Start schooljaar 2020-2021: maatregelen in verband met Covid-19

De zomervakantie is bijna voorbij. Komende week begint het schooljaar. De schoolleiding en het schoolbestuur wensen alle leerlingen en hun ouders en verzorgers een goed en gezond schooljaar toe. Hieronder geven wij een overzicht van de maatregelen die wij treffen in verband met Covid-19.

Quarantaine na vakantie
Komt u terug van vakantie in een land waarvoor het dringende advies van 10 dagen thuisquarantaine geldt? Dan mogen u en uw zoon of dochter 10 dagen niet op school of op het schoolplein komen. De school zal voor leerlingen die vanwege thuisquarantaine niet naar school kunnen, gééeen verzuimmelding aan Leerplicht maken. De mentor zal samen met u en uw zoon/dochter overleggen over hoe het onderwijs deze dagen invulling kan krijgen.

Afstand houden
Op school hoeven leerlingen geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook niet als ze 18 jaar of ouder zijn. Leerlingen houden wel afstand van alle medewerkers in de school. Alle volwassenen houden afstand van elkaar en van de leerlingen.
In praktijklessen kan het lastig zijn om anderhalve meter afstand te houden. Dan geldt dat leerlingen zoveel mogelijk afstand houden van medewerkers en dat leraren gebruik maken van gezichtsbescherming.

Ventilatie in school
De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden van het coronavirus. Uit adviezen van het RIVM blijkt dat er op dit moment geen reden is om voor de ventilatie in gebouwen af te wijken van de eisen waar scholen aan moeten voldoen. Ons schoolbestuur heeft een technische inventarisatie van alle installaties uitgevoerd. Ons gebouw voldoet aan de voor onze school geldende eisen. We onderzoeken nog of er aanvullende [technische] maatregelen gewenst zijn.
Daarnaast zullen we tijdens lessen en leswisselingen lokalen zoveel mogelijk ventileren/spuien door ramen/deuren (tegen elkaar) open te zetten. Dat is bij milde buitentemperaturen goed te doen maar in de winter wordt dat natuurlijk lastiger. Ons schoolbestuur heeft daarom besloten om het advies te volgen om in elk lokaal een CO2-meter te gaan gebruiken. Dan weten we wanneer de lucht in het lokaal aan verversing toe is. Dit zal vermoedelijk binnen enkele maanden gerealiseerd zijn.   

Wel of geen mondkapjes in school
De richtlijnen van het RIVM volgend, geldt voor zowel leerlingen als medewerkers in school geen verplichting voor het gebruik van mondkapjes. Leerlingen en medewerkers mogen er wel zelf voor kiezen om een mondkapje te dragen. Onze medewerkers zullen bij surveillance en in drukke gangen, gebruik kunnen maken van mondkapjes en spatmaskers.

Samen houden we corona onder controle
Alleen samen houden we de verspreiding van het virus onder controle. Daarom gelden de volgende basisregels:

  • Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar en van leerlingen. Leerlingen houden 1,5 meter afstand van volwassenen.
  • We wassen vaak onze handen met water en zeep.
  • We hoesten en niesen aan de binnenkant van onze elleboog
  • Na school gaan we direct naar huis.
  • Heb je (milde) klachten? Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.

Verspreid door het gebouw hangen de posters Regels in onze school en Regels in het klaslokaal om leerlingen én medewerkers aan deze en andere regels te herinneren.

Heeft u vragen over corona en/of de informatie in dit bericht? Neem dan contact met ons op per telefoon (070 319 70 10) of per e-mail ([email protected]verwijder-dit.stanislascollege.nl).

Update 1 juli
Vanaf schooljaar 2020-2021 gaat onze school weer volledig open. Wel blijven er nog enkele regels van kracht.
Deze zijn te lezen in een 'Scholen weer volledig open Protocol' (klik om te openen).

Update 25 mei: Aangepast examenreglement en aangepaste PTA's
>> Klik hier om de bestanden te bekijken

Update 31 maart: Scholen dicht tot en met meivakantie
Alle scholen zijn voor het reguliere onderwijs gesloten tot na de meivakantie. Dat heeft premier Rutte op 31-3 bekendgemaakt tijdens een persconferentie over de coronamaatregelen die eerder zouden gelden tot en met 6 april. ​
Het is wel aan de scholen om op een verantwoorde wijze, met inachtneming van de regels van de RIVM, het SE programma af te ronden. De ouders en leerlingen worden daarover door de directeur/rector van de school geïnformeerd.
De zogenaamde 6 april maatregelen blijven dus van kracht tot en met dinsdag 28 april. Voor de scholen betekent dat in elk geval een sluiting tot na de meivakantie. Dit geldt ook voor kwetsbare leerlingen, gaf minister De Jonge aan.
De beslissing is gebaseerd op het advies van de experts van het ‘Outbreak Managementteam’, aldus de premier. De ministers lieten duidelijk weten dat er ook na 28 april nog geen sprake zal zijn van een normale situatie. In de week voor 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode na 28 april nodig is.

Update 28 maart: aanstaande dinsdag meer duidelijkheid over vervolg maatregelen scholen
Er is de afgelopen twee weken in de samenleving en dus ook in het onderwijs meer gebeurd dan normaal gesproken in twee jaar. De leerlingen blijven thuis, de schoolgebouwen zijn zo goed als gesloten, het centraal examen is geschrapt en het onderwijs wordt op onze scholen zoveel mogelijk op afstand gegeven. De scholen hebben veel complexe keuzes moeten maken en de leraren zetten zich -voor een groot deel op andere wijze dan ze gewend waren-  enorm in om het leerproces van de leerlingen op gang te houden. In de gezinnen werkt dit natuurlijk op alle mogelijke manieren door.
Aanstaande dinsdag, 31 maart, geeft het Kabinet duidelijkheid over het vervolg op de maatregelen die tot 6 april gelden. Dan zal ook duidelijk worden hoe lang de scholen nog gesloten blijven. Ondertussen gaan onze scholen verder met het vormgeven van onderwijs op afstand en met de afronding van de schoolexamens. Ook hierover komt het Ministerie nog met aanvullende informatie, bijvoorbeeld over de slaag-zakregeling, mogelijk algemene herkansingsregelingen en beroepsmogelijkheden.

Wij wensen iedereen wijsheid en gezondheid toe.

Update 24 maart: Centrale eindexamen gaan niet door
De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob (onderwijs) besloten samen met de onderwijsorganisaties. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.
Indien er meer bekend is over hoe wij als school mee omgaan, communiceren we dat naar alle betrokkenen en op deze website.
>> Klik hier voor meer informatie
>> Klik hier voor de brief van het minsterie over de gewijzigde examenaanpak

Update 24 maart: Den Haag lanceert speciale website met informatie voor gezinnen met kinderen
De gemeente Den Haag lanceert daarom dinsdag een speciale website voor gezinnen. Die biedt, belooft de gemeente, 'informatie, inspiratie en ondersteuning' voor gezinnen met kinderen om zo goed mogelijk de coronacrisis door te komen.
>> Klik hier voor meer informatie

Update 23 maart: Schoolexamens per direct opgeschort
De ontwikkelingen gaan snel. Na de persconferentie vanavond van het kabinet waarin verscherpte maatregelen werden aangekondigd i.v.m. de coronacrisis is grote verwarring ontstaan over de vraag hoe een verbod op samenkomsten te verenigen is met het afnemen van toetsen van examenleerlingen. Morgen wordt meer duidelijkheid van minister Slob verwacht t.a.v. de examens. In afwachting van de uitkomsten morgen heeft Lucas Onderwijs vanavond besloten per direct een time-out voor alle schoolexamens in te lassen. Daarmee volgt Lucas Onderwijs het advies van de VO-raad. Alle geplande schoolexamens voor morgen (24 maart) gaan dus niet door. We begrijpen dat dit besluit voor leerlingen en hun ouders grote impact heeft. We betreuren de gang van zaken dan ook ten zeerste, maar de veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en medewerkers komen op de eerste plaats. Zeker nu!

Update 20 maart: Geen eindtoets groep 8, basisschooladvies leidend
Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel zijn momenteel erg druk met de opvang van kinderen van ouders met vitale beroepen en het organiseren van onderwijs voor de kinderen die thuis zitten. Dat vergt alle energie van de scholen. Daarom heeft minister Slob besloten dat leraren dit jaar geen eindtoets hoeven af te nemen bij leerlingen in groep 8.
De leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen weken van de leraar al het schooladvies voor de middelbare school gekregen. Dat advies is gebaseerd op een breed beeld van de ontwikkeling van de kinderen over de afgelopen jaren. Het advies van leraren is altijd al leidend en zal nu ook bepalen in welke stroming kinderen instappen op de middelbare school.

Update 19 maart
Namens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bedanken minister Van Engelshoven en minister Slob iedereen die het op dit moment mogelijk maakt om onderwijs te geven.
Check de videoboodschap hieronder.

Examens
Het Ministerie van OCW heeft na overleg met o.a. de VO-Raad en de vakbonden voor onderwijspersoneel besloten om de examenleerlingen gelegenheid te geven om hun School- en Praktijkexamens -ondanks de scholensluiting- af te leggen. De verwachting is dat ook de Centrale Examens (vanaf 7 mei) doorgaan. Wanneer dat onverhoopt niet het geval is, verwacht het Ministerie daar op 6 april meer over te kunnen melden.

Voor alle duidelijkheid: de scholen blijven gesloten voor onderwijs, óók voor onderwijs aan de examenleerlingen. Examenkandidaten kunnen dus alleen op school komen om de examentoetsen te maken. Voor de vmbo-examenkandidaten geldt dat ze daarbij ook -volgens de aanwijzingen van de directie- naar school kunnen komen om de instructies voor het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen te ontvangen. Bij alles geldt dat we ons houden aan de richtlijnen van het RIVM. De schooldirecties hebben gisteren en vandaag plannen gemaakt om de afname van examens mogelijk te maken. Ouders en leerlingen worden door de schoolleiding geïnformeerd over verschillende aanvangstijden, verplicht gedrag in de school (afstand houden; direct de school weer verlaten, etc) en de verdeling van examenkandidaten over de ruimten in de school. 

Het spreekt vanzelf dat alleen leraren en leerlingen die géén klachten hebben naar school mogen komen. Als het nodig is zullen de scholen aangepaste herkansingssystemen hanteren om de leerlingen een goede kans te geven  om voor het examen te slagen. De eisen die aan de examens worden gesteld veranderen niet. Wel hebben de scholen meer flexibiliteit gekregen om de zaak zó te regelen dat we ons kunnen houden aan de RIVM regels en dat we ondanks de maatregelen het schoolexamen voor de leerlingen op een goede manier kunnen afronden. 

Leerlingen die ziek zijn of in thuisquarantaine zitten, moeten eerst beter worden voordat ze aan de zittingen van het schoolexamen of het centraal examen kunnen deelnemen. Zij horen natuurlijk nog hoe de herkansingsmogelijkheden zullen zijn. Wij wensen alle examenkandidaten heel veel succes bij de voorbereidingen en bij het maken van de toetsen in de komende periode.

Onderwijs op afstand
Op onze scholen is het afstandsleren op gang gekomen en weten de leerlingen hoe ze thuis verder kunnen werken. De leraren zijn druk bezig met het ontwikkelen en klaarzetten van studieplanners en lessenreeksen. Via boeken en met digitaal lesmateriaal dat bij de methodes hoort; met systemen als o.a. ‘Microsoft Teams’ van Office 365; ‘Snappet’; ‘Google Classroom’ en de ELO in Magister zijn leraren en leerlingen bezig met andere vormen van onderwijs. De vastberadenheid en de positieve energie die hier uit spreken geven ons het idee dat we door deze moeilijke periode heen zullen komen. We wensen alle ouders en al onze leerlingen en medewerkers heel veel kracht, en natuurlijk gezondheid toe.

Opvang van leerlingen in een ‘vitaal beroep’
Wanneer het voor ouders echt niet mogelijk is om hun kind thuis op te vangen omdat zij werkzaam zijn in de vitale beroepen, krijgt het kind op school gelegenheid om te werken en begeleiding. Op de website: link vitale beroepsgroepen (aangepast 16 maart) vindt u het overzicht van de cruciale beroepsgroepen tijdens COVID-19 uitbraak.

Actuele informatie 
Via de website houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Houd deze daarom in de gaten. 
Met vragen kunt u contact opnemen met de schoolleiding. 

Update 18 maart
Klik hier voor meest gestelde vragen over onderwijs en examen met daarbij antwoorden van de Rijksoverheid.

 

Publicatiedatum: 28 augustus 2020