U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Contacten met ouders

Wij betrekken de ouders/verzorgers volop bij de studievoortgang van hun kind, onze leerling. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat men thuis weet hoe het gaat op school en waar we naartoe werken. Zo kan ook thuis een betere en gerichtere ondersteuning worden geboden.

De mentor: de eerste contactpersoon voor ouders

De mentor is de belangrijkste persoon voor de leerling en ouders/verzorgers. De mentor geeft naast zijn/haar vakles ook mentorlessen aan de klas. Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen altijd bij de mentor terecht voor vragen of als zij iets willen vertellen.

Magister: de studievoortgang van uw kind volgen

In Magister worden de absenties, het huiswerk en de schoolprestaties van elke leerling bijgehouden. Met een speciale inlogcode hebben leerlingen en ouders inzage in de volgende gegevens.

  • de agenda van de dag en het lesrooster;
  • de cijfers per vak;
  • de aan- en afwezigheid;
  • het huiswerk.

Klik hier voor meer informatie over Magister.

Contactmap

Elke leerling heeft een blauwe contactmap. Het is belangrijk dat leerlingen deze map altijd bij zich hebben als ze naar school komen. De map bevat onder andere de volgende documenten:

  • de huiswerkagenda;
  • de gele kaart;
  • de te-laat-kaart
  • een formulier 'voorziene afwezigheid'
  • de algemene zeven schoolafspraken 
  • een lijst van namen en bijbehorende e-mailadressen van de medewerkers van onze school.

De mentor en docenten gebuiken de gele kaart in de contactmap om korte mededelingen aan ouders/verzorgers te doen over leerlingen. Ouders/verzorgers tekenen iedere week de contactmap. De mentor controleert of de map ondertekend is.  

Ouderbrief

Een paar keer per jaar verstuurt de schoolleiding per e-mail een nieuwsbrief naar de ouders. In deze brief staat informatie over ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden en ontwikkelingen die gaan plaatsvinden in de school. De brieven zijn hier na te lezen. 

Vaste contactmomenten

Er zijn diverse ouderavonden. Deze zijn onder te verdelen in thema-avonden en rapportavonden.
Tijdens de thema-avonden wordt een maatschappelijk of actueel thema besproken. Dat kan bijvoorbeeld zijn ‘Het kiezen van een profiel aan het einde van de onderbouw’ of ‘Verstandig omgaan met social media’.
Na de eerste en tweede rapportuitreiking worden er rapportavonden georganiseerd. Tijdens deze avond kunnen ouders met door hun gekozen docenten en/of de mentor de studievoortgang van hun zoon/dochter bespreken in het tien-minutengesprek.

Informatieverstrekking gescheiden ouders

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. Het Stanislascollege volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk welkom bij de ouderavonden en tafeltjesavonden. In overleg met de teamleiderleider kan daarvan worden afgeweken. Verdere informatie vindt u in het protocol informatieverstrekking gescheiden ouders.