Overgangsnormen

Hieronder is een samenvatting van de huidige overgangsnormen. De overgangsregeling voor 2020-2021 kan nog tot 1 november 2020 worden bijgesteld. Leerlingen en ouders/verzorgers krijgen hierover bericht. 

Van klas 1 naar klas 2
Er worden in de brugklas twee lijsten gehanteerd:

 • E-lijst voor de examenvakken: Nederlands, Engels, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, natuurkunde, wiskunde en biologie. 
 • De N-lijst voor de niet-examenvakken: beeldende vorming en lichamelijke opvoeding.

Vmbo bb & kb
Een leerling wordt bevorderd naar klas 2 op dezelfde
afdeling bij:

 • 3 tekorten of minder
 • het gemiddelde van de E-cijfers is minimaal een 6 

Bij vier tekorten of gemiddeld E-cijfer geen 6 beslist de docentenvergadering over de bevordering. Bij vijf of meer tekorten, blijft de leerling zitten of stroomt de leerling door naar een vmbo basis.

Mavo 
Een leerling wordt bevorderd naar mavo 2 bij:

 • maximaal 2 tekorten
 • het gemiddelde van de E-lijst is minimaal een 6 

Bij drie tekorten of gemiddeld E-cijfer geen 6 beslist de docentenvergadering over de bevordering. Bij vier of meer tekorten, blijft de leerling zitten of stroomt de leerling door naar vmbo kb 2.

Van klas 2 naar klas 3

Vmbo bb & kb

Een leerling gaat over bij drie tekorten of minder. 

Aanvullende eisen:
- vmbo bb: maximaal één geteld tekort voor Nederlands 
- vmbo kb: maximaal één geteld tekort voor Nederlands en Engels gezamenlijk 

Mavo
Voor Nederlands, Engels en de twee profielgebonden vakken en de twee vakken uit het vrije deel die gevolgd worden, zijn slechts twee tekorten toegestaan en mag geen cijfer 4 voorkomen.

Aanvullende eisen binnen de profielen

 • Techniek
  Voor wiskunde en natuurkunde is maximaal één tekort voor één van de genoemde vakken toegestaan.
 • Economie
  Voor economie en wiskunde of Duits (indien keuzevak) is maximaal één tekort voor één van de genoemde vakken toegestaan. 
 • Zorg en welzijn
  Voor Biologie en geschiedenis of wiskunde (indien keuzevak) is maximaal één tekort voor één van de genoemde vakken toegestaan.

Indien de leerling niet aan de bovenstaande eisen voldoet, wordt hij/zij besproken in het (kern) team, waarbij de coördinator leerlingzaken en teamleider betrokken is. Wanneer een leerling voor een richting kiest terwijl hij daarin teveel onvoldoendes heeft, wordt gekeken naar de determinatieprocedure en krijgt de leerling in de derde klas meteen ondersteuning.

Van klas 3 naar klas 4

De leerling gaat over naar leerjaar 4 wanneer: 

 • de cijfers van Nederlands, Engels, maatschappijleer, de twee profielgebonden vakken (of profielvakken en keuzevakken) vakken en de twee vakken uit het vrije deel een 6 of hoger zijn; 
 • er in deze zeven vakken 1 x het cijfer 5 wordt gescoord en de rest van de cijfers een 6 of hoger is; 
 • er in deze zeven vakken 2 x het cijfer 5 of 1 x het cijfer 4 wordt gescoord terwijl de overige vakken voldoende zijn, met dien verstande dat daar 1 x het cijfer 7 of hoger bij moet staan;
 • het aantal tekorten in de totale lijst maximaal 3 is;
 • voor de vakken waarin eindexamen gedaan wordt, een gemiddelde is gehaald van een 5,5 
 • voor het vak maatschappijleer minimaal een 6 op de cijferlijst staat; 
 • alle handelingsdelen zijn ingeleverd, de stage is afgerond en KV en LO met een voldoende zijn afgesloten.

Vmbo bb & kb

Voor de beroepsrichting moet 80% van het programma van leerjaar 3 gedaan zijn. 

Mavo 

Wanneer niet aan bovenstaande eisen is voldaan en wanneer de leerling in de loop van het schooljaar niet heeft laten zien dat het voor hem/haar haalbaar is de mavo te halen, beslist de vergadering over zijn/haar vervolgonderwijs. Daarbij is instromen in vmbo kb 3 het meest logische vervolg. Instromen in vmbo kb 4 is niet mogelijk vanwege gemiste praktijkvakken in vmbo kb 3. 

Ook leerlingen in de derde klas kunnen blijven zitten. Indien de leerling niet aan de bovenstaande eisen voldoet, wordt hij/zij besproken in het (kern) team, waarbij de coördinator leerlingzaken en teamleider betrokken is. Wanneer een leerling voor een richting kiest terwijl hij daarin teveel onvoldoendes heeft, wordt gekeken naar de determinatieprocedure en krijgt de leerling in de vierde klas meteen ondersteuning.

Begripsomschrijving

Tekorten: Het cijfer 5 staat voor één tekort, een 4 voor twee tekorten en een 3 staat voor drie tekorten.

Voor de overgang van klas 3 naar klas 4 wordt van alle leerlingen de (leer)ontwikkeling besproken.