van de les een briefje van de ouders/verzorgers aan de gymdocent te geven, waarin de reden van de verhindering vermeld staat. Als een leerling een chronische ziekte of handicap heeft die deelname aan de lessen LO onmogelijk maakt, dan dient de ouder/ verzorger contact op te nemen met de teamleider. In dit geval kan vrijstelling voor het vak LO verleend worden.

Pauze
Leerlingen bevinden zich in pauzes in de aula, het atrium, op het daltonplein of op het schoolplein Op deze plekken kan ook gegeten en gedronken worden.

Reizen en excursies
Tijdens excursies, schoolkampen en talenreizen rust een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de begeleiders en de school. Wanneer leerlingen zich zo gedragen dat de begeleiders geen verantwoording voor een leerling durven en kunnen nemen, wordt de leerling van deelname uitgesloten. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd.

Roken, alcohol en drugs
Wij zijn een rookvrije school. Roken en - vanzelfsprekend ook - het gebruik van of in bezit hebben van alcohol en/of drugs is in de school en op het schoolplein verboden. Dat geldt ook voor elektronische sigaretten.

Schoolpas
Aan het begin van het schooljaar krijgt de leerling een schoolpas. Leerlingen hebben de schoolpas op school altijd bij zich. Iedere medewerker mag om legitimatie met de schoolpas vragen. De schoolpas wordt ook gebruikt om het kluisje te openen. Bij verlies van de schoolpas kan bij de receptie een nieuwe pas worden aangevraagd. Het aanvragen van een nieuwe schoolpas kost 10 euro.

Te laat
Een leerling die te laat komt, haalt bij de receptie een briefje en gaat hiermee naar de les. Bij ongeoorloofd te laat komen, meldt de leerling zich de volgende dag om 8:00 uur op school, ongeacht het tijdstip waarop het rooster die dag begint. Ouders/verzorgers worden geïnformeerd bij 3 en 6 keer te laat. Leerlingen die in een schooljaar 9 of meer keer te laat komen, worden gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Verwijdering uit de les
Een leerling die uit de les wordt verwijderd, haalt bij de receptie een eruitformulier en vult dit in. Aan het eind van de les meldt de leerling zich bij de betreffende docent. De docent en de leerling bespreken het voorval en spreken, desgewenst, een maatregel af. Na herhaaldelijke verwijdering worden de ouders/verzorgers op de hoogte gesteld en kunnen verdere maatregelen volgen.

Algemeen Schoolreglement | Leerlingenstatuut

Alle algemeen geldende regels van het Stanislascollege zijn vastgelegd in het Algemeen Schoolreglement | Leerlingenstatuut. Het reglement is bindend voor leerlingen, ouders, medewerkers en schoolleiding. In deze gids staan de belangrijkste regels betreffende het onderwijs.