Afspraken in en rond de school

Corvee
Iedereen in de school is verantwoordelijk voor een nette omgeving. Na elke pauze heeft een klas corvee. Dit betekent dat de leerlingen zijn ingedeeld om een bepaald gedeelte na een pauze te vegen en netjes te maken. Een kleine inspanning voor een groep met een groot en vooral gewaardeerd resultaat. Elke klas kan gedurende het schooljaar meerdere keren aan de beurt komen.

Kleding
De school verwacht dat de kleding van de leerlingen passend is voor de gelegenheid: het naar school gaan. Indien de schoolleiding vindt dat daartoe aanleiding is, kan zij de kleding van een leerling met de betreffende leerling en/of zijn/haar ouders bespreken. De schoolleiding kan besluiten dat de leerling zich anders dient te kleden.

Kluisjes
Er is voor iedere leerling een kluisje beschikbaar. Het kluisje kan worden geopend met de schoolpas. De kosten voor kluisjeshuur bedragen 17,50 euro per schooljaar. De kluisjes zijn ervoor om gedurende de schooldag waardevolle en zware spullen te bewaren. Na schooltijd gaat de inhoud van het kluisje mee naar huis. Met name boeken moeten thuis bewaard worden, zodat er te allen tijde uit gewerkt kan worden. Leerlingen die ziek zijn geweest, kunnen zich niet beroepen op het niet geleerd of gemaakt kunnen hebben van huiswerk omdat hun boeken in het kluisje lagen. De schoolleiding heeft toestemming om het kluisje in te zien.

Lessen lichamelijke opvoeding
Als de leerling om medische redenen tijdelijk niet kan deelnemen aan de lessen lichamelijke opvoeding (LO), moet de leerling de les wel bijwonen indien de blessure dit toelaat. V--r aanvang van de les dient de leerling aan de docent een briefje van de ouders/verzorgers te geven, waarin de reden van verhindering vermeld staat. Heeft een leerling een chronische ziekte of handicap die deelname aan de lessen LO onmogelijk maakt, dan dient de ouder contact op te nemen met de teamleider. De directeur kan in dat geval vrijstelling voor het vak LO verlenen. Het dragen van uniforme gymkleding is verplicht. Om veiligheidsredenen zijn sieraden, hoofddoeken en piercings tijdens de gymlessen verboden. In overleg met de docent, is een kleine hoofddoek die achter in de nek is geknoopt, toegestaan.

Pauze
Leerlingen houden zich in pauzes en tussenuren op in de aula, het atrium of op het schoolplein. Hier kan ook gegeten en gedronken worden.

Reizen en excursies
Tijdens klassenuitjes, werkweken, talenreizen en excursies rust er een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de begeleiders en de school. Wanneer leerlingen zich zo gedragen dat de begeleiders in redelijkheid geen verantwoording voor hen durven en kunnen nemen, zullen deze leerlingen van deelname worden uitgesloten. Ouders/verzorgers worden hierover ge•nformeerd.

Roken, alcohol en drugs
Roken en het gebruik van of in bezit hebben van alcohol en drugs is op school/het schoolplein niet toegestaan

Schoolpas
Aan het begin van het schooljaar krijgt elke leerling een persoonlijke schoolpas. Leerlingen hebben de schoolpas op school altijd bij zich. De schoolpas wordt ook gebruikt om het kluisje te openen. Iedere medewerker mag om legitimatie met de schoolpas vragen. Bij verlies van de schoolpas kan bij de receptie een nieuwe pas worden aangevraagd. Het aanvragen van een nieuwe schoolpas kost 10 euro.

Verwijdering uit de les
Een leerling die uit de les wordt verwijderd, haalt bij de receptie een eruit-formulier en vult dit in. Aan het eind van de les meldt de leerling zich bij de betreffende docent. Docent en leerling bespreken het voorval en de docent spreekt, indien hij/zij dit nodig vindt, een maatregel af. Na herhaaldelijke verwijdering worden de ouders/verzorgers op de hoogte gesteld en kunnen maatregelen volgen.

Algemeen Schoolreglement | Leerlingenstatuut

Alle algemeen geldende regels van het Stanislascollege zijn vastgelegd in het Algemeen Schoolreglement | Leerlingenstatuut. Het reglement is bindend voor leerlingen, ouders, medewerkers en schoolleiding. In deze gids staan de belangrijkste regels betreffende het onderwijs.