U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Studiebegeleiding en zorg

Iedere klas heeft een eigen mentor. Hij/zij volgt de totale ontwikkeling van de leerling en is voor ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt. De begeleiding die wij op school geven is onder te verdelen in studiebegeleiding (ondersteuning bij het leren) en begeleiding op het sociaal-emotionele vlak.

De mentor

Een mentor heeft alle leerlingen van een klas onder zijn hoede. De mentor houdt de vorderingen van de leerlingen in de gaten en kijkt of de sfeer in de klas goed is. Elke week geeft de mentor mentorlessen aan de klas. In deze lessen wordt aandacht besteed aan studievaardigheden, normen en waarden en sociale vaardigheden.Als de mentor signaleert dat extra aandacht voor een leerling wenselijk is, kan hij in overleg met de leerling, de ouders en de zorgcoördinator de hulp inroepen van specialisten binnen de school.
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders/verzorgers en collega's.

  •  

Studiebegeleiding

Begeleidende vakken
Eén van de middelen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn de begeleidende vakken. In deze vakken wordt onder andere aandacht besteed aan studievaardigheden, normen en waarden en sociale vaardigheden.
Tevens wordt het groepsbesef ontwikkeld; het met respect naar elkaars meningen luisteren en er naar handelen. In wisselende groepssamenstellingen worden opdrachten uitgevoerd zoals: verslagen maken, puzzeltochten maken en lopen, musea bezoeken, buurtonderzoeken houden en natuurlijk het presenteren van bevindingen.

Leren leren
Alle brugklasleerlingen krijgen een denktraining. Deze training is gebaseerd op het verbeteren van (meta)cognitieve vaardigheden, het leren leren. Denkstimulering heeft ook te maken met gedrag en motivatie.

Versterkt taal en rekenen & remedial teaching
Elke leerling die bij ons op school komt, krijgt een reken- en taaltoets. Hiermee bepalen wij of een leerling in aanmerking komt voor extra taal- en rekenlessen. Wij ervaren dat leerlingen, die extra ondersteuning krijgen in taal en rekenen, zelfverzekerder worden en beter scoren in alle vakken.
De remedial teachers zijn Mw. Ajodhia en Dhr. Mensink

Begeleiding op het sociaal-emotionele vlak

Leerlingbegeleiders
Leerlingbegeleiders ondersteunen leerlingen en docenten als zich problemen voordoen binnen de klas of binnen de school. Het kan gaan om problemen tussen leerlingen onderling of problemen tussen de leerling en een docent. Leerlingen die niet lekker in hun vel zitten of een persoonlijk probleem hebben, kunnen ook bij een leerlingbegeleider terecht.
De leerlingbegeleiders zijn: dhr. Baars, mw. Lussing en mw. Ketwaru.

Faalangstreductietraining/examentraining
Voor leerlingen die last hebben van hun spanningen en/of angsten met betrekking tot de school wordt een faalangstreductie- of examenvreestraining gegeven in kleine groepjes, maar ook individuele begeleiding is mogelijk. Signalering van problemen op dit gebied vindt over het algemeen plaats door de mentor of bij leerlingbesprekingen. Natuurlijk kunnen ook leerlingen of ouders hun zorg hierover aangeven bij de mentor.

Time-Out
Als een leerlingen door omstandigheden tijdelijk geen lessen in de klas kan volgen, kan de leerlingen worden doorwezen naar de time-out. De time-out is een leerruimte waar leerlingen in een rustige ruimte verder kunnen werken aan het schoolwerk. Bovendien geeft de Time-Out medewerker individuele begeleiding.

De vertrouwenspersoon
Leerlingen met klachten over seksuele intimidatie en discriminatie op school kunnen terecht bij de interne vertrouwenspersoon. Deze zal in gesprek gaan met de leerling en/of de ouders om de klacht zo goed mogelijk aan te pakken. Hierbij gaat het vooral om het aangeven van de juiste routes en het doorlopen van procedures.
De vertrouwenspersonen zijn: mw. van der Deijl en dhr. Darma.

 

 

 

Passend onderwijs

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte wordt door het zorgteam samen met de ouders/verzorgers en de vorige school bekeken of wij de ondersteuning kunnen bieden die nodig is.
In dit traject is ons schoolondersteuningsprofiel bepalend om te beoordelen of de leerling geholpen kan worden vanuit de eigen onderwijs- zorgondersteuning (de basisondersteuning) en/of er een beroep gedaan moet worden op de extra ondersteuning. Als blijkt dat de leerling niet plaatsbaar is binnen onze school, heeft de school de verplichting een plek op een andere school te vinden.

Downloads m.b.t het schoolondersteuningsprofiel

Decanaat

De decaan begeleidt en adviseert de leerlingen en hun ouders bij de keuze van een beroepsrichting bij de overgang naar de bovenbouw en bij de keuze voor een beroepsrichting en studie. Naast persoonlijke begeleiding van de leerling wordt ook advies gegeven aan docenten en ouders.

Onze decaan is mw. J.C. Siegers
a.siegers@verwijder-dit.stanislascollege.nl