Contacten met ouders

Wij betrekken u als ouder/verzorger volop bij de studievoortgang van hun kind, onze leerling. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden u thuis weet hoe het gaat op school en waar we naartoe werken. Zo kan ook thuis een betere en gerichtere ondersteuning worden geboden.

Hoyapp

Het Stanislas Beweeg-vmbo/mavo maakt in contact met u als ouders/ verzorgers en met leerlingen gebruik van de Hoy-app. Met deze app hebben ouders/verzorgers een centrale plek voor al het communicatie met de school, formulieren, nieuws en de kalender. De Hoyapp voldoet bovendien aan het privacyreglement en de AVG.
U kunt de app downloaden in de Appstore en in de Google Play Store.

De mentor: de eerste contactpersoon voor ouders

De mentor is de belangrijkste persoon voor de leerling en voor u als ouder/verzorger. De mentor geeft naast de vaklessen ook mentorlessen en volgt de totale ontwikkeling van uw kind. U en uw kind kunnen altijd bij de mentor terecht. 

Vaste contactmomenten

Er zijn diverse ouderavonden. Deze zijn onder te verdelen in informatieavonden en rapportpresentaties.
Tijdens de informatieavond wordt een maatschappelijk of actueel thema besproken. Dat kan bijvoorbeeld zijn ‘Het kiezen van een profiel aan het einde van de onderbouw’ of ‘Verstandig omgaan met social media’.
Gedurende het schooljaar zijn er een startgesprek, meerdere voortgangsgesprekken en een eindgesprek. Tijdens deze gesprekken presenteert de leerling aan zijn/haar ouders/verzorgers en de mentor de voortgang en leerdoelen voor de komende tijd. Het gaat daarbij om resultaten (cijfers), studiehouding en sociale vaardigheden (aanwezigheid en omgang met klasgenoten en docenten).

Magister: de studievoortgang van uw kind volgen

In Magister worden de absenties, het huiswerk en de schoolprestaties van elke leerling bijgehouden. Met een speciale inlogcode hebben u en uw kind inzage in de volgende gegevens.

  • de agenda van de dag en het lesrooster;
  • de cijfers per vak;
  • de aan- en afwezigheid;
  • het huiswerk.

Klik hier voor meer informatie over Magister.

Nieuwsbrief

Een paar keer per jaar verstuurt de schoolleiding via de Hoyapp een nieuwsbrief naar alle ouders. In deze nieuwsbrief staat informatie over ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden en ontwikkelingen die gaan plaatsvinden in de school.
De nieuwsbrieven zijn hier na te lezen. 

Informatieverstrekking gescheiden ouders

Het Stanislascollege volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht voor gescheiden ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat beide ouders het ouderlijk gezag verkregen hebben elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom uw kind. U bent dan ook beiden welkom bij de ouderavonden en rapportpresentaties. In overleg met de teamleider kan daarvan worden afgeweken.
Verdere informatie vindt u in het protocol informatieverstrekking gescheiden ouders.

Gespreksavonden voor ouders rond de Ignatiaanse Pedagogiek

In de loop van het schooljaar worden oudergespreksavonden georganiseerd over de Ignatiaanse Pedagogiek. Na een lezing komen u en andere ouders vier avonden bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over een thema. Zo werd er de afgelopen jaren onder andere gesproken over 'Blijf een beetje dichter in mijn buurt' en 'Mensen, waarden en gebeurtenissen die mijn opvoedingsidealen inspireren' en 'Excellentie XL, groeien als hele mens, met oog voor de ander'.
Het Stanislascollege is het enige jezuïetencollege in Europa dat dit soort bijeenkomsten voor ouders organiseert.