U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Overgangsnormen onderbouw

Onderstaand overzicht geeft schematisch de overgangsnormen weer. In de school is een uitgeschreven versie beschikbaar.

Toelichting

 • Tekorten: Het cijfer 5 staat voor één tekort, een 4 voor twee tekorten en een 3 staat voor drie tekorten.
 • De gegeven cijfers/beoordelingen zijn reële cijfers die een juist beeld geven van de ontwikkeling en het niveau van een leerling binnen het vmbo.
 • De gegeven beoordelingen/cijfers aan leerlingen staan in relatie tot de eisen die in het PTA voor een leerjaar worden gesteld (bijvoorbeeld: een leerling die op basisschoolniveau voldoende presteert, presteert niet op het niveau van klas 1 of 2 van de onderbouw).
 • Voor de overgang van klas 3 naar klas 4 wordt van alle leerlingen de (leer)ontwikkeling besproken.

Van klas 1 naar klas 2

Vmbo-basis en vmbo-kader
Een leerling gaat over bij drie getelde tekorten. Bij vier of meer tekorten wordt de leerling besproken in het (kern) team, waarbij de zorgcoördinator en/of leerlingbegeleider betrokken is.

Mavo
Er worden in de brugklas twee lijsten gehanteerd:

 • De E-lijst voor de examenvakken: Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en biologie.
 • De N-lijst voor de niet-examenvakken: handvaardigheid, tekenen en lichamelijke opvoeding.

Een leerling wordt bevorderd naar mavo 2 bij:

 • maximaal 2 tekorten
 • het gemiddelde van de N-cijfers is minimaal een 6
 • het gemiddelde van de E-cijfers is minimaal een 6

Bij drie tekorten beslist de docentenvergadering over de bevordering.
Bij vier of meer tekorten, stroomt de leerling door naar vmbo kb 2.

Van klas 2 naar klas 3

Vmbo bb en vmbo kb
Een leerling gaat over bij maximaal drie getelde tekorten.

Aanvullende eisen binnen de beroepssectoren

 • vmbo bb: maximaal één geteld tekort voor Nederlands
 • vmbo kb: maximaal één geteld tekort voor Nederlands en Engels gezamelijk
 • Alle andere vakken tellen ook mee voor de overgang naar de derde klas.
 • Voor Nederlands is het niveau minimaal 1F
 • Voor rekenen is het streefniveau 1F
 • Sector techniek: Voor wi en na is maximaal één tekort voor één van de genoemde vakken toegestaan.
 • Sector economie: Voor mens & maatschappij (economie) en wiskunde (indien keuzevak) is maximaal één tekort voor één van de genoemde vakken toegestaan.
 • Sector zorg en welzijn: Voor mens & natuur en voor maatschappijleer en wiskunde (indien keuzevak) is maximaal één tekort voor één van de genoemde vakken toegestaan.

Indien de leerling niet aan de bovenstaande eisen voldoet, wordt hij/zij besproken in het (kern) team, waarbij de zorgcoördinator en/of leerlingbegeleider betrokken is of extra opdrachten krijgen.

Mavo 2 naar mavo 3

 • Het aantal tekorten in de totale lijst is niet groter dan drie. Bij meer te korten kan een docenten vergadering beslissen dat een leerling extra taken mee naar huis krijgt.
 • Voor Nederlands, Engels en de twee sector gebonden vakken en de twee vakken uit het vrije deel die gevolgd worden, zijn slechts drie tekorten toegestaan en het gemiddelde cijfer van de vakken moet 6 of hoger zijn.

In de regel gaat een leerling over naar het volgende jaar op hetzelfde niveau of naar een volgend jaar op een lager niveau. De docentenvergadering besluit in uitzonderlijke gevallen of een leerling mag doubleren. Van doubleren is alleen sprake als eerder in dat schooljaar bepaald is, dat de opleiding voor de leerling haalbaar is, maar de leerling dit door zeer ingrijpende redenen niet heeft kunnen laten zien. Hierbij is het belangrijk dat een leerling niet meer dan drie jaar over twee opeenvolgende leerjaren mag doen.

Overgang van vmbo kb naar vmbo kb/tl

 • Maximaal twee getelde onvoldoendes.
 • Het gemiddelde cijfer is 6,8.
 • Voor de vakken Nederlands, wiskunde en Engels mag maximaal één cijfer een 6 zijn, de rest is hoger.
 • Voor Nederlands is het niveau minimaal 1F
 • Voor rekenen op 1F niveau is 80% voldoende en is het streefniveau 2F

Leerlingen die niet aan de overgangsnormen voldoen, maar maar qua leeftijd wel bevorderd dienen te worden kunnen een coach krijgen.

Van klas 3 naar klas 4: mavo

Vmbo bb en vmbo kb
Leerlingen blijven in principe niet zitten in de derde klas. Indien een leerling gedurende het schooljaar onvoldoende presteert wordt dit met de leerling en de ouders/verzorgers besproken en worden er afgspraken gemaakt over het bijsturen/wegwerken van de achterstand.

Mavo 4

 • Er is aan de examennorm voldaan. Deze luidt dat een kandidaat geslaagd is wanneer:

  • de cijfers van Nederlands, Engels, maatschappijleer, de twee sector gebonden vakken en de twee vakken uit het vrije deel een 6 of hoger zijn;
  • er in deze zeven vakken 1 x het cijfer 5 wordt gescoord en de rest van de cijfers een 6 of hoger is;
  • er in deze zeven vakken 2 x het cijfer 5 of 1 x het cijfer 4 wordt gescoord terwijl de overige vakken voldoende zijn, met dien verstande dat daar 1 x het cijfer 7 of hoger bij moet staan.

 • Het aantal tekorten in de totale lijst is maximaal 3.
 • Voor de vakken waarin eindexamen gedaan wordt is een gemiddelde gehaald van een 5,5.
 • Alle handelingsdelen zijn ingeleverd en beeldende vorming is met een voldoende afgesloten.

Wanneer niet aan bovenstaande eisen is voldaan en wanneer de leerling in de loop van het schooljaar niet heeft laten zien dat het voor hem/haar haalbaar is de mavo te halen, beslist de vergadering over zijn/haar vervolgonderwijs. Daarbij is instromen in vmbo kb 3 het meest logische vervolg. Instromen in vmbo kb 4 is niet mogelijk vanwege gemiste praktijkvakken in vmbo kb 3.